Veková štruktúra kandidátov na predsedov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005

    
Vek Počet kandidátov na predsedov Štruktúra kandidátov na predsedov v %
spolu muži ženy spolu muži ženy
      25 - 34 6 6 0 9,38 10,53 0,00
      35 - 54 40 35 5 62,50 61,40 71,43
      55 a viac 18 16 2 28,13 28,07 28,57
  Spolu za SR 64 57 7 100,00 100,00 100,00
             
  Priemerný vek 49 49 49 X X X

 

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.11.2005


Informácia Dobrá Chybná