Age structure of candidates for president and representation of men and women for the Slovak Republic - November 2005
   
Age Number of candidates for president Representation of candidates for president in %
total men women total men women
25 - 34 6 6 0 9,38 10,53 0,00
35 - 54 40 35 5 62,50 61,40 71,43
55 a viac 18 16 2 28,13 28,07 28,57
In total 64 57 7 100,00 100,00 100,00
             
Average age 49 49 49 X X X


Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.11.2005


Informácia Dobrá Chybná