Veková štruktúra kandidátov na poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005

    
Vek Počet kandidátov na poslancov Štruktúra kandidátov na poslancov v %
spolu muži ženy spolu muži ženy
      18 - 24 60 45 15 2,12 1,95 2,85
      25 - 34 272 223 49 9,60 9,67 9,32
      35 - 54 1 792 1 428 364 63,25 61,90 69,20
      55 a viac 709 611 98 25,03 26,48 18,63
  Spolu za SR 2 833 2 307 526 100,00 100,00 100,00
             
  Priemerný vek 48 48 46 X X X
Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.11.2005


Informácia Dobrá Chybná