Voľby do NR SR, 2010


 

Súhrnné výsledky hlasovania za SR


Ukazovateľ Spolu za SR
ABSOLÚTNE UKAZOVATELE  
 
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 4 362 369
 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2 566 779
 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 5 861
 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 2 558 565
zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady  
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  
t.j. hlasovali osobne  
 
Počet platných hlasov spolu 2 529 385
 
 
RELATÍVNE UKAZOVATELE  
 
Účasť voličov vo voľbách v % 58,83
 
Podiel zaslaných návratných obálok z cudziny v % 0,22
 
Podiel odovzdaných obálok podľa § 30 99,67
zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady  
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v %  
 
Podiel platných hlasov spolu v % 98,63

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 13. jún 2010