Menu  
 
Súhrnné výsledky hlasovania za SR

 

Ukazovateľ Spolu za SR
ABSOLÚTNE UKAZOVATELE  
   
Počet osôb zapisaných do zoznamu voličov 4 210 463
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 714 508
Počet odovzdaných obálok 713 308
Počet platných hlasov spolu 701 595
   
RELATÍVNE UKAZOVATELE  
   
Účasť voličov vo voľbách v % 16,96
Podiel odovzdaných obálok v % 99,83
Podiel platných hlasov spolu v % 98,35
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004