volby94.gif (9757 bytes)gomb1 

                SÚHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA                             

Ukazovateľ

SR

v tom volebný kraj

Hl. mesto SR Bratislava Západoslovenský Stredoslovenský Východoslovenský
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 3 876 555 361 122 1 264 701 1 174 562 1 076 170
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 2 932 669 237 352 967 386 921 057 806 874
Účasť voličov vo voľbách v % 75.65 65.72 76.49 78.41 74.97
Počet odovzdaných úradných obálok 2 923 265 236 771 965 239 917 238 804 017
Podiel odovzdaných úradných obálok v % 99.67 99.75 99.77 99.58 99.64
Počet platných hlasov spolu 2 875 458 233 945 950 976 903 343 787 194
Podiel platných hlasov spolu v % 98.36 98.80 98.52 98.48 97.90