hlavicka.jpg (20121 bytes)

Štatistický úrad
Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

M E T O D I C K Ý
P O K Y N

na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách
do Národnej rady Slovenskej republiky

20. 9. a 21. 9. 2002

 

ÚVOD

Metodické pokyny na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20. a 21. septembra 2002 vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Tieto Metodické pokyny sú určené pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných (sumarizačných) útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí. 

 

ČASŤ I.

ORGANIZÁCIA VOLEBNÝCH DNÍ

A. Pred otvorením volebných miestností

1. Spolupráca s obcou

    Zástupca obce, najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania, odovzdá a predseda okrskovej volebnej komisie prevezme od obce vybavenú volebnú miestnosť. Vybavenie volebnej miestnosti sa uvádza v bode 7 Pokynu, ktorým sa upravujú podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vydávajú vzory volebných tlačív.

    V obciach, v ktorých je utvorených viac volebných okrskov, sa upresní spôsob dopravy a odovzdanie zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/9) spolu s prílohami okresnej volebnej komisii - pozri časť V. bod 2 - doprava volebných materiálov.

    Súčasne sa dohodne spôsob odovzdania a prevzatia volebnej dokumentácie okrskovej volebnej komisie do úschovy obce a určia sa osoby zodpovedné za odovzdanie a prevzatie volebnej dokumentácie.

    Zástupca obce podá okrskovej volebnej komisii informáciu o organizácii hlasovania v zdravotníckych zariadeniach, ústavoch sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach a ústavoch, v celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest, ktoré sa nachádzajú v územnom obvode okrskovej volebnej komisie.

2. Vyhlásenie začiatku hlasovania

    Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie, za účasti všetkých prítomných členov komisie, či je volebná schránka a prenosná volebná schránka prázdna a zapečatí ich. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či sú pripravené dva rovnopisy zoznamu voličov, dostačujúci počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len ”obálka”) a reliéfna pečiatka (suchá pečať) okrskovej volebnej komisie. Ak predseda okrskovej volebnej komisie nezistí nedostatky vo vybavení volebnej miestnosti, alebo po ich odstránení, vyhlási hlasovanie za začaté.

Začiatok hlasovania v prvý deň volieb

    Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v piatok 20. septembra 2002 o 14.00 hodine, pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny).

    Ako prví majú právo hlasovať predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie, ak sú zapísaní v zozname voličov tohto volebného okrsku, alebo na základe voličského preukazu.

    Volebné miestnosti sú otvorené v prvý deň volieb do 22.00 hodiny. O 22.00 hodine sa volebné miestnosti uzavrú, avšak predtým sa musí umožniť hlasovať tým voličom, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou.

Ukončenie hlasovania v prvý deň volieb

    Po uzavretí volebnej miestnosti vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie v prvom dni volieb za ukončené. Predseda okrskovej volebnej komisie, za účasti všetkých jej členov, zapečatí na volebnej schránke a na prenosnej volebnej schránke otvory na vkladanie hlasovacích lístkov, čím sa zabráni neoprávnenému vkladaniu alebo vyberaniu hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie zapečatí tiež nevydané hlasovacie lístky, obálky a oba rovnopisy zoznamu voličov a volebnú miestnosť.

Začiatok hlasovania v druhý deň volieb

    V druhý deň volieb - v sobotu 21. septembra 2002 sa volebné miestnosti otvoria o 7.00 hodine, ak neurčil, s ohľadom na miestne podmienky, starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny).

    Pred začatím hlasovania overí predseda okrskovej volebnej komisie, za prítomnosti členov komisie, neporušenosť pečatí na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke, na nevydaných hlasovacích lístkoch, obálkach a oboch rovnopisoch zoznamov voličov a tieto odpečatí. Ďalej overí vybavenie volebnej miestnosti a po odstránení prípadných nedostatkov vyhlási hlasovanie za začaté.

3. Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.

Hlasovania sa môže zúčastniť

1.

volič zapísaný v zozname voličov príslušného volebného okrsku,

2.

volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti a predloží cestovný doklad,

3.

volič, ktorý sa v deň volieb dostaví podľa miesta trvalého pobytu do volebnej miestnosti príslušného volebného okrsku a nie je zapísaný v jeho zozname voličov; takýto volič bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu,

4.

volič, ktorý predloží voličský preukaz spolu s občianskym preukazom,

5.

volič, ktorý predloží rozhodnutie okresného súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu voličov príslušného volebného okrsku,

6.

volič, ktorý predloží potvrdenie obce, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.

    Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

    Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

    Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Ak nepredloží volič preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Dopisovanie voličov okrskovou volebnou komisiou

Okrsková volebná komisia v deň volieb do oboch rovnopisov zoznamu voličov dopíše:

    1. voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti a predloží cestovný doklad. Zápis do oboch rovnopisov zoznamu voličov podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Zápis zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade na strane úradných záznamov takto: "Zápis do zoznamu voličov v obci (meste, mestskej časti) .................................... vo volebnom okrsku č. ......" a podpíše ho predseda okrskovej volebnej komisie,

    2. voliča, ktorý sa dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie,

    3. voliča, ktorý sa dostaví do volebnej miestnosti s voličským preukazom. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov,

    4. voliča, ktorý sa dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu voličov, alebo vykoná opravu, ak tak neurobila na základe rozhodnutia súdu už obec. Zápis alebo opravu podpíše predseda a dvaja členovia komisie,

    5. voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti a ktorý potvrdením obce preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie.

Tajnosť hlasovania

    Na úpravu hlasovacích lístkov sú vo volebných miestnostiach vyhradené osobitné priestory oddelené zástenou. Týmto osobitným priestorom musí volič prejsť, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Tajnosť hlasovania musí byť zabezpečená voličom aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky.

B. Hlasovanie

    Po preukázaní totožnosti voliča a zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov zakrúžkovaním poradového čísla voliča dostane volič od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, ktorú pred vydaním opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

    Potom vstúpi volič do osobitného priestoru vyhradeného na úpravu hlasovacích lístkov, kde si vyberie hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ak sa volič rozhodne niektorých kandidátov uvedených na hlasovacom lístku uprednostniť, musí zakrúžkovať ich poradové čísla, a to najviac u štyroch kandidátov. Potom vloží do obálky jeden hlasovací lístok.

    Za zástenou nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže požiadať iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok.

    Po opustení osobitného priestoru vyhradeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže o to požiadať iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, ktorý v jeho prítomnosti vloží obálku do volebnej schránky.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

    Volič, ktorý sa nemôže (z vážnych subjektívnych dôvodov) dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou a s hlasovacími lístkami a obálkou. Účasť týchto voličov na voľbách okrsková volebná komisia vyznačí v oboch rovnopisoch zoznamu voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.

1. Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach a ústavoch  

    a) Voliči, ktorí budú v zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach a ústavoch (ďalej len ”zdravotnícke zariadenie”), v ktorých je vytvorený osobitný volebný okrsok, môžu hlasovať v určenej volebnej miestnosti v zdravotníckom zariadení. Príchod voličov do volebnej miestnosti organizuje okrsková volebná komisia po dohode s vedením zdravotníckeho zariadenia.

    Ak sa volič v zdravotníckom zariadení nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť do určenej volebnej miestnosti, môže požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Okrsková volebná komisia mu tento spôsob hlasovania umožní, ak nie sú námietky vedúceho lekára.

    b) Voliči v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých nie je vytvorený osobitný volebný okrsok, môžu hlasovať

2. Hlasovanie hromadne ubytovaných vojakov ozbrojených síl a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov

    Títo voliči sú zapísaní v zoznamoch voličov v obci, na ktorej území je umiestnený útvar, ku ktorému sú pridelení. Hlasujú preto rovnakým spôsobom s ostatnými voličmi v tejto obci, prípadne v inom volebnom okrsku na voličský preukaz, ak si ho od tejto obce vyžiadali.

3. Hlasovanie v celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest

    Voličom v týchto zariadeniach zabezpečí možnosť hlasovania okrsková volebná komisia, v obvode ktorej sa nachádza toto zariadenie v spolupráci s veliteľom zariadenia, a to za podmienok ustanovených v osobitných pokynoch ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti a ministerstva obrany. Ak títo voliči nemajú v tomto volebnom okrsku trvalý pobyt, môžu hlasovať na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadali od obce svojho trvalého pobytu.

Prerušenie hlasovania

    Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením skrátený. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým.

    V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia nepoužité hlasovacie lístky, obálky, oba rovnopisy zoznamu voličov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Poriadok vo volebnej miestnosti

    Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti jeho podpredseda. Pokyny predsedu alebo podpredsedu okrskovej volebnej komisie na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

C. Ukončenie hlasovania vo volebnom okrsku

    Pred 14.00 hodinou v sobotu 21. septembra 2002 sa nesmie hlasovanie vyhlásiť za ukončené, ani v prípade, že sa hlasovania zúčastnili už všetci voliči zapísaní v zozname voličov, nakoľko do volebnej miestnosti sa môžu dostaviť voliči, ktorí môžu byť dopísaní okrskovou volebnou komisiu do zoznamu voličov na základe cestovného dokladu, občianskeho preukazu, voličského preukazu, rozhodnutia súdu alebo potvrdenia obce o trvalom pobyte.

    Po 14.00 hodine v sobotu 21. septembra 2002 môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti, alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

Činnosť okrskovej volebnej komisie po vyhlásení hlasovania za ukončené

    Bezprostredne po ukončení hlasovania pristúpi okrsková volebná komisia k zisteniu výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku. Práce s tým spojené sa vykonávajú vo volebnej miestnosti a musí sa v nich pokračovať bez prerušenia až do úplného ukončenia.

    V miestnosti, kde okrsková volebná komisia zráta hlasy, majú právo byť prítomní členovia okrskovej volebnej komisie, členovia volebných komisií vyšších stupňov, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.

    Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania, a to až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

 

ČASŤ  II.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA
V OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov

    Okrsková volebná komisia po ukončení hlasovania zistí zo zoznamu voličov celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov. Tento údaj zistí tak, že sčíta všetkých voličov zapísaných do zoznamu obcou, odpočíta tých voličov, ktorých obec zo zoznamu voličov vyčiarkla pred odovzdaním zoznamu okrskovej volebnej komisii z dôvodu vydania voličského preukazu a pripočíta voličov, ktorých do zoznamu dopísala v deň volieb okrsková volebná komisia (na základe predloženého cestovného dokladu, na základe predloženého občianskeho preukazu, na základe predloženého voličského preukazu, na základe predloženia rozhodnutia súdu alebo na základe potvrdenia obce o trvalom pobyte).

2. Počet vydaných obálok

    Okrsková volebná komisia sčíta počet voličov, ktorým boli vydané obálky opatrené odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať) a hlasovacie lístky. Tento údaj zistí zo zoznamu voličov, v ktorom si okrsková volebná komisia o vydaní obálky a hlasovacích lístkov urobila záznam zakrúžkovaním poradového čísla voliča.

3. Príprava na sčítanie hlasov

    Predseda komisie najskôr z nevydaných hlasovacích lístkov vyčlení potrebný počet pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu (ďalej len ”politická strana”), v záhlaví ich označí slovom ”POMOCNÉ” a podpíše ich; vždy vyčlení najmenej jeden pre každú politickú stranu. Tieto hlasovacie lístky sú určené pre zistenie počtu prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov.

    Predseda komisie dá zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a obálky. Osobitne dá zapečatiť hlasovacie lístky, ktoré voliči odložili do nádoby na odkladanie nepoužitých hlasovacích lístkov Potom dá otvoriť volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku, ak bola použitá. Komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

    Komisia zistí, či do volebnej schránky boli vložené iba obálky s predpísanými náležitosťami (Časť I. bod A.2.) a sčíta počet odovzdaných obálok. Obálky, ktoré nespĺňajú predpísané náležitosti, komisia vylúči. Pritom odloží všetky iné písomnosti alebo predmety, vložené do volebných schránok. Platí to aj o hlasovacích lístkoch, ktoré neboli vložené do obálky.

4. Posudzovanie platnosti hlasov

    Akt otvárania odovzdaných obálok a vyberania ich obsahu je rozhodujúcim momentom pre posúdenie platnosti hlasu. Členovia okrskovej volebnej komisie musia platnosť hlasu posúdiť ihneď, akonáhle vyberú obsah obálky. Nemôžu teda obsah obálky odložiť alebo robiť iné úkony, dokiaľ neposúdili platnosť hlasu v práve otvorenej obálke.

    V každej obálke by mal byť jeden hlasovací lístok pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

    Ak je obálka prázdna alebo obsahuje písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom, ostáva započítaná len v počte odovzdaných obálok.

    Ak je v obálke viac ako jeden hlasovací lístok tej istej politickej strany, počítajú sa ako jeden hlas. Do ďalšieho spracovania sa však vyberie ten z hlasovacích lístkov, na ktorom bola vykonaná prednostná voľba. Ak je aj takýchto hlasovacích lístkov viac ako jeden, prihliada sa na ten, kde bolo odovzdaných viac prednostných hlasov (nie však viac ako štyri). Pokiaľ však bol odovzdaný na viacerých hlasovacích lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre tých istých kandidátov, na prednostné hlasy sa neprihliada. Do ďalšieho sčítania sa zaradí len jeden hlasovací lístok ako platný hlas pre politickú stranu a ostatné hlasovacie lístky sa vyradia. Komisia neplatnosť prednostného hlasovania na vybranom hlasovacom lístku výrazne vyznačí.

    Ak je rovnaký počet prednostných hlasov na viacerých hlasovacích lístkoch pre tých istých kandidátov, vyberie okrsková volebná komisia jeden z nich medzi platné hlasy pre politickú stranu a ostatné vyradí.

    Za platný hlasovací lístok pre politickú stranu sa počíta aj taký, na ktorom sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované (môžu byť napríklad prečiarknutí všetci kandidáti uvedení na hlasovacom lístku).

Neplatný hlas

Okrsková volebná komisia pri otváraní obálok a vyberaní ich obsahu kontroluje hlasovacie lístky a vyradí ako neplatné:

5. Sčítanie hlasov pre politické strany

    Platné hlasovacie lístky zaradené do ďalšieho sčítavania hlasov komisia spočíta. Tento údaj predstavuje počet platných odovzdaných hlasov.

Kontrola:

 • Počet platných odovzdaných hlasov je rovný alebo menší než počet odovzdaných obálok

    Platné hlasovacie lístky komisia ďalej roztriedi podľa jednotlivých politických strán a ich počet sa za každú politickú stranu sčíta. Zistené čísla predstavujú počet platných hlasov odovzdaných pre každú jednotlivú politickú stranu.

Kontrola:

 • Počet platných hlasov pre každú politickú stranu musí byť rovný alebo menší ako počet platných odovzdaných hlasov;
 • súčet platných hlasov za jednotlivé politické strany sa musí rovnať počtu platných odovzdaných hlasov.

6. Posudzovanie platnosti prednostného hlasovania

    Volič na každom hlasovacom lístku, ktorý dáva do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Za zodpovedajúce označenie zakrúžkovaním sa započíta aj nedokončený, či inak nepodarený krúžok. Okrsková volebná komisia zisťuje výsledky prednostného hlasovania u všetkých kandidátov.

    Okrsková volebná komisia roztriedi hlasovacie lístky každej politickej strany na tie, kde volič využil právo prednostného hlasu a na hlasovacie lístky ostatné.

Do hlasovacích lístkov s prednostným hlasom sa nezahŕňajú hlasovacie lístky, na ktorých

Do hlasovacích lístkov s prednostným hlasom sa zahŕňajú hlasovacie lístky, na ktorých

7. Sčítanie prednostných hlasov

    Okrsková volebná komisia sčíta samostatne za každú politickú stranu hlasovacie lístky, na ktorých volič využil právo prednostného hlasu. Zistené čísla predstavujú počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu.

Kontrola:

 • Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu, je za každú politickú stranu rovný alebo menší ako počet platných hlasov danej politickej strany.

    Okrsková volebná komisia potom zistí počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán. Toto vykoná čiarkovacou metódou (za každý prednostný hlas jedna čiarka, napr. počet prednostných hlasov 12 : //// //// //) na hlasovacích lístkoch, ktoré predtým vyčlenila a označila ”POMOCNÉ”. Čiarky pre každého kandidáta sčíta.

Kontrola:

 • Počet platných prednostných hlasov pre každého kandidáta musí byť rovný alebo menší ako počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu.

8. Osobitné prípady

    Ak sa kandidát vzdal kandidatúry alebo bol politickou stranou odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, ostáva na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada. Všetky výsledky sa však spracúvajú bez ohľadu na tieto skutočnosti.

    V prípade, že pri zisťovaní výsledkov dôjde k pochybnostiam o platnosti obálky, hlasovacieho lístku alebo prednostného hlasu, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.

9. Zápisnica okrskovej volebnej komisie

    O priebehu hlasovania vo volebnom okrsku vyhotoví okrsková volebná komisia vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody. Každý list zápisnice, vrátane príloh, opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom svojej reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

Zápisnica sa skladá z týchto častí:

a) Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (tlačivo T/9).

    Zápisnica obsahuje identifikačné údaje, základné údaje o začiatku a ukončení hlasovania a v oddieli II. sa uvádzajú nasledovné výsledky hlasovania:

    V zápisnici sa uvedú (v samostatných prílohách) uznesenia komisie a ich stručné odôvodnenie, ako aj dôvody nepodpísania zápisnice niektorým členom komisie.

    Tlačivo zápisnice ďalej obsahuje kontrolné čísla, ktoré okrsková volebná komisia nevyplňuje.

    Spôsob výpočtu jednotlivých údajov zápisnice je uvedený v predchádzajúcich bodoch tejto časti.

b) Príloha k zápisnici T/9 - Výsledky prednostného hlasovania (tlačivo T/10).

    Prílohou k zápisnici T/9 sú výsledky prednostného hlasovania. Okrsková volebná komisia vyhotoví toto tlačivo za každú politickú stranu, ktorá vo volebnom okrsku získala aspoň jeden platný hlas. Tlačivo vyhotoví aj vtedy, ak politická strana získala aspoň jeden platný hlas, ale na hlasovacích lístkoch žiadny volič nevyužil právo prednostného hlasu.

    Tlačivo obsahuje identifikačné údaje (kód okresu, kód obce, číslo okrsku, číslo politickej strany), údaj o počte voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu a o počtoch platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán.

    Spôsob výpočtu jednotlivých údajov prílohy zápisnice je uvedený v predchádzajúcich bodoch tejto časti.

    Príloha zápisnice obsahuje aj kontrolné čísla, ktoré okrsková volebná komisia nevyplňuje. Každý list prílohy zápisnice opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom svojej reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

Poznámka:

    Údaje v predpísaných políčkach treba vypĺňať s ľavostrannými nulami (napr. údaj 123 vyplniť ako mpok1.jpg (1875 bytes) ). Ak je údaj nulový, políčko údaja treba prečiarknuť nasledovne mpok2.jpg (1650 bytes).

    Predseda okrskovej volebnej komisie doručí okresnej volebnej komisii bezodkladne jeden rovnopis úplnej zápisnice, t. j. vrátane jej príloh (tlačivá T/9 a T/10). Počká na zaznamenanie tlačiva T/9 a na vykonanie kontroly. Odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie predloží dvojmo opis zaznamenanej zápisnice predsedovi príslušnej okrskovej volebnej komisie na porovnanie s predloženou zápisnicou. Ten, po zistení zhody, podpíše oba počítačové opisy zápisnice okrskovej volebnej komisie. Jeden počítačový opis mu odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie odovzdá. Tento opis bude priložený k volebným dokumentom archivovaným za okrsok v príslušnej obci. Druhý počítačový opis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/9) okresná volebná komisia pripojí k zápisnici okrskovej volebnej komisie.

    Okresná volebná komisia písomne potvrdí prevzatie úplnej zápisnice okrskovej volebnej komisie (vrátane jej príloh) na tlačive T/11, ktoré odovzdá predsedovi okrskovej volebnej komisie.

    Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie, ani na výzvu okresnej volebnej komisie, povinnosť vyhotoviť a doručiť zápisnicu za okrsok, do 24 hodín po ukončení hlasovania, môže okresná volebná komisia výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať Ústrednej volebnej komisii.

10. Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

    Členovia okrskovej volebnej komisie sa nemôžu vzďaľovať z volebnej miestnosti, ani okrsková volebná komisia nemôže ukončiť svoju činnosť, kým na to nedá výslovný súhlas okresná volebná komisia. ktorá môže žiadať vysvetlenie niektorých skutočností uvedených v zápisniciach alebo opravenie chýb v predložených zápisniciach o výsledku hlasovania (nečitateľné údaje, chyby vzniknuté pri prepisovaní, logické chyby v údajoch a pod.).

    Okrsková volebná komisia, po obdržaní pokynu na ukončenie činnosti od okresnej volebnej komisie, zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov. Kompletnú volebnú dokumentáciu, ktorú tvoria zapečatené odovzdané hlasovacie lístky, obálky, oba rovnopisy zoznamu voličov a zapečatené nevydané hlasovacie lístky a obálky, odovzdá spolu s rovnopisom Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku s prílohami (T/9, T/10), potvrdením o prevzatí druhého rovnopisu zápisnice okresnou volebnou komisiou (T/11) a počítačovým opisom Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku do úschovy obci.

 

Č A S Ť III.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA
V OKRESNEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Úlohy okresnej volebnej komisie

    Okresná volebná komisia je povinná zabezpečiť prevzatie úplných zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku od všetkých okrskových volebných komisií. Odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie v rámci svojej pôsobnosti vykoná kontrolu správnosti úplnej zápisnice podľa Metodiky pre prácu odborných (sumarizačných) útvarov okresných volebných komisií, vydanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

    V prípade pochybností o niektorých údajoch, vyžiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlenie. Zjavné chyby opraví predseda okrskovej volebnej komisie prítomný v sídle okresnej volebnej komisie. V opačnom prípade okresná volebná komisia požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky bez meškania odstránila. Oprava sa vykonáva tak, že sa na príslušnom tlačive prečiarkne pôvodný údaj (musí však ostať čitateľný) a vedľa neho (príp. nad ním) sa napíše správny údaj, ktorý podpíše predseda okrskovej volebnej komisie.

    Po kontrole zápisnice vyhotoví odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie dva počítačové opisy zápisnice okrskovej volebnej komisie. Tieto predloží na porovnanie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý predmetnú zápisnicu doručil. Po zistení zhody podpíše oba predložené opisy okrskovej zápisnice. Jeden opis mu bude odovzdaný ako doklad o zhode Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhotovenej okrskovou volebnou komisiou s počítačovým záznamom zápisnice. Druhý opis okresná volebná komisia pripojí k zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Okresná volebná komisia písomne potvrdí prevzatie zápisnice okrskovej komisie na tlačive T/11 a dá pokyn na ukončenie činnosti tejto okrskovej volebnej komisie.

2. Zápisnica okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese

    Okresná volebná komisia po prevzatí všetkých zápisníc okrskových volebných komisií vyhotoví v dvoch rovnopisoch Zápisnicu okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/6), ktorú podpíše predseda a ostatní členovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.

Zápisnica obsahuje:

Po dokončení záznamu výsledkov prednostného hlasovania za jednotlivé volebné okrsky (z tlačív T/10) okresná volebná komisia vyhotoví k zápisnici o výsledku hlasovania v okrese prílohu Výsledky prednostného hlasovania v okrese (vzor V/7), ktorá sa spracováva za každú politickú stranu, ktorá získala aspoň jeden platný hlas. Táto príloha obsahuje údaje o počtoch voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu a o počtoch platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Ďalej obsahuje nevyhnutné identifikačné údaje.

3. Ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie

    Po podpise zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/6) doručí odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie výsledky hlasovania za politické strany odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie a súčasne zašle odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie telefaxom Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/6).

    Po spracovaní príloh k zápisniciam okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/10) a vyhotovení príloh k zápisnici okresnej volebnej komisie (vzor V/7), doručí odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisii aj výsledky prednostného hlasovania. Na vyžiadanie zašle telefaxom prílohy k zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese (vzor V/7), resp. požadované zápisnice okrskových volebných komisií s prílohami (T/9 a T/10).

    Po podpise zápisnice za okres doručí okresná volebná komisia jeden rovnopis úplnej zápisnice (vrátane príloh) Ústrednej volebnej komisii.

    Okresná volebná komisia vyčká na ďalšie pokyny Ústrednej volebnej komisie, ktorá môže v prípade nejasností žiadať od okresnej volebnej komisie ich vysvetlenie.

    Ak pri kontrole zápisnice neboli zistené chyby, Ústredná volebná komisia dá pokyn na ukončenie činnosti príslušnej okresnej volebnej komisie. Volebné dokumenty odovzdá okresná volebná komisia do úschovy okresnému úradu.

 

ČASŤ IV.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB
V ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Činnosť Ústrednej volebnej komisie

    Ústredná volebná komisia preberá zápisnice okresných volebných komisií a vykonáva kontrolu ich správnosti a úplného vyplnenia. V prípade nejasností si vyžiada od príslušnej okresnej volebnej komisie vysvetlenie. Zistené nejasnosti alebo chyby je okresná volebná komisia povinná odstrániť a doručiť bezchybnú zápisnicu.

    Ak bola prevzatá zápisnica okresnej volebnej komisie správna a úplná, dá Ústredná volebná komisia pokyn na ukončenie činnosti tejto komisie.

    V priebehu spracovania môže Ústredná volebná komisie uverejniť priebežné výsledky hlasovania za okresy, ktoré podpísali zápisnice. V nich uvedie údaje:

 1. celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
 2. celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
 3. počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu.

2. Zápisnica Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb

    Po prebratí a odsúhlasení zápisníc okresných volebných komisií za všetky okresy Slovenskej republiky vyhotoví Ústredná volebná komisia zápisnicu podľa § 44 zákona.

    Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia Ústrednej volebnej komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa poznamenajú v prílohe zápisnice.

    Po podpísaní zápisnice uverejní komisia celkové výsledky volieb.

    Ústredná volebná komisia zároveň oznámi politickým stranám výsledky volieb s uvedením konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa výsledkov prednostného hlasovania a vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.

 

ČASŤ V.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Sídla volebných komisií

    Ústredná volebná komisia sídli v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave, na Drieňovej ul. č. 22.

    Okresné volebné komisie majú svoje sídlo v budovách pre tento účel určených, spravidla v budovách okresných úradov, kde budú umiestnené aj ich odborné (sumarizačné) útvary.

2. Doprava volebných materiálov

    Dopravu predsedu okrskovej volebnej komisie so zápisnicou o hlasovaní do sídla okresnej volebnej komisie zabezpečí obec.

    Dopravu predsedu okresnej volebnej komisie so zápisnicou o výsledku hlasovania v okrese do sídla Ústrednej volebnej zabezpečuje okresný úrad v spolupráci s príslušným riaditeľstvom Policajného zboru.

3.

Štatistická služba

    Ústredná volebná komisia a okresné volebné komisie si na spracovanie výsledkov volieb vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary, zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným územným štatistickým orgánom. Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizujú výsledky hlasovania, zabezpečujú dátové prenosy údajov pre centrálne spracovanie a spracúvajú výsledky volieb.

 

ČASŤ VI.

PREHĽAD TLAČÍV A VZOROV
POUŽITÝCH PRI ZISŤOVANÍ VÝSLEDKOV VOLIEB

1. Zoznam tlačív

T/9

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20.9. a 21.9.2002

T/10

Príloha 1/ ..... k zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo ...... v obci .......................................... okres.......................................... vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20.9. a 21.9.2002 – Výsledky prednostného hlasovania

T/11

Potvrdenie o prevzatí úplnej Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vrátane príloh vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20.9. a 21.9.2002

2. Zoznam vzorov

V/6

Zápisnica okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese .................................................. vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20.9. a 21.9. 2002

V/7

Príloha 1/ ..........k zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese ......................................... vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20.9. a 21.9.2002 – Výsledky prednostného hlasovania


Prílohy :

 1. T/9 Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20. 9. a 21. 9. 2002
 2. T/10 Príloha 1 k zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo …… v obci …… okres …… vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20. 9. a 21. 9. 2002
 3. T/11 Potvrdrnie o prevzatí úplnej Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, vrátane jej príloh, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20. a 21. septembra 2002
 4. V/6 Zápisnica okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20. 9. a 21. 9. 2002
 5. V/7 Príloha 1 k zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese ……vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 20. 9. a 21. 9. 2002

copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky