UKAZOVATEĽ

SR spolu

ABSOLÚTNE UKAZOVATELE
A. Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4023191
B. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 3389346
C. Počet odovzdaných obálok 3385536
D. Počet platných hlasov spolu 3359176
RELATÍVNE UKAZOVATELE
A. Účasť voličov vo voľbách v % 84,24
B. Podiel odovzdaných obálok v % 99,88
C. Podiel platných hlasov spolu v % 99,22

Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998