Veková štruktúra zvolených poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005

VekPočet zvolených poslancovŠtruktúra zvolených poslancov v %
spolumužiženyspolumužiženy
18 - 241100,240,280,00
25 - 34272256,556,208,77
35 - 543002554572,8271,8378,95
55 a viac8477720,3921,6912,28
Spolu za SR41235557100,00100,00100,00
       
Priemerný vek484847XXX

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005