Age structure of candidates for representatives and representation of men and women for the Slovak Republic - November 2005
   
Age Number of candidates for representatives Representation of candidates for representatives in %
total men women total men women
18 - 24 60 45 15 2,12 1,95 2,85
25 - 34 272 223 49 9,60 9,67 9,32
35 - 54 1 792 1 428 364 63,25 61,90 69,20
55 and older 709 611 98 25,03 26,48 18,63
In total 2 833 2 307 526 100,00 100,00 100,00
             
Average age 48 48 46 X X X


Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.11.2005


Informácia Dobrá Chybná