Najúspešnejšie politické strany a nezávislí kandidáti podľa podielu zvolených poslancov

Poznámka:
Pri koalíciách politických strán nie je možné podľa kandidátnej listiny určiť príslušnosť kandidátov k jednotlivým politickým stranám. Úspešnosť podľa podielu zvolených poslancov sa preto vyhodnocuje tak, že koalície sa uvádzajú ako samostatné subjekty (t.j. poslanci zvolení v rámci koalície sa nepripočítavajú k poslancom jednotlivých politických strán zvolených tam, kde strany podali kandidátnu listinu samostatne).


Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005