Výsledky volieb pre download
1.kolo

Súhrnné výsledky hlasovania v samosprávnych krajoch a za SR
Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR
Počet a podiel poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa politických strán a nezávislí kandidáti
Zvolení poslanci
Najúspešnejšie politické strany a nezávislí kandidáti podľa podielu zvolených poslancov
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
Zloženie zastupiteľstva v samosprávnych krajoch
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
Počet poslancov zvolených do zastupiteľstva v samosprávnych krajoch podľa politických strán a nezávislí kandidáti
Veková štruktúra kandidátov na poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005
Veková štruktúra zvolených poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005
Veková štruktúra kandidátov na predsedov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005
Veková štruktúra kandidátov na poslancov podľa samosprávnych krajov - november 2005
Veková štruktúra zvolených poslancov podľa samosprávnych krajov - november 2005
Veková štruktúra kandidátov na predsedu podľa samosprávnych krajov - november 2005
XLS

PDF
2.kolo

Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
XLS

PDF

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005