METODICKÉ POKYNY
PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE REFERENDA
SPRACOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA V REFERENDE
 2000

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŠTATISTICKÝ ÚRAD
     SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O B S A H

Úvod
ČASŤ I.ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE REFERENDA
1. Vytváranie okrskov na konanie referenda
2. Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende
3. Zostavovanie zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende pre okrskovú komisiu a vydávanie hlasovacích preukazov  pre referendum
4. Dopisovanie oprávnených občanov do zoznamu okrskovou komisiou v deň konania referenda
5. Určenie a vybavenie miestností na hlasovanie
6. Úschova hlasovacích lístkov a iných dokladov o hlasovaní
7. Zabezpečenie tlače hlasovacích lístkov
 

ČASŤ II. ORGANIZÁCIA HLASOVANIA V REFERENDE

1. Pred začatím hlasovania
2. Začatie a prerušenie hlasovania
3. Spôsob hlasovania
4. Ukončenie hlasovania v okrsku
 

ČASŤ III. METODIKA SPRACOVANIA VÝSLEDKOV HLASOVANIA V REFERENDE

A. Zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskovej komisii
1. Zistenie účasti oprávnených občanov na hlasovaní v referende
2. Príprava na sčítanie hlasov .
3. Sčítanie odovzdaných hlasovacích lístkov a posudzovanie platnosti hlasovania
4. Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
5. Výsledok hlasovania v okrsku
6. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
7. Ukončenie činnosti okrskovej komisie

B. Zisťovanie výsledkov hlasovania v okresnej komisii

1. Činnosť okresnej komisie
2. Zápisnica okresnej komisie o výsledku hlasovania v okrese
3. Ukončenie činnosti okresnej komisie

C. Zistenie výsledkov hlasovania v ústrednej komisii

1. Činnosť ústrednej komisie
2. Zápisnica ústrednej komisie o výsledku hlasovania v referende
3. Zverejnenie výsledkov hlasovania v referende
 

ČASŤ IV. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

 

l. Umiestnenie komisií pre referendum
2. Doprava materiálov z referenda
3. Spojová služba
4. Štatistická služba
5. Podávanie informácií
 

ČASŤ V. TLAČIVÁ A VZORY

1. Tlačivá a vzory pre prípravu a zistenie výsledkov referenda
2. Vysvetlivky k tlačivám a vzorom

 

Ú V O D

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štatistický úrad Slovenskej republiky vydávajú podľa § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov Metodické pokyny - Príprava a zabezpečenie referenda - Spracovanie výsledkov hlasovania v referende.

 

ČASŤ I.

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE REFERENDA

1. Vytváranie okrskov na konanie referenda

a)

Starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta (ďalej len “starosta”) vytvorí najneskôr 10 dní predo dňom konania referenda v obci, meste, mestskej časti (ďalej len “obec”) okrsky na konanie referenda (ďalej len “okrsok”) a určí miestnosti na hlasovanie v referende (ďalej len “miestnosť na hlasovanie”). Okrsok môže zahŕňať až 2 000 oprávnených občanov na hlasovanie v referende (ďalej len “oprávnený občan”).

b)

Okrsky sa vytvárajú tak, aby boli rešpektované existujúce územné a urbanistické celky.

c)

Pri vytváraní osobitných okrskov v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v ich častiach vtedy, ak je v nich aspoň 100 oprávnených občanov, postupuje starosta v úzkej súčinnosti s vedením týchto zariadení a ústavov.

d)

Ak nie sú podmienky na vytvorenie osobitných okrskov uvedených pod písmenom c), usporiada starosta priľahlé okrsky primerane tak, aby oprávneným občanom v týchto zariadeniach a ústavoch bolo umožnené hlasovanie na základe hlasovacieho preukazu.

e)

Pre vzdialené časti obce možno vytvoriť samostatné okrsky, ak je v nich aspoň 50 oprávnených občanov.

f)

Ak sa oprávnený občan nemôže dostaviť do miestnosti na hlasovanie, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky na hlasovanie; okrsková komisia pre referendum (ďalej len “okrsková komisia”) je povinná oprávnenému občanovi umožniť takéto hlasovanie.

Okrsková komisia vedie zoznam žiadostí na hlasovanie do prenosnej schránky na hlasovanie.

g)

V celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba (ústav na výkon väzby), prípadne disciplinárny trest väzenia, sa osobitné okrsky nevytvárajú. Osoby nachádzajúce sa v týchto zariadeniach hlasujú na základe hlasovacieho preukazu v okrskoch, v ktorých obvode sú zariadenia umiestnené, a to za podmienok, ktoré ustanoví Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

h)

Pre hromadne ubytovaných vojakov ozbrojených síl a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov sa osobitné okrsky nevytvárajú.

ch)

Okrsky sa označia poradovým číslom v súvislom číselnom rade v rámci obce arabskými číslicami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice budú okrsky číslované v samostatných číselných radoch za každú mestskú časť.

2. Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende

a)

Stály zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v referende (ďalej len “stály zoznam”) zostavuje a vedie obec z údajov z vlastných evidencií, oznámení štátnych orgánov a z výsledkov námietkového konania.

b)

Oprávnení občania sa zapisujú do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Každý oprávnený občan môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname. Do stáleho zoznamu zapisuje obec oprávnených občanov bez ohľadu na to, či sa v obci zdržujú. Postupuje pri tom podľa § 5 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

c)

U oprávnených občanov, ktorí majú prekážku vo výkone práva hlasovať v referende, sa táto okolnosť v stálom zozname poznamená v stĺpci “Poznámka”. Ak táto prekážka pominie, záznam sa vyčiarkne.

Prekážky vo výkone práva hlasovať v referende sú:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
 • výkon trestu odňatia slobody,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

d)

Vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, sa dopisujú do stáleho zoznamu v obci, na území ktorej je umiestnený útvar. Zápis sa vykoná na základe podkladov dodaných útvarom, a to v lehote určenej starostom. Zápis do stáleho zoznamu platí iba na čas vykonania referenda. Obec, v ktorej má útvar sídlo, bezodkladne oznámi zápis do stáleho zoznamu obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu vojaka alebo príslušníka.

Obec dbá, aby neboli utvárané okrsky, v ktorých sú v zozname zapísaní len vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.

3. Zostavovanie zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende pre okrskovú komisiu a vydávanie hlasovacích preukazov pre referendum

a)

Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v referende pre okrskovú komisiu (ďalej len “zoznam”) zostavuje obec na vzoroch tlačív V/1 (titulná strana) a pokračovanie na vzoroch tlačív V/1a. Namiesto tlačív V/1 a V/1a môže obec použiť priamo výstupy z tlačiarne počítača. Tento zoznam musí obsahovať všetky údaje uvedené na vzore tlačiva V/1.

b)

Oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť hlasovať v okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá obec na ich žiadosť hlasovací preukaz (tlačivo T/1) a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas hlasovania prostredníctvom hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom okrsku; zápis platí iba na čas hlasovania. Obec vedie presnú evidenciu vydaných hlasovacích preukazov.

c)

Vydanie hlasovacieho preukazu poznamená obec v zozname v časti s označením “Poznámka”.

d)

Obec odovzdá okrskovej komisii zoznam vo dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

4. Dopisovanie oprávnených občanov do zoznamu okrskovou komisiou v deň konania referenda

Okrsková komisia v deň konania referenda do zoznamu dopíše

 1. oprávneného občana, ktorý sa do miestnosti na hlasovanie dostaví s hlasovacím preukazom; hlasovací  preukaz sa oprávnenému občanovi odoberie a pripojí k prvému rovnopisu zoznamu;
 2. občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň hlasovania do miestnosti na hlasovanie;  zápis do zoznamu okrsková komisia zaznamená v jeho cestovnom doklade; zápis do zoznamu platí len na čas hlasovania;
 3. oprávneného občana, ktorý sa preukáže rozhodnutím súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu;
 4. oprávneného občana, ktorý sa v deň hlasovania dostaví do príslušnej miestnosti na hlasovanie podľa miesta trvalého pobytu, na základe predloženého občianskeho preukazu.

5. Určenie a vybavenie miestností na hlasovanie

a)

Pre každý okrsok určí starosta miestnosť na hlasovanie a zabezpečí jej vybavenie. Miestnosť na hlasovanie by mala byť v dostupnej vzdialenosti oprávneným občanom príslušného okrsku.

b)

Na budove, v ktorej je miestnosť na hlasovanie, bude vyvesená štátna vlajka Slovenskej republiky a umiestnený nápis “Miestnosť na hlasovanie v referende”. Pri vchode do miestnosti na hlasovanie sa vyznačí, pre ktorý okrsok je určená s uvedením čísla okrsku.

c)

V miestnosti na hlasovanie bude na viditeľnom mieste umiestnený hlasovací lístok s označením “VZOR”.

d)

V miestnosti na hlasovanie je na čelnej strane vľavo štátna zástava Slovenskej republiky a vpravo štátny znak Slovenskej republiky.

e)

V miestnosti na hlasovanie musia byť:

 • oddelené priestory na úpravu hlasovacieho lístka,
 • v oddelenom priestore sú písacie potreby na úpravu hlasovacieho lístka, polica, prípadne stolička,
 • schránka na hlasovanie a prenosná schránka na hlasovanie (ďalej len “prenosná schránka”) pre oprávnených občanov,  ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do  miestnosti na   hlasovanie a požiadajú okrskovú komisiu o hlasovanie do prenosnej schránky na hlasovanie,
 • zoznamy a čisté tlačivá na zápis oprávnených občanov podľa bodu 2 písm. g),
 • dostatočné množstvo hlasovacích lístkov,
 • tlačivá zápisnice okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, stoly, stoličky a kancelárske potreby pre členov okrskovej komisie.

Vybavenie miestnosti na hlasovanie skontroluje predseda okrskovej komisie pred začatím hlasovania.

6. Úschova hlasovacích lístkov a iných dokladov o hlasovaní

a)

Zoznamy, hlasovacie lístky a jedno vyhotovenie zápisnice okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku a ostatné doklady o hlasovaní, odovzdá okrsková komisia do úschovy obci po ukončení svojej činnosti.

b)

Okresná komisia pre referendum odovzdá dokumenty z referenda po ukončení svojej činnosti do úschovy okresnému úradu.

c)

Dokumenty z referenda prevzaté do úschovy sa usporiadajú podľa osobitného pokynu Ministerstva vnútra SR.

7. Zabezpečenie tlače hlasovacích lístkov

Ministerstvo vnútra SR zabezpečí tlač hlasovacích lístkov, ktoré budú v dostatočnom množstve distribuované obciam prostredníctvom orgánov miestnej štátnej správy.

 

ČASŤ II.

ORGANIZÁCIA HLASOVANIA V REFERENDE

 

1. Pred začatím hlasovania

 Súčinnosť obce s okrskovou komisiou pre referendum

Predseda okrskovej komisie, alebo ním poverený člen komisie prevezme najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania od zástupcu obce dva rovnopisy zoznamu a hlasovacie lístky.

V obci, kde je utvorených viac okrskov, sa upresní spôsob dopravy zápisníc okrskových komisií o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku (T/4), na ich odovzdanie okresnej komisii pre referendum ( časť IV. bod 2 - Doprava materiálov z referenda).

Súčasne sa dohodne spôsob odovzdania dokumentácie okrskovej komisie a jej prevzatie do úschovy obce. (Určia sa osoby zodpovedné za odovzdanie a prevzatie dokumentácie).

Zástupca obce informuje predsedu a podpredsedu okrskovej komisie o organizácii hlasovania v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb alebo v ich častiach, v celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, ktoré sa nachádzajú v obvode okrskovej komisie.

Predseda okrskovej komisie prevezme od obce vybavenú miestnosť na hlasovanie.

 V miestnosti na hlasovanie

Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej komisie za účasti všetkých prítomných členov komisie, či je schránka na hlasovanie a prenosná schránka prázdna. Potom sa každá schránka na hlasovanie zapečatí prelepením pásky, na ktorej budú uvedené podpisy všetkých členov okrskovej komisie. Zapečatenie musí byť zachované až do času, kedy okrsková komisia pristúpi k sčítaniu hlasov. Predseda komisie skontroluje aj vybavenie miestnosti na hlasovanie, pripravené dva rovnopisy zoznamu a dostačujúci počet hlasovacích lístkov.

 2. Začatie a prerušenie hlasovania

 Začatie hlasovania

V určený čas vyhlási predseda okrskovej komisie hlasovanie za začaté. Ako prví hlasujú členovia komisie.

Miestnosti na hlasovanie budú otvorené o 7.00 hodine, ak podľa miestnych podmienok starosta neurčil začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.

O 22. hodine sa miestnosti na hlasovanie uzavrú, avšak predtým vykonajú hlasovanie všetci oprávnení občania, ktorí sú v tomto čase v miestnosti na hlasovanie alebo pred ňou.

 Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením skrátený. Okrsková komisia o takomto opatrení vyrozumie oprávnených občanov spôsobom v mieste obvyklým.

V prípade, že dôjde k prerušeniu hlasovania, zapečatí okrsková komisia otvory oboch schránok na hlasovanie, ako aj nepoužité hlasovacie lístky a zoznamy. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku.

 Poriadok v miestnosti na hlasovanie

Za poriadok v miestnosti na hlasovanie zodpovedá predseda okrskovej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku v miestnosti na hlasovanie a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

Predseda okrskovej komisie dbá, aby hlasovanie nebolo rušené, aby oprávnení občania nepreplňovali miestnosť na hlasovanie a aby hlasovanie malo zabezpečený plynulý a nerušený priebeh.

3. Spôsob hlasovania

Kto hlasuje

Hlasovania sa môže zúčastniť iba oprávnený občan,

1. ktorý je zapísaný v zozname príslušného okrsku,

2. ktorý predloží hlasovací preukaz spolu s preukazom totožnosti,

3. ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej  republiky, dostaví sa v deň hlasovania do miestnosti na hlasovanie a predloží cestovný doklad,

4. ktorý  predloží  rozhodnutie  súdu o vykonaní  pravy alebo doplnení zoznamu príslušného okrsku,

5. ktorý sa v deň hlasovania dostaví do príslušnej miestnosti na hlasovanie podľa     miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname,  na základe predloženého občianskeho preukazu bude dopísaný okrskovou komisiou do zoznamu.

Oprávnení občania predstupujú pred okrskovú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do miestnosti na hlasovanie.

Oprávnený občan po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť. Ak nepredloží oprávnený občan preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak oprávnený občan neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

 Dopisovanie oprávnených občanov do oboch rovnopisov zoznamu okrskovou komisiou

Okrsková komisia dopíše do oboch rovnopisov zoznamu:

1. oprávneného občana, ktorý sa dostavil do miestnosti na hlasovanie s hlasovacím preukazom. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; hlasovací preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu. Potom komisia vydá oprávnenému občanovi hlasovací lístok.

2. oprávneného občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania referenda do miestnosti na hlasovanie a predložil cestovný doklad. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Okrsková   komisia zaznamená zápis v cestovnom doklade na strane úradných záznamov takto: “Zápis do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende v obci (meste, mestskej časti ........................) v okrsku č. ......... “. Zápis v cestovnom doklade podpíše predseda okrskovej komisie. Po vykonaní zápisu okrsková komisia vydá oprávnenému občanovi hlasovací lístok.

 3. oprávneného občana, ktorý sa dostavil v deň konania referenda do miestnosti na hlasovanie podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu (ak to už neurobila na základe rozhodnutia súdu obec). Zápis alebo opravu podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom predseda vydá oprávnenému občanovi hlasovací lístok.

 4. oprávneného občana, ktorý sa v deň konania referenda dostaví do príslušnej miestnosti na hlasovanie podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname, a to na základe predloženého občianskeho preukazu. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom komisia vydá oprávnenému občanovi hlasovací lístok.

 Tajnosť hlasovania

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Na zabezpečenie tajnosti hlasovania je v miestnosti na hlasovanie vytvorený osobitný priestor na úpravu hlasovacieho lístka, oddelený zástenou. Týmto osobitným priestorom musí oprávnený občan prejsť, inak mu okrsková komisia hlasovanie neumožní. Tajnosť hlasovania musí byť zabezpečená oprávneným občanom aj pri hlasovaní v osobitných okrskoch, ako aj pri hlasovaní do prenosnej schránky.

V osobitnom priestore na hlasovanie nesmie byť súčasne s oprávneným občanom prítomný nikto, a to ani člen okrskovej komisie; iba oprávnený občan, ktorý nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou na tento účel iného oprávneného občana, avšak nie člena okrskovej komisie.

 Ako sa hlasuje

Po preukázaní totožnosti a zázname v oboch rovnopisoch zoznamu (zakrúžkovaním poradového čísla), obdrží oprávnený občan od okrskovej komisie hlasovací lístok.

Po obdržaní hlasovacieho lístka vstúpi oprávnený občan do priestoru na úpravu hlasovacieho lístka. Na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá “ÁNO” alebo že na otázku odpovedá “NIE”. Po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby nebola jeho úprava viditeľná. Oprávnený občan hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží hlasovací lístok pred okrskovou komisiou do schránky na hlasovanie.

Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v  zariadeniach sociálnych služieb alebo v ich častiach

Oprávnení občania v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v ich častiach (ďalej len “zariadenie”), v ktorých je vytvorený osobitný okrsok, môžu odovzdať hlasovacie lístky v miestnosti na hlasovanie zriadenej v týchto zariadeniach, so súhlasom vedúceho lekára zdravotníckeho zariadenia. príchod oprávnených občanov do miestnosti na hlasovanie organizuje okrsková komisia po dohode s vedením zariadenia.

Ak sa oprávnení občania v zariadeniach nemôžu zo zdravotných dôvodov dostaviť do miestnosti na hlasovanie a požiadajú o hlasovanie do prenosnej schránky, okrsková komisia im tento spôsob hlasovania umožní. Aj v tomto prípade je potrebná, dohoda s vedením zariadenia.

Oprávnení občania v zariadeniach, v ktorých nie je vytvorený osobitný okrsok, môžu voliť na základe hlasovacieho preukazu do prenosnej schránky toho okrsku, v obvode ktorého sa nachádza zariadenie. Okrsková komisia týchto oprávnených občanov zapíše do zoznamu ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou schránkou do miestnosti na hlasovanie; hlasovací preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu.

Hlasovanie oprávnených občanov, ktorí sa nemôžu v deň hlasovania dostaviť do miestnosti na hlasovanie

K oprávneným občanom, ktorí sa nemôžu v deň hlasovania dostaviť do miestnosti na hlasovanie a požiadali o možnosť hlasovať do prenosnej schránky, vyšle okrsková komisia aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou a hlasovacím lístkom. Účasť týchto oprávnených občanov na hlasovaní okrsková komisia vyznačí v zozname ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou schránkou do miestnosti na hlasovanie.

Hromadne ubytovaní vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov

Zapísaní sú v zoznamoch obcí, na území ktorej je umiestnený útvar, ku ktorému sú pridelení. Hlasujú v tom okrsku, v zozname ktorého sú zapísaní spolu s ostatnými oprávnenými občanmi obce, prípadne v inom okrsku na hlasovací preukaz, ak si ho od obce vyžiadali.

Hlasovanie v celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia

Oprávneným občanom v týchto zariadeniach zabezpečí možnosť hlasovania okrsková komisia, v obvode ktorej sa nachádza toto zariadenie, a to na základe hlasovacieho preukazu. Spolupráca s veliteľom zariadenia je nevyhnutná.

4. Ukončenie hlasovania v okrsku

Ukončenie hlasovania

Pred 22.00 hodinou sa nesmie hlasovanie vyhlásiť za ukončené, aj keby už odvolili všetci oprávnení občania zapísaní v zozname, lebo aj potom sa môžu dostaviť oprávnení občania, ktorí môžu byť dopísaní do zoznamu (napr. na základe hlasovacieho preukazu, rozhodnutia súdu, občianskeho preukazu, cestovného dokladu). Po 22.00 hodine môžu hlasovať už len tí oprávnení občania, ktorí sú v tomto čase v miestnosti na hlasovanie alebo pred ňou. Potom sa miestnosť na hlasovanie uzavrie a predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

Príprava na zistenie výsledkov hlasovania

Bezprostredne po ukončení hlasovania pristúpi okrsková komisia k zisteniu výsledkov hlasovania v okrsku. Práce s tým spojené sa vykonávajú v miestnosti na hlasovanie a musí sa v nich pokračovať bez prerušenia až do úplného ukončenia.

Členovia okrskovej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania, a to až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku.

V miestnosti, kde okrsková komisia zratúva hlasy, majú právo byť prítomní členovia komisií pre referendum vyšších stupňov, pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky.

 

ČASŤ III.

METODIKA SPRACOVANIA VÝSLEDKOV HLASOVANIA
V REFERENDE


A

Zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskovej komisii

1.

Zistenie účasti oprávnených občanov na hlasovanie v referende

Po vyhlásení predsedu okrskovej komisie o ukončení hlasovania, zistí okrsková komisia počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu. Sčíta všetkých zapísaných oprávnených občanov, vrátane tých, ktorí boli do zoznamu dopísaní. Nezaráta však tých, ktorí boli zo zoznamu vyčiarknutí obcou pred odovzdaním zoznamu okrskovej komisii. Výsledný súčet je údaj zápisnice nazvaný ”Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie”.

Okrsková komisia potom sčíta počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky. Tento údaj zistí zo zoznamu, v ktorom si robila v priebehu hlasovania záznam o vydaní hlasovacieho lístka (krúžkovaním poradového čísla) oprávnenému občanovi v miestnosti na hlasovanie. Výsledný súčet je údaj zápisnice nazvaný ”Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky”.

Kontrola: Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky je menší alebo rovnaký ako počet oprávnených občanov zapísaných v zozname.

 

2.

Príprava na sčítanie hlasov

Po zistení účasti oprávnených občanov na hlasovaní v referende podľa bodu 1, pristúpi okrsková komisia k sčítaniu hlasov. Sčítanie hlasov sa vykoná v miestnosti na hlasovanie a musí sa vykonať bez prerušenia až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku.

Členovia okrskovej komisie otvoria schránku na hlasovanie a prenosnú schránku, ak bola použitá a okrsková komisia zmieša obsah oboch schránok.

3.

Sčítanie odovzdaných hlasovacích lístkov a posudzovanie platnosti hlasovania

Okrsková komisia najprv vyberie a odloží všetky písomnosti (prípadne predmety), ktoré nie sú hlasovacím lístkom podľa § 15 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon”). Všetky písomnosti, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 15 zákona (ide o neplatné hlasovanie podľa § 19 ods.1 zákona) dá predseda okrskovej komisie zapečatiť do osobitného obalu.Potom okrsková komisia sčíta všetky odovzdané hlasovacie lístky, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 15 zákona (teda po vylúčení písomností, ktoré nie sú hlasovacím lístkom). Výsledný súčet tvorí údaj v zápisnici nazvaný ”Počet odovzdaných hlasovacích lístkov”.

Kontrola: Počet odovzdaných hlasovacích lístkov je menší alebo rovnaký ako počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky.

 

4.

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Okrsková komisia roztriedi odovzdané hlasovacie lístky na neplatné a platné hlasovacie lístky.

Hlasovací lístok je neplatný (§ 19ods. 2 zákona), ak

-

je pretrhnutý na dve alebo viac častí,

-

je odpoveď na otázku na hlasovacom lístku označená inak ako krížikom v niektorom z dvoch predtlačených rámčekov,

-

krížik je vyznačený v oboch predtlačených rámčekoch,

-

krížik nie je vyznačený ani v jednom predtlačenom rámčeku.

Hlasovací lístok je platný, ak oprávnený občan v príslušnom rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá “ÁNO”, alebo že na otázku odpovedá “NIE”.

O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková komisia (§ 19 ods. 3 zákona).

Okrsková komisia sčíta platné hlasovacie lístky. Výsledný súčet tvorí údaj zápisnice ”Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov”. Potom sčíta všetky neplatné hlasovacie lístky. Výsledný súčet tvorí údaj zápisnice ”Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov”.

Kontrola: Súčet počtu platných a počtu neplatných hlasovacích lístkov sa musí rovnať počtu odovzdaných hlasovacích lístkov.

Predseda okrskovej komisie dá všetky neplatné hlasovacie lístky zapečatiť do osobitnej obálky.

5.

Výsledok hlasovania v okrsku

Okrsková komisia zistí z platných hlasovacích lístkov

-

počet hlasov ”ÁNO”

-

ak je krížik v predtlačenom rámčeku s nadpisom ”ÁNO” (tvorí údaj zápisnice)

-

počet hlasov ”NIE”

-

ak je krížik v predtlačenom rámčeku s nadpisom ”NIE” (tvorí údaj zápisnice)

Kontrola:

Súčet hlasov ”ÁNO” a hlasov ”NIE” na otázku sa musí rovnať údaju ”Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov”.

 

6.

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

Ihneď po skončení zisťovania výsledkov hlasovania v okrsku vyhotoví okrsková komisia dva rovnopisy zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku (ďalej len ”zápisnica”) a to na tlačive T/4.

 

Poznámka:

Údaje v predpísaných políčkach treba vypĺňať s ľavostrannými nulami, napr. údaj 123

vyplniť ako

0

1

2

3

. Ak je údaj nulový, políčko pre zápis údaja treba

prečiarknuť .

 

Zápisnicu podpíše predseda komisie, podpredseda a ostatní prítomní členovia komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov okrskovej komisie, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa uvedú v prílohe zápisnice.

Kontrolné čísla v zápisnici okrsková komisia nevyplňuje.

7.

Ukončenie činnosti okrskovej komisie

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania okresnej komisii pre referendum (ďalej len ”okresná komisia”) a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie.

Okrsková komisia je zodpovedná za odovzdanie zápisnice okresnej komisii, v opodstatnenom prípade najneskôr do piatich hodín po ukončení hlasovania.

Okrsková komisia je povinná odstrániť chyby zistené pri preberaní zápisnice odborným (sumarizačným) útvarom okresnej komisie alebo vysvetliť niektoré údaje uvedené v zápisnici, ak o to požiada odborný (sumarizačný) útvar alebo okresná komisia.

Po obdržaní pokynu na ukončenie činnosti od okresnej komisie zapečatí okrsková komisia platné hlasovacie lístky, zoznamy na hlasovanie, druhý rovnopis zápisnice a spolu s predtým zapečatenými neplatnými hlasovacími lístkami odovzdá predmetné materiály do úschovy obci. Až po vykonaní týchto úkonov ukončí okrsková komisia svoju činnosť.

Členovia okrskovej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania (§ 17 ods. 8 zákona).

B

Zisťovanie výsledkov hlasovania v okresnej komisii

1.

Činnosť okresnej komisie

V priebehu hlasovania a zisťovania výsledkov hlasovania v okrskoch okresná komisia okrem ďalších úloh dozerá na dodržiavanie postupu práce v okrskových komisiách podľa zákona a týchto metodických pokynov.

Okresná komisia zabezpečuje preberanie zápisníc okrskových komisií. Súčasťou preberania je kontrola správnosti a úplného vyplnenia týchto zápisníc. Tieto úlohy plní okresná komisia s využitím svojho odborného (sumarizačného) útvaru. V prípade nejasnosti si vyžiada od príslušnej okrskovej komisie vysvetlenie, zistené chyby môže po dohode s okrskovou komisiu odstrániť sama alebo môže požiadať okrskovú komisiu o ich odstránenie. Oprava sa uskutoční tak, že sa pôvodný údaj v zápisnici prečiarkne (musí zostať čitateľný) a vedľa neho (prípadne nad) sa napíše správny údaj. Opravu parafuje poverený člen okresnej komisie.

Ak bola zápisnica okrskovej komisie uznaná za správnu, dá predseda okresnej komisie pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie.

Zisťovanie výsledkov hlasovania za okres je sumarizáciou údajov, ktoré obsahujú prevzaté zápisnice okrskových komisií a uskutočňuje sa podľa Projektu automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania v referende vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2.

Zápisnica okresnej komisie o výsledku hlasovania v okrese

Po spracovaní výsledkov hlasovania v okrese prerokuje okresná komisia zistené výsledky a vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu okresnej komisie o výsledku hlasovania v okrese. Túto zápisnicu vyhotoví podľa vzoru V/5.

Zápisnicu podpíšu predseda, podpredsedovia a ostatní prítomní členovia tejto komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa uvedú v prílohe zápisnice.

3.

Ukončenie činnosti okresnej komisie

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice okresnej komisie o výsledku hlasovania v okrese odovzdá predseda okresnej komisie jeden rovnopis tejto zápisnice bez meškania ústrednej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okresnej komisie.

Okresná komisia je povinná odstrániť chyby a nejasnosti, ktoré sa zistili pri preberaní zápisnice ústrednou komisiou. Po obdržaní pokynu na ukončenie činnosti odovzdá okresná komisia druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými písomnosťami, ktoré vznikli pri práci okresnej komisie, alebo boli prevzaté od okrskových komisií, do úschovy príslušnému okresnému úradu. Potom ukončí svoju činnosť.Členovia okresnej komisie a pracovníci jej odborného (sumarizačného) útvaru až do podpísania zápisnice okresnej komisie o výsledku hlasovania v okrese nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania (§ 17 ods. 8 zákona).

C

 

Zisťovanie výsledkov hlasovania v ústrednej komisii

 

1.

Činnosť ústrednej komisie

Ústredná komisia zabezpečuje preberanie zápisníc okresných komisií o výsledku hlasovania v okrese. Súčasťou preberania je kontrola správnosti a úplného vyplnenia týchto zápisníc. Pre tento účel využíva ústredná komisia svoj odborný (sumarizačný) útvar. V prípade nejasnosti si vyžiada od príslušnej okresnej komisie jej vysvetlenie. Zistené nejasnosti alebo chyby je okresná komisia povinná odstrániť.

Ak bola zápisnica okresnej komisie v poriadku prevzatá, dá predseda, prípadne podpredseda ústrednej komisie pokyn na ukončenie činnosti tejto okresnej komisie.

Zisťovanie celkových výsledkov hlasovania v referende sa vykonáva na základe preskúmania prevzatých zápisníc okresných komisií podľa Projektu automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania v referende vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2.

Zápisnica ústrednej komisie o výsledku hlasovania v referende

Po spracovaní výsledkov hlasovania za republiku prerokuje ústredná komisia výsledky hlasovania a vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu ústrednej komisie.

Zápisnicu podpíše predseda, podpredsedovia a ostatní členovia ústrednej komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa uvedú v prílohe zápisnice.

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v referende odovzdá predseda ústrednej komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu Národnej rade Slovenskej republiky.

Dokumentáciu o činnosti ústrednej komisie odovzdá jej predseda do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

3.

Zverejnenie výsledkov hlasovania v referende

Po odovzdaní zápisnice Národnej rade Slovenskej republiky zverejní ústredná komisia bez zbytočného odkladu prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky výsledky hlasovania v referende.

 

ČASŤ IV.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.

Umiestnenie komisií pre referendum

Ústredná komisia zasadá vo vyhradených priestoroch budovy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Drieňová 22.

Okresné komisie majú svoje sídlo v budovách na tento účel určených, spravidla v budovách okresných úradov; ich odborné (sumarizačné) útvary budú umiestnené v budovách, kde je umiestnená výpočtová technika. Okrskové komisie majú sídla v budovách na tento účel určených starostom.

2.

Doprava materiálov z referenda

Spôsob odoslania príslušných dokladov a spisov sa riadi podľa pokynov, vypracovaných orgánmi ministerstva vnútra a štatistického úradu v spolupráci s okresnými úradmi.

Ak príslušný okresný úrad neurčí inak, predpokladá sa, že dopravu dokladov a spisov z okrskových komisií do okresnej komisie zabezpečí obecný úrad tak, aby doprava bola čo najhospodárnejšia a zároveň nedošlo k väčšiemu zdržaniu odovzdania dokladov. Doklady a spisy z okrsku doručí okresnej komisii predseda okrskovej komisie. V prípade, že jeden alebo niekoľko okrskov v obci výsledky spracujú podstatne neskôr, ako väčšina okrskových komisií, treba operatívne zaslať výsledky hlasovania okresnej komisii za spracované okrsky a následne výsledky hlasovania za ostatné okrsky. K doprave sa použijú autá obecných úradov, prípadne i súkromných osôb. Doprava dokladov z okrskov nie je doprevádzaná príslušníkom polície.

Doručenie dokladov okresných komisií na ústrednú komisiu sa vykoná podľa osobitného pokynu.

3.

Spojová služba

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky a okresné úrady vypracujú plán spojenia v deň referenda a rýchle spojenie medzi okrskovými komisiami, okresnými komisiami a ústrednou komisiou.

Štatistický úrad Slovenskej republiky zabezpečí prenos údajov medzi odbornými (sumarizačnými) útvarmi okresných komisií a ústrednou komisiou.

Pre obecné úrady, okresné úrady a územné štatistické orgány zabezpečuje rezort spojov možnosť prednostného spojenia hovorov na heslo stanovené v jednotnom systéme spojenia. 

4.

Štatistická služba

Ústredná komisia a okresné komisie si na spracovanie výsledkov hlasovania v referende vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary, zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným územným štatistickým orgánom. Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizujú výsledky hlasovania a zabezpečujú dátové prenosy údajov pre centrálne spracovanie.

5.

Podávanie informácií

Obce podávajú okresným úradom telefonické informácie o vytvorení okrskov a o počte oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch.

Okresné úrady uvedené údaje sumarizujú a predkladajú okresnej komisii. Súbežne s tým postúpia sumárne údaje aj údaje za obce písomnou formou príslušnému krajskému úradu, ktorý ich zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne údaje za obce Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Termíny podávania informácií budú v dostatočnom časovom predstihu oznámené. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uvedené informácie predloží ústrednej komisii.

ČASŤ V.

TLAČIVÁ A VZORY

 

l. Tlačivá a vzory pre prípravu a zistenie výsledkov referenda

T/1 Hlasovací preukaz pre referendum

T/2 Hlasovací lístok

T/3 Preukaz člena okrskovej komisie pre referendum

T/4 Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

T/5 Oznámenie o čase a mieste konania referenda

T/6 Označenie miestnosti na hlasovania v referende

 

V/1, V/1a Zoznam na hlasovanie v referende a pokračovací list

 V/2 Sľub člena komisie pre referendum a pracovníka odborného (sumarizačného) útvaru

V/3 Preukaz člena okresnej komisie pre referendum

V/4 Preukaz člena Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky

V/5 Zápisnica okresnej komisie pre referendum o výsledku hlasovania v okrese

 V/6 Preukaz pracovníka odborného (sumarizačného) útvaru okresnej - Ústrednej komisie pre referendum

T/1

Označenie obce (mesta, mestskej časti)x/

 

H L A S O V A C Í P R E U K A Z

pre referendum vyhlásené na ..........................

 Pán (pani)....................................................................................................................................

rodné číslo .................................................................................................................................

trvalý pobyt ...............................................................................................................................,

ktorému (ktorej) bol vydaný tento hlasovací preukaz, bol (a) v našej obci (meste, mestskej časti)x/ vyčiarknutý (á) zo zoznamu  na   hlasovanie v referende v okrsku číslo ....................... .

 V ...........................................................

Dňa .......................................................

 _________________________

 

podpis a odtlačok pečiatky obce

 

Hlasovací preukaz je bez dokladu totožnosti (občiansky preukaz, vojenský preukaz) neplatný. pri zápise do zoznamu na hlasovanie v referende sa odoberie a pripojí k zoznamu na hlasovanie v referende.

Predloženie tohto preukazu a dokladu totožnosti oprávňuje menovaného občana, aby bol zapísaný do zoznamu na hlasovanie v referende v ktoromkoľvek okrsku na území Slovenskej republiky.

___________________________

x/ nehodiace sa prečiarknite

 Formát: A/5

T/2

 

HLASOVACÍ LÍSTOK

 

pre referendum konané .............................................................

l. Otázka

 
ÁNO NIE
   

  

Poučenie:

Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Oprávnený občan v príslušnom rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá "ÁNO", alebo že na otázku odpovedá "NIE".

  

Odtlačok pečiatky

Ústrednej komisie pre referendum

Slovenskej republiky

Odtlačok pečiatky obce

(mesta, mestskej časti)

 

Formát: A/5

T/3

 

P R E U K A Z

člena okrskovej komisie pre referendum

 Pán (pani) ....................................................................................................................................

nar. ...............................................................................................................................................

trvalý pobyt .................................................................................................................................

číslo občianskeho preukazu ..........................................................................................................

je predsedom (podpredsedom, členom)x/ okrskovej komisie pre referendum pre okrsok č. ..............., v obci (meste, mestskej časti)x/ ...............................................................................

.......................................................................................................................................................

 V ..............................................................

Dňa ..........................................................

 

 __________________________ podpis a odtlačok pečiatky obce

 

 ______________________

x/ nehodiace sa prečiarknite

 Formát: A/7

T/4

Okres

Obec

Okrsok

Kontrolné číslo 1*)

 

Z Á P I S N I C A

okrskovej komisie pre referendum

o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

 

I.

V okrsku číslo ........... v obci ..............................................................................................

 

okres ..................................................................... otvoril predseda komisie hlasovanie dňa .................. o ........ hodine. Hlasovanie sa ukončilo dňa ................. o ........ hodine.

Z celkového počtu ............. členov komisie bolo prítomných ............. Ďalej boli prítomní .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II.

V okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie ...        
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky ........................        
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov ...............................................................        
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov .................................................        
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov .............................................        
Kontrolné číslo 2*)

__________________________

*) Okrsková komisia nevyplňuje.

III.

 

Otázka:

Znenie otázky

  

Počet hlasov ”ÁNO”        
Počet hlasov ”NIE”        
Kontrolné číslo 3*)        

IV.

Stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané; uznesení, ktoré k nim komisia prijala a ich odôvodnenie; ak došlo k prerušeniu času stanoveného na hlasovanie, jeho odôvodnenie.

V.

Zápisnica, obsahujúca ........ strán a ........ príloh, bola prečítaná a členmi komisie uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy.

Zápisnicu odmietol podpísať .......................................................................................................

Dôvody sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.

................................................................

dátum a hodina vyhotovenia zápisnice

............................................................

predseda a podpredseda

Členovia:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 __________________________

*) Okrsková komisia nevyplňuje.

T/5

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania referenda

 

Obec (mesto, mestská časť)x/.........................................................................................................

............................................................................................................................... oznamuje, že:

l. Referendum sa uskutoční

dňa ...................................................... od ....................... hodiny do 22.00 hodiny

2. Miestom konania referenda v okrsku č. ....................................................je:

miestnosť v .............................................................................................................................

pre oprávnených občanov bývajúcich .....................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Oprávnený občan musí mať pri sebe doklad totožnosti (občiansky preukaz, vojenský preukaz), ktorým sa preukáže okrskovej komisii pre referendum a      hlasovací preukaz pre referendum, ak mu bol vydaný.

4. Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania v miestnosti na      hlasovanie v referende je každý povinný riadiť sa pokynmi predsedu okrskovej      komisie pre referendum.

5. Každý oprávnený občan sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného      pre úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková komisia pre referendum  hlasovanie neumožní.

V ........................................................................... Dňa .............................................................

 

_____________________

podpis starostu (primátora)

 

a odtlačok pečiatky

____________________

 

x/nehodiace sa prečiarknite

Formát: A/3

T/6

 

MIESTNOSŤ NA HLASOVANIE V REFERENDE

 

  okrsok č.: .............................................  

 

 

V/1

ZOZNAM

oprávnených občanov na hlasovanie v referende

konanom ..........................................................

 

Obec (v Bratislave a Košiciach mestská časť) ............................................................................

Okrsok č. ...................

 

Por.

číslo

Priezvisko

a meno

Rodné číslo

Trvalý pobyt    

[obec (mestská časť) ulica, č. domu]

Poznámka x/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________

 

x/ Miesto na opravu chýb, vyznačenie, že oprávnený občan hlasoval na základe     hlasovacieho   preukazu,  cestovného pasu.

 

Formát: A/4

 

V/1a

Pokračovací list

Por.

číslo

Priezvisko

a meno

Rodné číslo

Trvalý pobyt    

[obec (mestská časť) ulica, č. domu]

Poznámka x/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________

 

x/ Miesto na opravu chýb, vyznačenie, že oprávnený občan hlasoval na základe     hlasovacieho   preukazu,  cestovného pasu.

 

Formát: A/4

V/2

 S Ľ U B

člena ..........................................komisie pre referendumx/

 

pracovníka odborného (sumarizačného) útvaru ............................... komisie pre referendumx/

 "Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu

vykonávať svedomite a nestranne a budem sa

pritom spravovať zákonmi a inými právnymi

predpismi."

 Meno a priezvisko Podpisy

_____________________________________ ___________________________

_____________________________________ ___________________________

_____________________________________ ___________________________

_____________________________________ ___________________________

_____________________________________ ___________________________

 V ..........................................................

Dňa .....................................................

  _____________________

 

x/nehodiace sa prečiarknite

Formát: A/4

 V/3

 

P R E U K A Z

člena okresnej komisie pre referendum

 

Pán (pani) ....................................................................................................................................

nar. ...............................................................................................................................................

trvalý pobyt .................................................................................................................................

 

číslo občianskeho preukazu .........................................................................................................

je predsedom (podpredsedom, členom)x/ okresnej komisie pre referendum pre okres .......................................................................................................................................................

 

 V ............................................................

Dňa ........................................................

 

_____________________

 

podpis a odtlačok pečiatky

 

 __________________

 

x/ nehodiace sa prečiarknite

Formát: A/7

 V/4

 

P R E U K A Z

člena Ústrednej komisie pre referendum

Slovenskej republiky

 

Pán (pani) .....................................................................................................................................

nar. ................................................................................................................................................

trvalý pobyt ..................................................................................................................................

 

číslo občianskeho preukazu ..........................................................................................................

je predsedom (podpredsedom, členom)x/ Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky.

V ............................................................

Dňa ..........................................................

 

 ____________________

 

podpis a odtlačok pečiatky

 

 ____________________

x/ nehodiace sa prečiarknite

 Formát: A/7

V/5

Názov a kód okresu: .................................................................................................      

Z Á P I S N I C A

okresnej komisie pre referendum

o výsledku hlasovania v okrese

 .

Z celkového počtu ............ členov komisie bolo prítomných ............ Ďalej boli prítomní ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

II.

V okrese sa zistili tieto výsledky:

Počet okrskov  

........................

Počet okrskových komisií, ktoré zaslali zápisnicu
o priebehu a výsledku hlasovania
 

........................

Celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch
na hlasovanie v referende
 

........................

Celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali
hlasovacie lístky
 

........................

Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov  

........................

Celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov  

........................

Celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  

........................

III.

  

Otázka

Celkový počet hlasov ”ÁNO”

Celkový počet hlasov ”NIE”

........................

........................

 IV.

 Stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané; uznesení, ktoré komisia prijala a ich odôvodnenie; prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonaní referenda.

 V.

Zápisnica obsahujúca ............ strán a ............ príloh bola prečítaná a členmi komisie uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy.

Zápisnicu odmietol podpísať

.......................................................................................................................................................

Dôvody sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.

................................................................

dátum a hodina vyhotovenia zápisnice

............................................................

predseda a 1. podpredseda

 

Podpredsedovia a členovia: ..........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 V/6

  

P R E U K A Z

pracovníka odborného (sumarizačného) útvaru okresnej – Ústrednej x/ komisie pre referendum

Pán (pani) .....................................................................................................................................

nar. ................................................................................................................................................

trvalý pobyt .................................................................................................................................

 

číslo občianskeho preukazu .........................................................................................................

je pracovníkom odborného (sumarizačného) útvaru Okresnej komisie pre referendum pre okres .............................................................................................................................................

Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republikyx/.

 

V .....................................................

Dňa ...................................................

_____________________

 

podpis a odtlačok pečiatky

 ______________________________

 

x/ nehodiace sa prečiarknite

 

Formát: A/7

2. Vysvetlivky k tlačivám a vzorom

a) TLAČIVÁ:

T/1 -

Oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť hlasovať vo svojom okrsku na konanie referenda, vydá obec na ich žiadosť hlasovací preukaz a vyčiarkne ich zo zoznamu. Hlasovací preukaz opatrený odtlačkom  pečiatky obce podpíše starosta.

T/2 -

Tlač hlasovacích lístkov zabezpečí Ministerstvo vnútra SR tak, aby boli včas doručené okresným úradom a následne starostom pre okrskové komisie.

T/3 -

Preukaz člena okrskovej komisie bude vytlačený na formáte  A/7. Preukaz podpíše starosta a opatrí ho odtlačkom pečiatky obce.

T/4 -

Kontrolné čísla vyplnia pracovníci odborného (sumarizačného) útvaru okresnej komisie pre  referendum.

T/5 -

Oznámenie o čase a mieste konania referenda vydá obec za účelom  informovania oprávnených občanov.

T/6 -

Označenie miestnosti na hlasovanie referende (polovica formátu A/3 na šírku) sa umiestni na budove, v ktorej je miestnosť na hlasovanie. Pri vchode do miestnosti na hlasovanie sa vyznačí, pre ktorý okrsok je určená s uvedením čísla okrsku.

 

b) VZORY

Vzory (V/l-V/6) uvedené v týchto metodických pokynoch majú odporúčajúci charakter a ich tlač nebude zabezpečená centrálne.

 

V/1 a V/la -

V obciach, kde je vyhotovený zoznam pre okrsok pomocou výpočtovej techniky, možno použiť výtlačok zostáv počítačov zahrňujúci všetky údaje  uvedené na tlačive V/l.

V/2 -

Za vyhotovenie a správnosť všetkých náležitostí zodpovedá zvolávateľ prvého zasadania.

V/3 - V/4 -

Preukazy vyhotoví zvolávateľ prvého zasadania, ktorý ich podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky.

V/5 -

Výsledky hlasovania za okres sú sumarizáciou údajov, ktoré obsahujú zápisnice okrskových komisií pre referendum.

V/6 -

Preukaz pracovníka odborného (sumarizačného) útvaru vyhotoví zvolávateľ prvého zasadania.