volby94  gomb1gomb2

ROZDELENIE  KRESIEL V NR SR              poslanci       

piktogram1.gif (20951 bytes)