Home  
 
Information
 
The Act on European Parliamentary Elections, No. 331/2003 Coll. (source: Ministry of Interior of the Slovak Republic)  [ rtf ]
List of political parties running in the elections
List of SR territorial districts
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004