Podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov


kartodiagram1.3


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009