Štatistický úrad

Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky

Slovenskej republiky

 

METODICKÉ POKYNY

na spracovanie výsledkov hlasovania
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
 6. a 7. decembra 2002

2002

ÚVOD

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva

Metodické pokyny na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 6. a 7. decembra 2002.

Tieto Metodické pokyny sú určené pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných (sumarizačných) útvarov, okresných úradov a obcí.

ČASŤ I.

ORGANIZÁCIA VOLEBNÝCH DNÍ

Spolupráca s obcou

Najneskôr dve hodiny pred začatím volieb prevezme predseda okrskovej volebnej komisie od obce, mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice od mestskej časti (ďalej len ”obec”) vybavenú volebnú miestnosť. Vybavenie volebnej miestnosti sa uvádza v bode 7 Pokynu, ktorým sa upravujú podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri voľbách do orgánov samosprávy obcí 6. a 7. decembra 2002 a vydávajú vzory volebných tlačív. Súčasne prevezme predseda okrskovej volebnej komisie od obce

- dva rovnopisy zoznamu voličov,
- hlasovacie lístky pre voľby poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva,
- hlasovacie lístky pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice,
- hlasovacie lístky pre voľby starostu obce alebo primátora mesta,
- hlasovacie lístky pre voľby starostu mestskej časti v hlavnom meste Slovenskej republiky    Bratislave a v meste Košice,
- prázdne nepriehľadné obálky opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len ”obálka”),
- reliéfnu pečiatku (suchú pečať) okrskovej volebnej komisie.

Súčasne sa určia osoby zodpovedné za odovzdanie a prevzatie volebnej dokumentácie okrskovej volebnej komisie a spôsob jej odovzdania a prevzatia.

Pred začatím hlasovania

Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie, za účasti prítomných členov komisie, vybavenie volebnej miestnosti, či je volebná schránka, prenosná volebná schránka prázdna a zapečatí ich. Ďalej skontroluje, či sú pripravené dva rovnopisy zoznamu voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce (primátora mesta), hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva a obálok; v mestských častiach v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice dostatočný počet hlasovacích lístkov pre voľby starostu mestskej časti, pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva a obálok.

Predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za začaté, ak nezistil žiadne nedostatky, alebo po odstránení zistených nedostatkov vo vybavení volebnej miestnosti.

Začiatok hlasovania v prvý deň volieb

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v piatok 6. decembra 2002 o 14.00 hodine, ak s ohľadom na miestne podmienky, neurčil starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny).

Ako prví majú právo hlasovať predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie, ak sú zapísaní v zozname voličov tohto volebného okrsku.

Volebné miestnosti sú otvorené v prvý deň volieb do 22.00 hodiny. O 22.00 hodine sa volebné miestnosti uzavrú, avšak predtým sa musí umožniť hlasovať tým voličom, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou.

Ukončenie hlasovania v prvý deň volieb

Po uzavretí volebnej miestnosti vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie v prvom dni volieb za ukončené. Predseda okrskovej volebnej komisie, za účasti prítomných členov komisie, zapečatí na volebnej schránke a na prenosnej volebnej schránke otvory na vkladanie hlasovacích lístkov, čím sa zabráni neoprávnenému vkladaniu alebo vyberaniu hlasovacích lístkov. Zapečatí tiež nevydané hlasovacie lístky, obálky, oba rovnopisy zoznamu voličov a volebnú miestnosť.

Začiatok hlasovania v druhý deň volieb

V druhý deň volieb - v sobotu 7. decembra 2002 sa volebné miestnosti otvoria o 7.00 hodine, pokiaľ podľa miestnych podmienok, neurčil starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny). Pred otvorením volebnej miestnosti predseda okrskovej volebnej komisie za účasti prítomných členov komisie overí neporušenosť pečate na volebnej miestnosti.

Pred začatím hlasovania overí predseda okrskovej volebnej komisie, za účasti prítomných členov komisie, neporušenosť pečatí na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke, na nevydaných hlasovacích lístkoch, obálkach a oboch rovnopisoch zoznamov voličov a tieto odpečatí. Ďalej overí vybavenie volebnej miestnosti a po odstránení prípadných nedostatkov vyhlási hlasovanie za začaté.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky (občania Slovenskej republiky a cudzinci), ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len ”volič”).

Hlasovania sa môže zúčastniť

  1. volič, ktorý je zapísaný v zozname voličov príslušného volebného okrsku,
  2. volič, ktorý sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu a predloží komisii rozhodnutie okresného súdu o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu voličov,
  3. volič, ktorý sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, avšak platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzinca) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.

Dopisovanie voličov okrskovou volebnou komisiou

Okrsková volebná komisia v deň volieb do oboch rovnopisov zoznamu voličov dopíše:

  1. voliča, ktorý sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho  trvalého pobytu a predloží komisii rozhodnutie okresného súdu o vykonaní opravy alebo  doplnení zoznamu voličov, ak tak neurobila na základe rozhodnutia súdu už obec. Opravu  alebo zápis v zozname voličov podpíše predseda a dvaja členovia komisie.

  2. voliča, ktorý sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, avšak platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzinca) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku. Zápis do zoznamu voličov podpíše predseda a dvaja členovia komisie.

Spôsob hlasovania

Volič hlasuje osobne. Zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Ak volič nepredloží členom okrskovej volebnej komisie preukaz totožnosti a žiadny z členov komisie ho nepozná, požiada komisia voliča, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Po preukázaní totožnosti a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať) okrskovej volebnej komisie (ďalej len ”úradná obálka”) a dva hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

V mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice dostane volič prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať) okrskovej volebnej komisie a štyri hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí úradnej obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný. Iba volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou na tento účel iného voliča, aby za neho, podľa jeho pokynov, upravil hlasovací lístok a vložil do úradnej obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.

Volič sa musí odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Úprava hlasovacích lístkov

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov. Volič môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do úradnej obálky jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

V mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice vloží volič do úradnej obálky jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a jeden hlasovacích lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.

Na požiadanie voliča mu vydá okrsková volebná komisia za nesprávne upravené hlasovacie lístky nové hlasovacie lístky.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží úradnú obálku do volebnej schránky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť úradnú obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. Okrsková volebná komisia vedie zoznam žiadostí na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k  voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, úradnou obálkou a hlasovacími lístkami. Aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky postupujú členovia okrskovej volebnej komisie tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Hlasovanie voličov do prenosnej volebnej schránky vyznačí okrsková volebná komisia v oboch rovnopisoch zoznamu voličov ihneď po návrate vyslaných členov komisie do volebnej miestnosti.

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením skrátený. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým.

V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia nevydané hlasovacie lístky, obálky a oba rovnopisy zoznamu voličov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o hlasovaní.

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

Ukončenie hlasovania vo volebnom okrsku

Pred 14.00 hodinou v sobotu 7. decembra 2002 nesmie byť hlasovanie vyhlásené za ukončené ani v prípade, že sa hlasovania zúčastnili všetci voliči zapísaní v zozname voličov, lebo aj  potom sa môžu do volebnej miestnosti dostaviť voliči, ktorí v zozname voličov nie sú zapísaní a ktorých môže okrsková volebná komisia do zoznamu dopísať na základe predloženia rozhodnutia súdu alebo predloženia preukazu totožnosti.

Po 14.00 hodine v sobotu 7. decembra 2002 môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

Činnosť okrskovej volebnej komisie po vyhlásení hlasovania za ukončené

Bezprostredne po ukončení hlasovania pristúpi okrsková volebná komisia k zisteniu výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku. Práce s tým spojené vykonávajú všetci členovia volebnej komisie vo volebnej miestnosti bez prerušenia až do úplného ukončenia.

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby (pozorovatelia), ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia.

Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

ČASŤ II.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA
V OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISII

Predseda okrskovej volebnej komisie z nevydaných hlasovacích lístkov vyčlení potrebný počet hlasovacích lístkov pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva a hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti. V záhlaví ich označí slovom ”POMOCNÉ” a podpíše ich. Tieto hlasovacie lístky sú určené na sčítavanie platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov, resp. starostov obcí - primátorov miest - starostov mestských častí.

Predseda okrskovej volebnej komisie dá zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a úradné obálky.

1. Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov zistí okrsková volebná komisia zo zoznamu voličov tak, že sčíta všetkých voličov, ktorých do zoznamu zapísala obec (mesto, mestská časť) a pripočíta voličov, ktorých do zoznamu dopísala okrsková volebná komisia v priebehu volieb (na základe rozhodnutia súdu alebo na základe predloženého preukazu totožnosti).

 

2. Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky

Okrsková volebná komisia sčíta počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky a hlasovacie lístky. Tento údaj zistí zo zoznamu voličov, v ktorom si okrsková volebná komisia o vydaní úradnej obálky a hlasovacích lístkov urobila záznam zakrúžkovaním poradového čísla voliča.

3. Počet odovzdaných úradných obálok

Po zistení počtu voličov, ktorým boli vydané úradné obálky, dá predseda okrskovej volebnej komisie pokyn na otvorenie volebnej schránky a prenosnej volebnej schránky, ak bola použitá. Komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

Komisia zistí, či boli do volebnej schránky vložené iba úradné obálky. Obálky, ktoré nespĺňajú predpísané náležitosti, komisia vylúči a odloží aj všetky iné písomnosti alebo predmety, ktoré boli vložené do volebných schránok. Platí to aj o hlasovacích lístkoch, ktoré neboli vložené do úradnej obálky. Potom komisia zistí počet odovzdaných úradných obálok.

4. Posudzovanie platnosti hlasov

Po zistení počtu odovzdaných úradných obálok okrsková volebná komisia vyberie z nich hlasovacie lístky. V každej úradnej obálke má byť jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice má byť v úradnej obálke okrem týchto dvoch hlasovacích lístkov aj hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti.

Ak sú v úradnej obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky s neoznačenými kandidátmi. Ak sú v úradnej obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, na ktorých sú kandidáti označení zhodne a správne, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov. Ak sú v úradnej obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, na ktorých nie sú kandidáti označení zhodne a správne, vylúči všetky tieto hlasovacie lístky ako neplatné. Obdobne sa postupuje aj pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov pre voľby do miestneho zastupiteľstva.

Pravidlá uvedené v predchádzajúcom odseku platia aj pre posudzovanie platnosti hlasovacieho lístka pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti.

Ak je úradná obálka prázdna, započíta sa len do počtu odovzdaných úradných obálok.

Okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky osobitne pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, osobitne pre voľby starostu obce (primátora mesta) a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice osobitne aj pre voľby do miestneho zastupiteľstva a osobitne aj pre voľby starostu mestskej časti.

Neplatný je hlasovací lístok,

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.

5. Osobitné prípady

Ak sa kandidát vzdal svojej kandidatúry alebo bol politickou stranou, politickým hnutím alebo koalíciou politických strán a politických hnutí odvolaný po zaregistrovaní, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

6. Sčítanie hlasov

Okrsková volebná komisia zistí najprv počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného (mestského ) zastupiteľstva. Potom zistí počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce (primátora mesta).

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice zistí okrsková volebná komisia aj počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do miestneho zastupiteľstva. Potom zistí počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu mestskej časti.

Výsledné súčty tvoria údaje zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Okrsková volebná komisia potom zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice zistí aj počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do miestneho zastupiteľstva. Použije pritom čiarkovaciu metódu na nevydaných hlasovacích lístkoch pre voľby do obecného (mestského) alebo miestneho zastupiteľstva, ktoré predtým vyčlenil a označil slovom ”POMOCNÉ” predseda okrskovej volebnej komisie.

Okrsková volebná komisia ďalej zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce (primátora mesta); v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice zistí aj počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu mestskej časti. Použije pritom čiarkovaciu metódu na nevydaných hlasovacích lístkoch pre voľby starostov obcí (primátorov miest) alebo starostov mestských častí, ktoré predtým vyčlenil a označil slovom ”POMOCNÉ” predseda okrskovej volebnej komisie.

7. Zápisnica okrskovej volebnej komisie

Ihneď po skončení zisťovania výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku vyhotoví okrsková volebná komisia dva rovnopisy Zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva a voľbách starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (tlačivoT/9). Každý list zápisnice opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom svojej reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

Podkladmi na vyplnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie (tlačivo T/9) sú:

UPOZORNENIE: Nevyplnené údaje sa v zápisnici vyznačujú znakom:

ciara.gif (2382 bytes)

Kontrolné čísla okrsková volebná komisia nevyplňuje.

Kontroly:

8. Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní, vyhlási predseda komisie výsledky hlasovania. Jeden rovnopis zápisnice o hlasovaní (tlačivo T/9) odovzdá bezodkladne miestnej (mestskej) volebnej komisii.

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice odovzdá predseda okrskovej volebnej komisie zápisnicu o hlasovaní vo voľbách do mestského zastupiteľstva a voľbách primátora mesta (tlačivo T/9) mestskej volebnej komisii; zápisnicu o hlasovaní vo voľbách do miestneho zastupiteľstva a voľbách starostu mestskej časti (tlačivo T/9) odovzdá príslušnej miestnej volebnej komisii.

Okrsková volebná komisia vyčká na ďalšie pokyny miestnej (mestskej) volebnej komisie. V prípade pochybností môže si miestna (mestská) volebná komisia vyžiadať od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a iné volebné spisy, prípadne žiadať vysvetlenie k skutočnostiam uvedeným v predloženej zápisnici o hlasovaní, alebo k vykonaným opravám chýb v zápisnici (nečitateľné údaje, chyby vzniknuté pri prepisovaní, logické chyby v údajoch a pod.). Okrsková volebná komisia môže ukončiť svoju činnosť až na výslovný pokyn miestnej (mestskej) volebnej komisie. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice musia okrskové volebné komisie vyčkať na pokyn príslušnej miestnej volebnej komisie, ako aj na pokyn mestskej volebnej komisie.

Okrsková volebná komisia po obdržaní pokynu na ukončenie činnosti zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s druhým rovnopisom zápisnice a ostatnými volebnými spismi do úschovy obce (mesta); v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice do úschovy príslušnej mestskej časti.

ČASŤ III.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB
V MIESTNEJ (MESTSKEJ) VOLEBNEJ KOMISII

1. Všeobecné pokyny

Predseda miestnej (mestskej) volebnej komisie prevezme zápisnice o hlasovaní od všetkých okrskových volebných komisií v obci (meste) a miestna (mestská) volebná komisia vykoná kontrolu ich správnosti podľa zásad uvedených v časti II. týchto pokynov. V prípade pochybností si vyžiada od okrskovej volebnej komisie vysvetlenie, prípadne príslušné volebné doklady. Zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky bez meškania odstránila. Oprava sa vykonáva tak, že sa na príslušnom tlačive prečiarkne pôvodný údaj (musí však ostať čitateľný) a vedľa neho (príp. nad ním) sa napíše správny údaj, ktorý podpíše predseda okrskovej volebnej komisie. Miestna (mestská) volebná komisia dohliada, aby spracovanie výsledkov hlasovania za volebné okrsky prebiehalo podľa vydanej metodiky. Po doručení zápisnice okrskovej volebnej komisie, pri kontrole ktorej sa nezistili nedostatky alebo po zistení nedostatkov sa tieto odstránili, dá miestna (mestská) volebná komisia pokyn na ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie.

2. Zápisnica miestnej (mestskej) volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode

Ak sa v obci (meste, mestskej časti) vytvoril viac ako jeden volebný obvod vyhotoví miestna (mestská) volebná komisia dvojmo zápisnicu o výsledku volieb osobitne pre každý volebný obvod. Zápisnica miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode vo voľbách do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje na tlačive T/10.

Podkladmi na vyplnenie Zápisnice miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode vo voľbách do obecného – mestského - miestneho zastupiteľstva vyhotovenej na tlačive T/10 sú:

Údaje II. časti zápisnice T/10 sú sumarizáciou údajov z časti II. zápisníc okrskových volebných komisií.
Údaje III. časti zápisnice T/10 sú sumarizáciou údajov z časti III. zápisníc okrskových volebných komisií.

V časti IV. zápisnice sa uvedú mená a priezviská kandidátov zvolených za poslancov. Za poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov. V prípade, že na posledné voliteľné miesto pripadá viac kandidátov a u týchto sa zistil rovnaký počet platných hlasov, je potrebné zistiť či ide o kandidátov jednej alebo rôznych politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií. Ak ide o kandidátov tej istej politickej strany, politického hnutia alebo tej istej koalície, je za poslanca zvolený kandidát v poradí uvedom na kandidátnej listine. Ak ide o kandidátov rôznych politických strán, politických hnutí alebo koalícií alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.

V časti V. zápisnice sa uvedú mená a priezviská kandidátov, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov a stali sa náhradníkmi, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov.

Údaje v časti VI. zápisnice sú sumarizáciou údajov z časti IV. zápisnice okrskovej volebnej komisie.

Kontroly:

3. Zápisnica miestnej - mestskej - miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti

Zápisnica miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva a starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti sa vyhotovuje na tlačive T/11.

Podkladmi na vyplnenie zápisnice miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti na tlačive T/11 sú:

Údaje v II. časti zápisnice T/11 sú sumarizáciou údajov zo zápisníc okrskových volebných komisií resp. zo zápisníc miestnych - mestských volebných komisií o výsledku hlasovania vo volebnom obvode.

V III. časti zápisnice T/11 sa uvedú mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných platných hlasov. Ak sa v obci (meste, mestskej časti) vytvoril viac ako jeden volebný obvod, preberú sa mená a priezviská zvolených kandidátov za poslancov zo zápisnice miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode (časť IV.).

V prípade, že v obci (meste, mestskej časti) sa vytvoril len jeden volebný obvod, na zvolených kandidátov za poslancov zastupiteľstva platia zásady uvedené pre vyplnenie časti IV. zápisnice za volebný obvod (bod 2. tejto časti).

Do kolónky názov politickej strany alebo politického hnutia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát sa uvedie názov politickej strany alebo politického hnutia, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov sa uvedie iba v riadku, v ktorom je uvedené meno a priezvisko kandidáta. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou (zvýraznením predznačenej čiary).

V IV. časti zápisnice T/11 sa uvedú mená náhradníkov - kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov v poradí podľa volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných platných hlasov.

V časti V. zápisnice T/11 sa uvádzajú počty hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti podľa poradia na hlasovacom lístku. Za starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov nie je zvolený žiadny kandidát. Do kolónky názov politickej strany alebo politického hnutia, ktorá kandidáta navrhla, alebo nezávislý kandidát sa uvedie názov politickej strany alebo politického hnutia, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán alebo politických hnutí tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Počet platných hlasov pre zvoleného starostu sa uvedie iba v riadku, v ktorom je uvedené meno a priezvisko zvoleného starostu.

Kontroly:

Kontrolné čísla miestna volebná komisia nevyplňuje.

4. Ukončenie činnosti miestnej (mestskej) volebnej komisie

Miestna (mestská) volebná komisia vyhotoví dvojmo Zápisnicu miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva a starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti na tlačive T/11. Jeden rovnopis zápisnice bezodkladne doručí okresnej volebnej komisii.

Mestská volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košice vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v meste na tlačive T/11 a doručí ju Ústrednej volebnej komisii.

Miestna (mestská) volebná komisia vyčká až okresná volebná komisia potvrdí prevzatie a správnosť vyhotovenia zápisnice. Potom odovzdá druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi do úschovy obci (mesta) a svoju činnosť ukončí. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice vyčká mestská volebná komisia na pokyn Ústrednej volebnej komisie, ktorá potvrdí prevzatie a správnosť vyhotovenia zápisnice a ukončí jej činnosť.

Časť IV.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB V OKRESNEJ VOLEBNEJ
KOMISII A ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Úlohy okresnej volebnej komisie

Predseda okresnej volebnej komisie prevezme úplné zápisnice od všetkých miestnych (mestských) volebných komisií. Okresná volebná komisia v súčinnosti s odborným (sumarizačným) útvarom vykoná kontrolu správnosti zápisníc podľa Metodiky pre prácu odborných (sumarizačných) útvarov okresných volebných komisií, vydanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Ak vzniknú pochybnosti, vyžiada si okresná volebná komisia od miestnej (mestskej) volebnej komisie vysvetlenie a prípadné chyby opraví. Ak doručila miestna (mestská) volebná komisia zápisnicu a pri jej kontrole sa chyby nezistili alebo po zistení chýb sa tieto odstránili, okresná volebná komisia jej činnosť ukončí.

2. Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku volieb v okrese

Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku volieb v okrese sa vyhotoví podľa vzoru V/14.

Podkladmi na vyhotovenie tejto zápisnice sú:

Kontroly:

3. Ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie

Po spracovaní zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku volieb (vzor V/14) odborným (sumarizačným) útvarom prerokuje okresná volebná komisia výsledky volieb v okrese a podpíše zápisnicu okresnej volebnej komisie. Po podpísaní zápisnice zabezpečí odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie jej zaslanie faxom do odborného (sumarizačného) útvaru Ústrednej volebnej komisie. Odborný (sumarizačný) útvar okresnej volebnej komisie odošle dátovým prenosom súbory s obsahom zápisníc miestnych - mestských volebných komisií a zápisnicu okresnej volebnej komisie odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie.

Okresná volebná komisia vyčká, až Ústredná volebná komisia potvrdí prevzatie a správnosť zostavenia zápisnice okresnej volebnej komisie zaslanej do odborného (sumarizačného) útvaru Ústrednej volebnej komisie dátovým prenosom.

Jeden rovnopis zápisnice V/14 zašle poštou ako doporučenú zásielku Ústrednej volebnej komisii. Druhý rovnopis zápisnice V/14 spolu s ostatnými volebnými spismi odovzdá okresnému úradu do úschovy a svoju činnosť ukončí na pokyn Ústrednej volebnej komisie.

4. Ústredná volebná komisia

Ústredná volebná komisia prevezme výsledky volieb od okresných volebných komisií a od mestskej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice. V prípade nejasností vyžiada si od príslušnej okresnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice vysvetlenie. Zistené chyby alebo nejasnosti je volebná komisia povinná odstrániť. Ak bola zápisnica okresnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice uznaná za správnu a pri kontrole sa chyby nezistili alebo po zistení chýb boli tieto odstránené, Ústredná volebná komisia im oznámi, že môžu ukončiť svoju činnosť.

Ústredná volebná komisia spracuje výsledky volieb z jednotlivých okresov a za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu a mesto Košice. Zo spracovaných výsledkov vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike a bezodkladne po jej podpísaní uverejní celkové výsledky volieb do obecných - mestských - miestnych zastupiteľstiev a volieb starostov obcí - primátorov miest - starostov mestských častí.

Časť V.

Spoločné ustanovenia

1. Umiestnenie volebných komisií

Ústredná volebná komisia a jej odborno-administratívny útvar zasadá v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Drieňová ul. č. 22, Bratislava.

Okresné volebné komisie a ich odborné (sumarizačné) útvary sú umiestnené v budovách pre tento účel určených, spravidla v budovách okresných úradov.

Miestne (mestské) volebné komisie majú svoje sídlo v budovách určených miestnym (mestským) úradom. V budovách, kde majú sídlo miestne (mestské) volebné komisie, ktoré zisťujú výsledky hlasovania za viac ako 50 volebných okrskov, budú umiestnené aj ich odborné (sumarizačné) útvary.

2. Odborné (sumarizačné) útvary

Ústredná volebná komisia, okresné volebné komisie a určené miestne (mestské) volebné komisie si na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary, zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Odborné (sumarizačné) útvary pomocou výpočtovej a prenosovej techniky spracúvajú volebné výsledky a zabezpečujú ich prenosy pre centrálne spracovanie.

ČASŤ VI.

PREHĽAD TLAČÍV A VZOROV POUŽITÝCH
PRI ZISŤOVANÍ VÝSLEDKOV VOLIEB 

1. Zoznam tlačív

T/9

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva a voľbách starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti

T/10

Zápisnica miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode vo voľbách do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva

T/11

Zápisnica miestnej - mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva a starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti

2. Zoznam vzorov

V/14

Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecných - mestských - miestnych zastupiteľstiev a starostov obcí - primátorov miest - starostov mestských častí