navbar_info.GIF (13891 bytes)

    OBSAH:
       

METODICKÉ POKYNY

na spracovanie výsledkov hlasovania

vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

25. 9. 1998 a 26. 9. 1998

 

ÚVOD

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva

Metodické pokyny na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 25. a 26. septembra 1998.

Tieto Metodické pokyny sú určené pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných (sumarizačných) útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Č A S Ť I.

ORGANIZÁCIA VOLEBNÝCH DNÍ

1. Pred otvorením volebných miestností

V spolupráci s príslušným orgánom obce

Predsedovia okrskových volebných komisií, alebo nimi poverení členovia komisie prevezmú najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania od zástupcu obce dva rovnopisy zoznamu voličov, hlasovacie lístky a prázdne nepriehľadné obálky opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len obálka"). Predseda okrskovej volebnej komisie a dvaja členovia komisie opatria obálky na hlasovanie svojimi podpismi.

V obciach, kde je utvorených viac volebných okrskov, upresní sa spôsob dopravy zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/10) spolu s prílohami, za účelom ich odovzdania okresnej volebnej komisii - pozri časť IV. bod 2 - Doprava volebných materiálov.

Súčasne sa dohodne spôsob odovzdania a prevzatia volebnej dokumentácie okrskovej volebnej komisie do úschovy obce. (Určia sa osoby zodpovedné za odovzdanie a prevzatie volebnej dokumentácie).

Zástupca obce bude predsedu a podpredsedu okrskovej volebnej komisie informovať o organizácii hlasovania v zdravotníckych zariadeniach, ústavoch sociálnej starostlivosti a obdobných ústavoch a zariadeniach a v celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, ktoré sa nachádzajú v obvode okrskovej volebnej komisie.

Predseda okrskovej volebnej komisie prevezme od obce vybavenú volebnú miestnosť (Pokyn, ktorým sa upravujú podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vydávajú vzory volebných tlačív vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky).

Vo volebnej miestnosti

Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie za účasti všetkých prítomných členov komisie či je volebná schránka a prenosná volebná schránka prázdna a zapečatí ich. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či sú pripravené dva rovnopisy zoznamu voličov, dostačujúci počet hlasovacích lístkov a obálok.

2. Začatie a prerušenie hlasovania

Začatie hlasovania

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v piatok 25. septembra 1998 o 14.00 hodine, pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 hodiny tohto dňa.

V určený čas vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie za začaté. Ako prvý hlasuje predseda a členovia komisie.

O 22.00 hodine sa volebné miestnosti uzavrú, avšak predtým odvolia všetci voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou.

Ukončenie prvého dňa hlasovania

Po uzavretí volebnej miestnosti vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie v prvom volebnom dni za ukončené a za účasti členov komisie zabezpečí, aby na volebnej schránke a na prenosnej volebnej schránke boli zapečatené otvory na vkladanie hlasovacích lístkov a tak bolo znemožnené dodatočne vkladať hlasovacie lístky do volebných schránok alebo ich z nich vyberať. Takto zabezpečené volebné schránky je potrebné vo volebnej miestnosti bezpečne uložiť a zabezpečiť ochranou pred akoukoľvek manipuláciou, odcudzením, požiarom alebo zničením. Proti možnosti zneužitia predseda okrskovej volebnej komisie zapečatí tiež nepoužité hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov.

Začatie druhého dňa hlasovania

Druhý volebný deň - v sobotu 26. septembra 1998 budú volebné miestnosti otvorené o 7.00 hodine, pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny).

Pred začatím hlasovania overí predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie neporušenosť pečatí na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke, na nepoužitých hlasovacích lístkoch, obálkach a zoznamoch, ďalej overí poriadok a vybavenie volebnej miestnosti. Odpečatí otvory na vkladanie hlasovacích lístkov a po odstránení prípadných nedostatkov vyhlási druhý volebný deň za začatý.

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením skrátený. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým.

V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia nepoužité hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

Predseda okrskovej volebnej komisie dbá, aby hlasovanie nebolo rušené, voliči volebnú miestnosť nepreplňovali a aby bol zabezpečený plynulý a kľudný priebeh volebného aktu.

3. Spôsob hlasovania

Kto hlasuje

Hlasovania sa môže zúčastniť iba volič,

1. ktorý je zapísaný v zozname voličov príslušného volebného okrsku,

2. ktorý predloží voličský preukaz spolu s preukazom totožnosti,

3. ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti a predloží cestovný doklad,

4. ktorý predloží potvrdenie obce o trvalom pobyte,

5. ktorý predloží rozhodnutie súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu voličov príslušného volebného okrsku,

6. ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov a bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu.

Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Ak nepredloží volič preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Dopisovanie voličov do oboch rovnopisov zoznamu voličov v okrskovej volebnej komisii

A. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

B. Voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň volieb do volebnej miestnosti a predložil cestovný doklad, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Zápis zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade na strane úradných záznamov takto: "Zápis do zoznamu voličov v obci (meste, mestskej časti) .................................... vo volebnom okrsku č. ......". Zápis v cestovnom doklade podpíše predseda okrskovej volebnej komisie. Po vykonaní zápisu okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku

C. Voliča, ktorý sa dostaví do volebnej miestnosti a ktorý potvrdením obce preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

D. Voliča, ktorý sa dostavil v deň volieb do volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu voličov, okrsková volebná komisia dopíše do oboch rovnopisov zoznamu voličov alebo vykoná opravu, ak tak neurobila na základe rozhodnutia súdu už obec. Zápis alebo opravu podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

E. Voliča, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, okrsková volebná komisia dopíše do oboch rovnopisov zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

Tajnosť hlasovania

Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Na zabezpečenie tajnosti hlasovania sú vo volebných miestnostiach vytvorené osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov, oddelené zástenou. Týmto osobitným priestorom musí volič prejsť, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Tajnosť hlasovania musí byť zabezpečená voličom aj pri hlasovaní v osobitných volebných okrskoch, ako aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky.

V osobitnom priestore nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný, a to ani člen okrskovej volebnej komisie; iba volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou na tento účel iného voliča.

Ako sa hlasuje

Po preukázaní totožnosti a zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov (zakrúžkovaním poradového čísla voliča) obdrží volič od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, ktorú pred vydaním opatrí okrsková volebná komisia reliéfnou pečiatkou (suchá pečať ).

Potom volič vstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, kde vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na tomto hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov vyznačiť, že týmto kandidátom dáva prednosť. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Za voliča, ktorý nemôže pre telesnú chybu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti a v obdobných ústavoch a zariadeniach

Voliči v zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti a v obdobných ústavoch a zariadeniach (ďalej len zdravotnícke zariadenie"), v ktorých je vytvorený osobitný volebný okrsok, môžu odovzdať hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti zriadenej v týchto zdravotníckych zariadeniach, so súhlasom vedúceho lekára zdravotníckeho zariadenia. Príchod voličov do takto vytvorenej volebnej miestnosti organizuje okrsková volebná komisia po dohode s vedením zdravotníckeho zariadenia.

Ak sa voliči v zdravotníckych zariadeniach nemôžu zo zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti a požiadajú o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, okrsková volebná komisia im tento spôsob hlasovania umožní. Aj v tomto prípade je potrebné, aby proti tomu nemal z lekárskeho hľadiska námietky vedúci lekár.

Voliči v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých nie je vytvorený osobitný volebný okrsok, môžu voliť na základe voličského preukazu do prenosnej volebnej schránky vo volebnom okrsku, v obvode ktorého sa nachádza takéto zdravotnícke zariadenie. Okrsková volebná komisia týchto voličov zapíše do zoznamu voličov ihneď po návrate členov volebnej komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov.

Hlasovanie voličov, ktorí sa nemôžu v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti

K voličom, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a požiadali o možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky, vyšle okrsková volebná komisia aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkami. Účasť týchto voličov na voľbách okrsková volebná komisia vyznačí v zozname voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.

Hromadne ubytovaní vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov

Títo voliči sú zapísaní v zoznamoch v obci, na ktorej území je umiestnený útvar, ku ktorému sú pridelení. Hlasujú preto rovnakým spôsobom s ostatnými voličmi v tejto obci, prípadne v inom volebnom okrsku na voličský preukaz, ak si ho od tejto obce vyžiadali.

Hlasovanie v celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia

Voličom v týchto zariadeniach zabezpečí možnosť hlasovania okrsková volebná komisia, v obvode ktorej sa nachádza toto zariadenie, a to na základe voličského preukazu. Spolupráca s veliteľom zariadenia je nevyhnutná.

4. Ukončenie hlasovania vo volebnom okrsku

Ukončenie hlasovania

Pred 14.00 hodinou v sobotu 26. septembra 1998 sa nesmie hlasovanie vyhlásiť za ukončené, aj keby už odvolili všetci voliči zapísaní v zozname voličov, lebo aj potom sa môžu dostaviť voliči, ktorí môžu byť dopísaní do zoznamu voličov (napr. na základe voličského preukazu, rozhodnutia súdu, občianskeho preukazu, cestovného dokladu). Po 14.00 hodine v sobotu 26. septembra 1998 môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

Príprava na zistenie výsledkov hlasovania

Bezprostredne po ukončení hlasovania pristúpi okrsková volebná komisia k zisteniu výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku. Práce s tým spojené sa vykonávajú vo volebnej miestnosti a musí sa v nich pokračovať bez prerušenia až do úplného ukončenia.

Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania, a to až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia zratúva hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.

Č A S Ť II.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA

V OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Počet zapísaných voličov

Okrsková volebná komisia zistí zo zoznamu voličov počet zapísaných voličov po ukončení hlasovania (dňa 26.9.1998 o 14.00 hodine). Sčíta všetkých zapísaných voličov, vrátane voličov, ktorí boli do zoznamu voličov dopísaní v dňoch volieb a odpočíta voličov, ktorí boli zo zoznamu vyčiarknutí.

2. Sčítanie vydaných obálok

Okrsková volebná komisia sčíta počet voličov, ktorým bola vydaná obálka pre hlasovanie. Tento údaj zistí vyhodnotením zoznamu voličov, kde si okrsková volebná komisia o vydaní obálky urobila záznam (zakrúžkovaním poradového čísla voliča).

3. Príprava na sčítanie hlasov

Okrsková volebná komisia najskôr vyčlení z nevydaných hlasovacích lístkov dva pre každú politickú stranu alebo politické hnutie, označí ich v ľavom hornom rohu poznámkou "NEPLATNÉ" a podpisom predsedu komisie. Tieto lístky, slúžiace pre vyhodnotenie prednostného hlasovania, odloží do osobitnej obálky.
Predseda okrskovej volebnej komisie dá zapečatiť zvyšné nevydané hlasovacie lístky a obálky a osobitne zapečatiť hlasovacie lístky, ktoré voliči odložili do nádoby na odkladanie nepoužitých hlasovacích lístkov. Potom dá otvoriť volebnú schránku. V prípadoch použitia aj prenosnej volebnej schránky, dá otvoriť aj túto schránku. Komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
Komisia zistí, či do volebnej schránky boli vložené iba predpísané obálky a sčíta ich počet. Pritom odloží všetky iné písomnosti alebo predmety, vložené do volebnej schránky. Platí to aj o hlasovacích lístkoch, ktoré neboli vložené do obálky.

4. Posudzovanie platnosti hlasov

Akt otvárania odovzdaných obálok a vyberania ich obsahu je rozhodujúcim momentom pre posúdenie platnosti hlasu. Členovia okrskovej volebnej komisie musia platnosť hlasu posúdiť ihneď, akonáhle vyberú obsah obálky. Nemôžu teda obsah obálky odložiť alebo robiť iné úkony, dokiaľ neposúdili platnosť hlasu v práve otvorenej obálke.
V každej obálke by mal byť jeden hlasovací lístok pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "NR SR"). To predstavuje platný hlas pre politickú stranu alebo politické hnutie (ďalej len "politická strana").
Ak je obálka prázdna alebo obsahuje písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom, ostáva započítaná len v počte odovzdaných obálok.
Ak je v obálke viac ako jeden hlasovací lístok tej istej politickej strany, počítajú sa ako jeden hlas. Do ďalšieho spracovania sa však vyberie ten z hlasovacích lístkov, na ktorom bola vykonaná prednostná voľba. Ak je aj takýchto hlasovacích lístkov viac ako jeden, prihliada sa na ten, kde bolo odovzdaných viac prednostných hlasov (nie však viac ako štyri).
Ak bol na viacerých hlasovacích lístkoch aj rovnaký počet prednostných hlasov, ale pre rôznych kandidátov, k prednostným hlasom sa neprihliada. Do ďalšieho sčítania sa zaradí len jeden hlasovací lístok ako platný hlas pre politickú stranu a ostatné hlasovacie lístky sa vyradia. Komisia neplatnosť prednostného hlasovania na vybranom hlasovacom lístku výrazne vyznačí.
Ak je rovnaký počet prednostných hlasov na viacerých hlasovacích lístkoch pre tých istých kandidátov, vyberie okrsková volebná komisia jeden z nich medzi platné hlasy pre politickú stranu a ostatné vyradí.
Za platný hlasovací lístok pre politickú stranu sa počíta aj taký, na ktorom sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované (môžu byť napríklad prečiarknutí všetci kandidáti uvedení na hlasovacom lístku). Platnosť poškodeného hlasovacieho lístka posúdi s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.

Neplatný hlas

Okrsková volebná komisia pri otváraní obálok a vyberaní ich obsahu kontroluje hlasovacie lístky a vyradí ako neplatné:

5. Sčítanie hlasov pre politické strany

Po vybraní hlasovacích lístkov z obálok a vyradení neplatných hlasovacích lístkov sa platné hlasovacie lístky roztriedia podľa jednotlivých politických strán a ich počet sa za každú politickú stranu sčíta.

Kontrola:
 • Počet platných hlasov pre každú politickú stranu musí byť nižší alebo zhodný s počtom platných hlasov celkove;
      
 • súčet platných hlasov za politické strany sa musí rovnať počtu platných hlasov celkove.

6. Posudzovanie platnosti prednostného hlasovania

Volič na každom hlasovacom lístku, ktorý dáva do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Za zodpovedajúce označenie zakrúž kovaním sa započíta aj nedokončený, či inak nepodarený krúžok. Okrsková volebná komisia zisťuje výsledky prednostného hlasovania u všetkých kandidátov.
Okrsková volebná komisia roztriedi hlasovacie lístky každej politickej strany na tie, kde volič využil právo prednostného hlasu a na hlasovacie lístky ostatné.

Do hlasovacích lístkov s prednostným hlasom sa nezahŕňajú hlasovacie lístky, na ktorých

Do hlasovacích lístkov s prednostným hlasom sa zahŕňajú hlasovacie lístky, na ktorých

7. Sčítanie prednostných hlasov

Okrsková volebná komisia sčíta samostatne za každú politickú stranu hlasovacie lístky, na ktorých volič využil právo prednostného hlasu.

Kontrola: Počet hlasovacích lístkov, na ktorých volič využil právo prednostného hlasu, je za každú politickú stranu menší alebo zhodný s počtom platných hlasov v prospech politickej strany.

Okrsková volebná komisia potom zistí počet prednostných hlasov pre každého kandidáta každej politickej strany. Toto vykoná čiarkovacou metódou (za každý prednostný hlas jedna čiarka, napr. počet prednostných hlasov 12 : //// //// // ) na hlasovacích lístkoch, ktoré predtým vyčlenila a označila "NEPLATNÉ". Čiarky pre každého kandidáta sčíta.

Kontrola: Počet prednostných hlasov pre každého kandidáta musí byť nižší alebo zhodný s počtom voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu.

8. Osobitné prípady

Ak sa kandidát vzdal kandidatúry alebo bol politickou stranou odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny alebo zomrel (prípadne sa stal nevoliteľným), ostáva na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada. Všetky výsledky sa však spracovávajú bez ohľadu na tieto skutočnosti.

V prípade, že pri zisťovaní výsledkov dôjde k pochybnostiam o platnosti obálky, hlasovacieho lístku alebo prednostného hlasu, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.

9. Zápisnica okrskovej volebnej komisie

O priebehu hlasovania vo volebnom okrsku vyhotoví okrsková volebná komisia vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody. Každý list zápisnice vrátane príloh opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom svojej reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

Zápisnica sa skladá z týchto častí:

a) Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (tlačivo T/10).

Zápisnica obsahuje základné údaje o postupe okrskovej volebnej komisie a uvádzajú sa tu nasledovné údaje:

V zápisnici sú uvedené (v samostatných prílohách) uznesenia komisie a ich stručné odôvodnenie, ako aj dôvody nepodpísania zápisnice niektorým členom komisie.
Tlačivo ďalej obsahuje nevyhnutné identifikačné údaje a kontrolné čísla, ktoré okrsková volebná komisia nevyplňuje.

b) Prílohou k zápisnici T/10 sú výsledky prednostného hlasovania vo volebnom okrsku (tlačivo T/11).

Okrsková volebná komisia vyhotoví toto tlačivo za každú politickú stranu, ktorá vo volebnom okrsku získala aspoň jeden platný hlas. Tlačivo vyhotoví aj vtedy, ak politická strana získala aspoň jeden platný hlas, ale na hlasovacích lístkoch žiadny volič nevyužil právo prednostného hlasu.

Tlačivo obsahuje údaje o počtoch voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu a o počtoch platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán.

Ďalej obsahuje nevyhnutné identifikačné údaje a kontrolné čísla, ktoré okrsková volebná komisia nevyplňuje. Tlačivo podpisuje predseda a ostatní členovia komisie. Každý list zápisnice opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom svojej reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

Poznámka:

Údaje v predpísaných políčkach treba vypĺňať s ľavostrannými nulami (napr. údaj 123 vyplniť ako

0 1 2 3

Ak je údaj nulový políčko pre zápis údaja treba prečiarknuť nasledovne

0 1 2 3

10. Ukončenie konania v okrskovej volebnej komisii

Odoslanie zápisnice

Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku oznámi predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania. Okresnej volebnej komisii bezodkladne doručí jeden rovnopis úplnej zápisnice, t. j. vrátane jej príloh (tlačivá T/10 a T/11). Okresná volebná komisia písomne potvrdí prevzatie úplnej zápisnice (vrátane jej príloh) od okrskovej volebnej komisie na tlačive T/12. Predseda okrskovej volebnej komisie, ktorý doručí okresnej volebnej komisii úplnú zápisnicu (tlačivá T/10 a T/11) počká na natypovanie Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/10) odborným (sumarizačným) útvarom okresnej volebnej komisie. Odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie predloží dvojmo opis natypovanej zápisnice predsedovi príslušnej okrskovej volebnej komisie na porovnanie. Predseda okrskovej volebnej komisie porovná prinesenú zápisnicu (T/10) s počítaeovým opisom vyhotoveným odborným (sumarizačným) útvarom okresnej volebnej komisie. Po zistení zhody podpíše oba počítačové opisy zápisnice okrskovej volebnej komisie. Jeden počítačový opis mu odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie odovzdá. Tento opis bude priložený k volebným materiálom archivovaným za okrsok v príslušnej obci. Druhý počítačový opis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania (T/10) bude priložený k zápisnici okrskovej volebnej komisie.
Okrsková volebná komisia by mala zaručiť, aby úplná zápisnica bola doručená predsedom okresnej volebnej komisii bezodkladne po spracovaní, n a j n e s k ô r do 6.00 hodiny dňa 27.9.1998. Ak sa ukazuje, že okrsková volebná komisia tento termín nedodrž í, informuje o tom predseda okrskovej volebnej komisie okresnú volebnú komisiu. Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu okresnej volebnej komisie uvedenú povinnosť do 24 hodín po ukončení hlasovania, môže okresná volebná komisia výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať Ústrednej volebnej komisii.

Ukončenie činnosti

V prípade, že je v obci viac volebných okrskov, organizuje prepravu volebných materiálov obecný úrad (bližšie sa uvádza v časti IV/2 Doprava volebných materiálov).

Okrsková volebná komisia vyčká pokyn okresnej volebnej komisie, ktorá môže žiadať vysvetlenie niektorých skutočností uvedených v zápisniciach a najmä opravenie eventuálnych chýb v predložených zápisniciach o výsledku hlasovania (nečitateľné údaje, chyby vzniknuté pri prepisovaní, logické chyby v údajoch a pod.). Členovia okrskovej volebnej komisie sa nemôžu vzďaľovať zo svojho pôsobiska, ani okrsková volebná komisia nemôže ukončiť svoju činnosť, kým na to nedá výslovný súhlas okresná volebná komisia.

Okrsková volebná komisia potom zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov. Kompletnú volebnú dokumentáciu, ktorú tvoria zapečatené nepoužité hlasovacie lístky a obálky, zapečatené odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov, odovzdá spolu s rovnopisom úplnej zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, potvrdením o odovzdaní druhého rovnopisu zápisnice okresnej volebnej komisii a počítačovým opisom Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/10) do úschovy obci.

Č A S Ť III.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA

V OKRESNEJ A ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISII

Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb vytvára pre Ústrednú volebnú komisiu a okresné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary zložené zo zamestnancov pridelených na tento účel príslušnými orgánmi štátnej štatistiky. Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizujú a spracúvajú výsledky hlasovania vo voľbách, zabezpečujú diaľkové prenosy údajov a poskytujú údaje pre Ústrednú volebnú komisiu.

1. V okresnej volebnej komisii

Všeobecné povinnosti

V priebehu volieb okresná volebná komisia poskytuje okrskovým volebným komisiám potrebnú pomoc, najmä metodicky vysvetľuje možné nejasnosti.

Prevzatie zápisníc od okrskových volebných komisií

Okresná volebná komisia je povinná zabezpečiť prevzatie úplných zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania od všetkých okrskových volebných komisií a ich prevzatie písomne potvrdiť (tlačivo T/12). Odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie v rámci svojej pôsobnosti vykoná kontrolu správnosti úplnej Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania podľa Metodiky pre prácu odborných (sumarizačných) útvarov okresných volebných komisií, vydanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Ak vzniknú pochybnosti o niektorých údajoch, vyžiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlenie.
Zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky bezodkladne odstránila. Opravu vykoná tak, že na príslušnom tlačive prečiarkne pôvodný údaj (musí však zostať čitateľný) a vedľa neho (prípadne nad ním) napíše správny údaj, ktorý podpíše predseda okresnej volebnej komisie.
Po vykonaní opráv zápisnice vyhotoví odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie dva opisy zápisnice okrskovej volebnej komisie. Tieto predloží na porovnanie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý predmetnú zápisnicu doručil. Predseda okrskovej volebnej komisie porovná natypovanú a prinesenú zápisnicu (T/10) a po zistení zhody podpíše oba predložené opisy okrskovej zápisnice. Jeden opis mu bude odovzdaný ako doklad o zhode Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhotovenej okrskovou volebnou komisiou a natypovanou zápisnicou, ktorá vstúpila do počítačového spracovania. Druhý opis bude priložený k zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Akonáhle doručila okrsková volebná komisia volebné materiály v poriadku a pri kontrole v nich sa nezistili nedostatky, dá okresná volebná komisia pokyn na ukončenie činnosti tejto okrskovej volebnej komisie.

Rokovanie okresnej volebnej komisie

V miestnosti, kde okresné volebné komisie preberajú výsledky hlasovania, môžu byť okrem členov týchto komisií prítomní len členovia volebných komisií vyššieho stupňa, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
Okresná volebná komisia po prevzatí všetkých zápisníc okrskových volebných komisií vyhotoví v dvoch rovnopisoch Zápisnicu okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/3), ktorú po prerokovaní podpíše predseda a ostatní členovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.
Zápisnica obsahuje:

Bezprostredne po dokončení záznamu výsledkov prednostného hlasovania za jednotlivé volebné okrsky (z tlačív T/11) okresná volebná komisia vyhotoví prílohu Výsledky prednostného hlasovania v okrese (vzor V/4), ktorá sa spracováva za každú politickú stranu, ktorá kandidovala a získala aspoň jeden platný hlas. Táto príloha obsahuje údaje o počtoch voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu a o počtoch platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán. Ďalej obsahuje nevyhnutné identifikačné údaje. Prílohu podpíše predseda a ostatní členovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie prílohu nepodpíše, uvedú sa dôvody.

Odovzdanie výsledkov Ústrednej volebnej komisii

Bezprostredne po vyhotovení Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/3) a jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou doručí odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie súbory s výsledkami hlasovania, vrátane technologických a kontrolných údajov odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie. Odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie zabezpečí doručenie údajov ihneď po spracovaní, spôsobom a v termínoch stanovených v Metodike pre prácu odborných (sumarizačných) útvarov. Odošle údaje tak za jednotlivé volebné okrsky ako aj sumár za okres.
Okresná volebná komisia zašle odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie telefaxom Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/3).
Po spracovaní prílohy k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/11), prerokovaní úplných výsledkov hlasovania a podpísaní prílohy (vzor V/4), doručí odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisii aj výsledky prednostného hlasovania. Odošle údaje tak za jednotlivé okrsky ako aj sumár za okres.
Na vyžiadanie odborného (sumarizačného) útvaru Ústrednej volebnej komisie zašle odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie telefaxom prílohu k zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/4). Na vy žiadanie odborného (sumarizačného) útvaru Ústrednej volebnej komisie zašle odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie tiež telefax s obsahom formulárov T/10 a T/11 za požadované volebné okrsky.
Po odoslaní telefaxov zápisníc okresnej volebnej komisie doručí okresná volebná komisia jeden rovnopis úplnej zápisnice okresnej volebnej komisie (vrátane príloh) Ústrednej volebnej komisii. Spolu s rovnopisom zápisnice okresnej volebnej komisie doručí Ústrednej volebnej komisii v zapečatenej obálke aj diskety so zaznamenanými údajmi za okresy a volebné okrsky. Diskety pripraví odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie.

Ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie

Okresná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn Ústrednej volebnej komisie. Volebnú dokumentáciu odovzdá do úschovy okresnému úradu.

2. V Ústrednej volebnej komisii

Ústredná volebná komisia prevezme zápisnice okresných volebných komisií a diskety od okresných volebných komisií. V prípade, že zápisnice okresných volebných komisií boli v poriadku doručené a neboli v nich zistené nedostatky, oznámi okresným volebným komisiám, aby ukončili svoju činnosť.
Ústredná volebná komisia dozerá, aby spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do NR SR v jednotlivých okresoch prebiehalo v súlade s § 41 a 42 zákona. O výsledku volieb vyhotoví zápisnicu podľa § 44 zákona.
Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. Môže uverejniť aj priebežné výsledky, v ktorých uvedie údaje:
a) celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b) celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c) počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu.
Ústredná volebná komisia zároveň oznámi politickým stranám výsledky volieb s uvedením konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa výsledkov prednostného hlasovania.
Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.

Č A S Ť IV.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Umiestnenie volebných komisií

Ústredná volebná komisia a jej odborno-administratívny útvar zasadá v Bratislave, Drieňova 22 (budova Ministerstva vnútra SR).
Okresné volebné komisie majú svoje sídlo v dňoch volieb v budovách pre tento účel určených, spravidla v budovách okresných úradov, kde budú umiestnené aj ich odborné (sumarizačné) útvary.

2. Doprava volebných materiálov

Spôsob odoslania príslušných volebných materiálov sa riadi podľa plánov spojenia, vypracovaných Ministerstvom vnútra SR, Štatistickým úradom SR a rezortom spojov v spolupráci s okresnými úradmi.
Ak príslušný okresný úrad neurčí inak, predpokladá sa, že dopravu volebných materiálov z okrskových volebných komisií do okresnej volebnej komisie zabezpečí obec tak, aby doprava bola čo najhospodárnejšia a zároveň nedošlo k väčšiemu zdr žaniu odovzdania volebných materiálov. Volebné materiály z okrsku doručí okresnej volebnej komisii predseda okrskovej volebnej komisie. V prípade, že jeden alebo niekoľko okrskov v obci volebné výsledky spracujú podstatne neskôr, ako väčšina okrskových volebných komisií, treba operatívne zaslať výsledky okresnej volebnej komisii za hotové volebné okrsky a druhým dopravným prostriedkom potom výsledky za zvyšné volebné okrsky. K doprave sa použijú dopravné prostriedky obce. Doprava volebných materiálov z okrskových volebných komisií sa nedoprevádza príslušníkom polície.
Doprava volebných materiálov z okresnej volebnej komisie na Ústrednú volebnú komisiu sa zabezpečí Policajným zborom SR, vrátane ochrany príslušníkmi polície.

3. Spojová služba

Ministerstvo vnútra SR a okresné úrady vypracujú plán spojenia v dňoch volieb na rýchle spojenie medzi okrskovými volebnými komisiami, okresnými volebnými komisiami a Ústrednou volebnou komisiou.
Štatistický úrad Slovenskej republiky navrhne zabezpečenie diaľkového prenosu údajov medzi odbornými (sumarizačnými) útvarmi volebných komisií.
Pre okresné úrady, obce a odborné (sumarizačné) útvary volebných komisií na všetkých stupňoch zabezpečí rezort spojov možnosť prednostného spojovania hovorov na heslo Voľby 1998" od 25. septembra 1998 do 30. septembra 1998.

Č A S Ť V.

PREHĽAD TLAČÍV A VZOROV

POUŽITÝCH PRI ZISŤOVANÍ VÝSLEDKOV VOLIEB

1. Zoznam tlačív

T/10 Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
T/11 Príloha k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku ...... vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prednostného hlasovania vo volebnom okrsku
Príloha k tlačivu T/10
T/12 Potvrdenie o prevzatí úplnej zápisnice okrskovej volebnej komisie

2. Zoznam vzorov

V/3 Zápisnica okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese
V/4 Príloha k zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese ...... vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prednostného hlasovania v okrese
Príloha k vzoru V/3

T/10
Odtlačok reliéfnej pečiatky

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania

vo volebnom okrsku

Vo volebnom okrsku č. .......... v obci ............ ..............................
okres ........................................... sa v dňoch 25. 9. a 26. 9. 1998
konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Z celkového počtu ........... členov komisie bolo prítomných ..........., t.j. nadpolovičná väčšina.

Ďalej boli prítomní: ............................................................................................................
      
............................................................................................................

I.

Pred začatím volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroloval volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a obidve schránky zapečatil. Skontroloval aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostačujúci počet hlasovacích lístkov a obálok opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce. Predseda okrskovej volebnej komisie vyhlásil hlasovanie prvého dňa o …………… hodine za otvorené. Hlasovanie tohto dňa sa ukončilo o …………… hodine.
Po ukončení prvého dňa volieb predseda okrskovej volebnej komisie zabezpečil volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky a spolu so zapečatenými nepoužitými hlasovacími lístkami, obálkami a zoznamami voličov uložil ich na bezpečné miesto.
Druhý deň volieb pred začatím hlasovania overil predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie neporušenosť pečatí na volebnej schránke a na prenosnej volebnej schránke, na nepoužitých hlasovacích lístkoch, obálkach a zoznamoch voličov. Po odpečatení volebnej schránky a prenosnej volebnej schránky a odpečatení nepoužitých hlasovacích lístkov, obálok a zoznamov voličov a po overení poriadku a vybavenia volebnej miestnosti predseda okrskovej volebnej komisie vyhlásil hlasovanie druhého dňa o …………… hodine za otvorené.

II.

Po uzavretí volebnej miestnosti druhého dňa hlasovania vyhlásil predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie o …………… hodine za ukončené. Po ukončení hlasovania dal predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a otvoriť volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku.

 
III.

Identifikácia volebného okrsku

Okres Obec Okrsok Kontrolné číslo 1x/
                                   

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov .............
      
      
      
      
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky .............................
      
      
      
      
Počet odovzdaných obálok ..................................................
      
      
      
      
Počet platných hlasov spolu ..................................................
      
      
      
      

Kontrolné číslo 2x/

            

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú jednotlivú politickú stranu alebo politické hnutie

Hnutie za demokratické Slovensko ......................................................... č.

1.

      
      
      
      
Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -
Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért .....................................
č.

2.

      
      
      
      
Národná alternatíva Slovenska ................................................................ . č.

3.

      
      
      
      
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja .............................. . č.

4.

      
      
      
      
Naše Slovensko .......................................................................................   č.

5.

      
      
      
      
Béčko - Revolučná robotnícka strana ...................................................... . č.

6.

      
      
      
      
Strana občianskeho porozumenia ............................................................ . č.

7.

      
      
      
      
Slovenská demokratická koalícia ............................................................. . č.

8.

      
      
      
      
Slovenská národná strana ......................................................................... . č. 9.
      
      
      
      
Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky ..................................... . č.

10.

      
      
      
      
Slovenská ľudová strana .......................................................................... . č.

11.

      
      
      
      
Hnutie tretej cesty .................................................................................... . č.

12.

      
      
      
      
Strana demokratickej ľavice .................................................................... č.

13.

      
      
      
      
Komunistická strana Slovenska ............................................................... č.

14.

      
      
      
      
Jednotná strana pracujúcich Slovenska .................................................... č.

15.

      
      
      
      
Združenie robotníkov Slovenska ............................................................. č.

16.

      
      
      
      
Slovenská národná jednota ...................................................................... č.

17.

      
      
      
      


Kontrolné číslo 3x/

                  

Výsledky prednostného hlasovania vo volebnom okrsku sú uvedené v prílohe 1 tejto zápisnice na ........... listoch.

______________
x/ Okrsková volebná komisia nevyplňuje.

IV.

Prehľad uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie je uvedený v prílohe 2 tejto zápisnice na ........... listoch.

V.

Zápisnica bola prečítaná a členmi okrskovej volebnej komisie uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy. Zápisnicu nepodpísal ..............................................................., dôvody sú uvedené v prílohe 3 tejto zápisnice.

 

...................................................................................
dátum a hodina vyhotovenia zápisnice
.................................................
predseda

 

Členovia: .....................................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................................

T/11
Odtlačok reliéfnej pečiatky

Príloha 1/ ........xx/

k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania

vo volebnom okrsku číslo ..........

v obci....................................................okres .....................................................
vo voľbách
do Národnej rady Slovenskej republiky
o výsledkoch prednostného hlasovania vo volebnom okrsku

Identifikácia volebného okrsku

  Okres Obec Okrsok Kontrolné číslo 1x/
                                     

 

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu alebo politické hnutie: ......................


č.xxx/

      
      
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu .....................
      
      
      
      

Kontrolné číslo 2x/

            

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán a politických hnutí:

Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov
1         11         21         31         41        
2         12         22         32         42        
3         13         23         33         43        
4         14         24         34         44        
5         15         25         35         45        
6         16         26         36         46        
7         17         27         37         47        
8         18         28         38         48        
9         19         29         39         49        
10         20         30         40         50        

______________
x/      Okrsková volebná komisia nevyplňuje.
xx/    Vzostupne súvisle pridelené číslo (1 a n) za každú politickú stranu alebo politické hnutie, ktoré získalo vo volebnom okrsku aspoň jeden platný hlas.
xxx/  Číslo politickej strany alebo politického hnutia, ktoré je uvedené na hlasovacom lístku
.

Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov
51         61         71         81         91        
52         62         72         82         92        
53         63         73         83         93        
54         64         74         84         94        
55         65         75         85         95        
56         66         76         86         96        
57         67         77         87         97        
58         68         78         88         98        
59         69         79         89         99        
60         70         80         90         100        

 

Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov Por. číslo k. Počet predn. hlasov
101         111         121         131         141        
102         112         122         132         142        
103         113         123         133         143        
104         114         124         134         144        
105         115         125         135         145        
106         116         126         136         146        
107         117         127         137         147        
108         118         128         138         148        
109         119         129         139         149        
110         120         130         140         150        
Kontrolné číslo 3x/  

 

...................................................................................
dátum a hodina vyhotovenia prílohy zápisnice
.................................................
predseda
Členovia: .....................................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................................

______________________
x/ Okrsková volebná komisia nevyplňuje.

T/12

P O T V R D E N I E

o prevzatí úplnej Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, vrátane jej príloh,
vo voľbách do NR SR 25. a 26. 9. 1998

Okresná volebná komisia v okrese ................................................................................................................................... potvrdzuje, že prevzala dňa ............................... o ...................... hod úplnú zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo ............... v obci ................................................................................................. vrátane jej príloh.

Počet príloh 1:
Počet príloh 2:
Počet príloh 3:

Meno predsedu okresnej volebnej komisie :
Podpis :

V/3

Zápisnica

okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese

...............................................................................

V dňoch 25. 9. a 26. 9. 1998 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Z celkového počtu ............... členov okresnej volebnej komisie bolo prítomných ................., t.j. nadpolovičná väčšina.

Ďalej boli prítomní: ..............................................................................................................................................................
      
..............................................................................................................................................................

I.

Okresná volebná komisia konštatuje, že voľby v okrese ..................... sa vykonali v súlade so zákonom SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

II.

Okresná volebná komisia prerokovala výsledky hlasovania v okrese.
V okrese boli zistené tieto výsledky

Počet volebných okrskov ..........................
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania ..........................
Počet osôb zapísaných v zozname voličov v okrese ..........................
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky ..........................
Počet odovzdaných obálok ..........................
Počet platných hlasov spolu ..........................

  Kontrolné číslo 1 x/ 

..........................

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú jednotlivú politickú stranu

Hnutie za demokratické Slovensko ..........................
Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért

..........................

Národná alternatíva Slovenska ..........................
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja ..........................
Naše Slovensko ..........................
Béčko - Revolučná robotnícka strana ..........................
Strana občianskeho porozumenia ..........................
Slovenská demokratická koalícia ..........................
Slovenská národná strana ..........................
Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky ..........................
Slovenská ľudová strana ..........................
Hnutie tretej cesty ..........................
Strana demokratickej ľavice ..........................
Komunistická strana Slovenska ..........................
Jednotná strana pracujúcich Slovenska ..........................
Združenie robotníkov Slovenska ..........................
Slovenská národná jednota ..........................

Kontrolné číslo 2 x/

...........................

Okresná volebná komisia prerokovala výsledky prednostného hlasovania v okrese, uvedené v prílohe 1 k tejto zápisnici na .............. listoch.

______________
x/ Okresná volebná komisia nevyplňuje.

Dátum a čas vyhotovenia zápisnice:

.......................................................

III.

Prehľad uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie je uvedený v prílohe 2 tejto zápisnice na ............... listoch.

IV.

Zápisnica bola prečítaná a členmi okresnej volebnej komisie uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy. Zápisnicu nepodpísal ........................................................................., dôvody sú uvedené v prílohe 3 tejto zápisnice.

 

...................................................................................
dátum a hodina vyhotovenia zápisnice
.................................................
predseda

 

Členovia: .....................................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................................

 

Dátum a čas vyhotovenia zápisnice:

.........................................................

V/4

Príloha 1/ .xx/

k zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania

v okrese ......................................................................... číslo.....................

vo voľbách
do Národnej rady Slovenskej republiky
o výsledkoch prednostného hlasovania v okrese

V okrese sa zistili tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu:

...............................................................................

    číslo       

.............................   
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu            .............................   

   Kontrolné číslo1x/ 

.............................   

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta v poradí podľa hlasovacieho lístku:

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

1. .............................. 22. .............................. 43. .............................. 64. ..............................
2. .............................. 23. .............................. 44. .............................. 65. ..............................
3. .............................. 24. .............................. 45. .............................. 66. ..............................
4. .............................. 25. .............................. 46. .............................. 67. ..............................
5. .............................. 26. .............................. 47. .............................. 68. ..............................
6. .............................. 27. .............................. 48. .............................. 69. ..............................
7. .............................. 28. .............................. 49. .............................. 70. ..............................
8. .............................. 29. .............................. 50. .............................. 71. ..............................
9. .............................. 30. .............................. 51. .............................. 72. ..............................
10. .............................. 31. .............................. 52. .............................. 73. ..............................
11. .............................. 32. .............................. 53. .............................. 74. ..............................
12. .............................. 33. .............................. 54. .............................. 75. ..............................
13. .............................. 34. .............................. 55. .............................. 76. ..............................
14. .............................. 35. .............................. 56. .............................. 77. ..............................
15. .............................. 36. .............................. 57. .............................. 78. ..............................
16. .............................. 37. .............................. 58. .............................. 79. ..............................
17. .............................. 38. .............................. 59. .............................. 80. ..............................
18. .............................. 39. .............................. 60. .............................. 81. ..............................
19. .............................. 40. .............................. 61. .............................. 82. ..............................
20. .............................. 41. .............................. 62. .............................. 83. ..............................
21. .............................. 42. .............................. 63. .............................. 84. ..............................

______________
x/   Okresná volebná komisia nevyplňuje.

xx/ Vzostupne súvisle pridelené číslo (1 a n) za každú politickú stranu alebo politické hnutie, ktoré získalo v okrese aspoň jeden platný hlas.

 

Dátum a čas vyhotovenia prílohy zápisnice:

.................................................................

 

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

Por. číslo kand.

Počet predn.
hlasov

85. .............................. 102. .............................. 119. .............................. 136. ..............................
86. .............................. 103. .............................. 120. .............................. 137. ..............................
87. .............................. 104. .............................. 121. .............................. 138. ..............................
88. .............................. 105. .............................. 122. .............................. 139. ..............................
89. .............................. 106. .............................. 123. .............................. 140. ..............................
90. .............................. 107. .............................. 124. .............................. 141. ..............................
91. .............................. 108. .............................. 125. .............................. 142. ..............................
92. .............................. 109. .............................. 126. .............................. 143. ..............................
93. .............................. 110. .............................. 127. .............................. 144. ..............................
94. .............................. 111. .............................. 128. .............................. 145. ..............................
95. .............................. 112. .............................. 129. .............................. 146. ..............................
96. .............................. 113. .............................. 130. .............................. 147. ..............................
97. .............................. 114. .............................. 131. .............................. 148. ..............................
98. .............................. 115. .............................. 132. .............................. 149. ..............................
99. .............................. 116. .............................. 133. .............................. 150. ..............................
100. .............................. 117. .............................. 134. ..............................
101. .............................. 118. .............................. 135. ..............................
Kontrolné číslo 2x/      ........................................................................

 

 

...................................................................................
dátum a hodina vyhotovenia prílohy zápisnice
.................................................
predseda

 

Členovia: .....................................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................................

______________
x/ Okresná volebná komisia nevyplňuje.

 

Dátum a čas vyhotovenia prílohy zápisnice:

.................................................................