Veková štruktúra kandidátov na predsedu podža samosprávnych krajov - november 2005

    
Samosprávny kraj Počet kandidátov na predsedu podža
 vekových skupín
Priemerný
vek
Veková štruktúra kandidátov
 na predsedu v %
spolu 25-34 35-54 55 a viac spolu 25-34 35-54 55 a viac
  Bratislavský  kraj 10 1 6 3 49 15,63 1,56 9,38 4,69
  Trnavský  kraj 5 0 5 0 47 7,81 0,00 7,81 0,00
  Trenčiansky  kraj 11 1 4 6 54 17,19 1,56 6,25 9,38
  Nitriansky  kraj 7 1 6 0 46 10,94 1,56 9,38 0,00
  Žilinský  kraj 7 0 5 2 47 10,94 0,00 7,81 3,13
  Banskobystrický  kraj 7 0 6 1 49 10,94 0,00 9,38 1,56
  Prešovský  kraj 8 1 4 3 48 12,50 1,56 6,25 4,69
  Košický  kraj 9 2 4 3 48 14,06 3,13 6,25 4,69
                   
  Spolu za SR 64 6 40 18 49 100,00 9,38 62,50 28,13

 

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.11.2005