x.gif (3537 bytes)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001

home home retx.gif (318 bytes) späť

Štatistický úrad
Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

M E T O D I C K Ý
P O K Y N

na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách
do orgánov samosprávnych krajov

ÚVOD

Štatistický úrad Slovenskej republiky, po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, vydáva podľa § 558 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len “zákona”)

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Tento Metodický pokyn je určený na usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných (sumarizačných) útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, miestnych orgánov štátnej správy a obcí.


Časť I.

organizácia volebného dňa

 1. Pred začatím volieb
 2. Začatie volieb
 3. Hlasovanie
 4. Ukončenie hlasovania

Časť II.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA V OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISII

 1. Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
 2. Počet vydaných obálok
 3. Príprava na sčítanie hlasov
 4. Posudzovanie platnosti hlasov
 5. Osobitné prípady
 6. Sčítanie hlasov
 7. Zápisnica okrskovej volebnej komisie
 8. Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

Časť III.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA V OBVODNEJ VOLEBNEJ KOMISII

 1. Úlohy obvodnej volebnej komisie
 2. Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode
 3. Ukončenie činnosti obvodnej volebnej komisie

Časť IV.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB VO VOLEBNEJ KOMISII SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 1. Úlohy volebnej komisie samosprávneho kraja
 2. Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb
 3. Ukončenie činnosti volebnej komisie samosprávneho kraja

Časť V.

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB V ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISII

 1. Činnosť Ústrednej volebnej komisie
 2. Zápisnica Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb

Časť VI.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. Umiestnenie volebných komisií
 2. Doručenie zápisníc volebných komisií
 3. Spojová služba
 4. Štatistická služba

Časť VII.

PREHĽAD TLAČÍV A VZOROV POUŽITÝCH PRI ZISŤOVANÍ VÝSLEDKOV VOLIEB

 1. Zoznam tlačív
 2. Zoznam vzorov

ČASŤ I.

ORGANIZÁCIA VOLEBNÉHO DŇA

 1. Pred začatím volieb

Najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie, za prítomnosti členov komisie, vybavenosť volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov v dvoch rovnopisoch, dostatočný počet hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja, prázdnych nepriehľadných obálok opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len “obálka”) a reliéfna pečiatka (suchá pečať) okrskovej volebnej komisie. (Pokyn, ktorý sa upravujú podrobnosti o úlohách obcí, miestnych orgánov štátnej správy a vydávajú vzory volebných tlačív pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, Časť I., bod 5. - Určenie a vybavenie volebných miestností /ďalej len “Pokyn”/.) Ďalej skontroluje, či je volebná schránka a prenosná volebná schránka prázdna a zapečatí ich.

Predseda okrskovej volebnej komisie dohodne so zástupcom obce spôsob odovzdania a prevzatia volebných spisov okrskovej volebnej komisie do úschovy obce.

Po vykonaní kontroly, v určený čas, vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie voľby za začaté.

 1. Začatie volieb

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 1. decembra 2001 o 7.00 hodine, pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce, primátor mesta a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice starosta mestskej časti začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny). Volebné miestnosti zostanú otvorené do 22.00 hodiny.

Ako prví majú právo hlasovať predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie, ak sú zapísaní v zozname voličov tohoto volebného okrsku.

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu. Celkový čas hlasovania sa však týmto opatrením nesmie skrátiť- Okrsková volebná komisia o takomto opatrení bezodkladne vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. Skutočnosti, ktoré spôsobili odročenie začatia hlasovania uvedie okrsková volebná komisia v príslušnej časti zápisnice o hlasovaní.

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda. Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, dôstojný a plynulý priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Predseda okrskovej volebnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda, dbá na to, aby hlasovanie nebolo rušené, voliči volebnú miestnosť nepreplňovali a aby bol zabezpečený plynulý priebeh hlasovania.

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú pokračovať v hlasovaní, môže okrsková volebná komisia prerušiť hlasovanie. Celkový čas hlasovania sa však nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení bezodkladne vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým.

V prípade, že okrsková volebná komisia hlasovanie preruší, zapečatí otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke, nepoužité hlasovacie lístky, zoznamy voličov a obálky. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda, za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a tieto odstráni. Skutočnosti, ktoré spôsobili prerušenie hlasovania, uvedie okrsková volebná komisia v príslušnej časti zápisnice o hlasovaní.

 1. Hlasovanie

Kto hlasuje

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len “volič”).

Hlasovania sa môže zúčastniť

 1. volič, ktorý je zapísaný v zozname voličov príslušného volebného okrsku,
 2. volič, ktorý sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu a predloží komisii rozhodnutie súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu voličov. Na základe predloženého rozhodnutia súdu okrsková volebná komisia vykoná opravu v zozname voličov alebo voliča dopíše do zoznamu voličov. Opravu alebo zápis v zozname voličov, na základe rozhodnutia súdu, podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku, ktorú opatrí odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať),
 3. volič, ktorý nie je zapísaný v zozname voličov, avšak v deň volieb sa dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu a preukazom totožnosti (občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzinca) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku. Na základe predloženého preukazu totožnosti okrsková volebná komisia voliča dopíše do zoznamu voličov. Zápis, na základe predloženého preukazu totožnosti, v zozname voličov podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku, ktorú opatrí odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

Ak volič nepredloží členom okrskovej volebnej komisie preukaz totožnosti a žiadny z členov komisie ho nepozná, požiada komisia voliča, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Volič hlasuje osobne. Zastúpenie inou osobu nie je prípustné.

Spôsob hlasovania

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti (občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzinca).

Po preukázaní totožnosti a po vykonaní záznamu v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, mesta alebo mestskej časti a odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať) okrskovej volebnej komisie a dva hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov (zástena). V tomto priestore nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný. Iba volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou na tento účel iného voliča, aby za neho, podľa jeho pokynov, upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.

Volič sa musí odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Úprava hlasovacích lístkov

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov. Volič môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkuje volič poradové číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.

Na požiadanie vydá okrsková volebná komisia voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky nové hlasovacie lístky.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. Okrsková volebná komisia vedie zoznam žiadostí na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami. Aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky postupujú členovia okrskovej volebnej komisie tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Hlasovanie voličov do prenosnej volebnej schránky vyznačí okrsková volebná komisia v oboch rovnopisoch zoznamu voličov ihneď po návrate vyslaných členov komisie do volebnej miestnosti.

4. Ukončenie hlasovania

Pred .22.00 hodinou nesmie byť hlasovanie vyhlásené za ukončené ani v prípade, že sa hlasovania zúčastnili všetci voliči zapísaní v zozname voličov, lebo aj potom sa môžu do volebnej miestnosti dostaviť voliči, ktorí v zozname voličov nie sú zapísaní a ktorých môže okrsková volebná komisia do zoznamu dopísať na základe predloženie rozhodnutia súdu alebo predloženia preukazu totožnosti.

Po 22.00 hodine môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené. Potom je volebná miestnosť na účely hlasovania uzavretá.

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú ukončiť hlasovanie, môže okrsková volebná komisia predĺžiť čas hlasovania. Skutočnosti, ktoré znemožnili ukončiť hlasovanie v určenom čase, uvedie okrsková volebná komisia v príslušnej časti zápisnice o hlasovaní.

Zistenie výsledkov hlasovania

Bezprostredne po ukončení hlasovania pristúpi okrsková volebná komisia k zisteniu výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku. Práce s tým spojené vykonávajú všetci členovia volebnej komisie vo volebnej miestnosti bez prerušenia až do úplného ukončenia.

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby (pozorovatelia), ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia.

Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb, až do podpísania zápisnice o hlasovaní.

Časť II.
ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA
V OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov

Okrsková volebná komisia po ukončení hlasovania zistí zo zoznamu voličov počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov. Tento údaj zistí sčítaním všetkých voličov zapísaných do zoznamu obcou, odpočítaním tých voličov, ktorých obec zo zoznamu voličov vyčiarkla pred odovzdaním zoznamu okrskovej volebnej komisii (napr. z dôvodu zmeny trvalého pobytu, z dôvodu úmrtia voliča) a pripočíta voličov, ktorých do zoznamu dopísala v deň volieb okrsková volebná komisia (na základe predloženého občianskeho preukazu, na základe predloženého povolenia na pobyt pre cudzinca alebo na základe predloženia rozhodnutia súdu).

2. Počet vydaných obálok

Okrsková volebná komisia sčíta počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky opatrené odtlačkom reliéfnej pečiatky (suchá pečať) a hlasovacie lístky. Tento údaj zistí zo zoznamu voličov, v ktorom si okrsková volebná komisia o vydaní obálky a hlasovacích lístkov urobila záznam (zakrúžkovaním poradového čísla voliča).

3. Príprava na sčítanie hlasov

Predseda okrskovej volebnej komisie dá zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky, s výnimkou nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré predseda komisie určil a označil za prítomnosti členov komisie na sčítavanie hlasov. Potom dá otvoriť volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku ak bola použitá. Komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

Komisia zistí, či do volebnej schránky boli vložené iba obálky s predpísanými náležitosťami (podľa časti I. bod 3.) a sčíta počet odovzdaných obálok. Obálky, ktoré nespĺňajú predpísané náležitosti, komisia vylúči. Pritom odloží všetky iné písomnosti alebo predmety, vložené do volebných schránok. Platí to aj o hlasovacích lístkoch, ktoré neboli vložené do obálky.

4. Posudzovanie platnosti hlasov

Po sčítaní obálok sa z nich vyberú hlasovacie lístky. V každej obálke má byť jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva sú všetky hlasovacie lístky neplatné. To platí aj o hlasovacích lístkoch pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Ak je obálka prázdna, započíta sa len do počtu odovzdaných obálok.

Okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky osobitne pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a osobitne pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom zistí počet platných hlasovacích lístkov.

Neplatný je hlasovací lístok

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť pokiaľ sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.

5. Osobitné prípady

Ak sa kandidát vzdal svojej kandidatúry alebo bol politickou stranou, politickým hnutím alebo koalíciou politických strán a politických hnutí odvolaný alebo dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o kandidátoch na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

6. Sčítanie hlasov

Sčítanie hlasov sa vykonáva vo volebnej miestnosti. Práce spojené so sčítaním hlasov musí začať okrsková volebná komisia ihneď po vyhlásení hlasovania za ukončené a pokračovať v nich bez prerušenia až do ich úplného ukončenia.

Okrsková volebná komisia sčíta najprv počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom sčíta počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Obidva súčty tvoria údaje zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja.

Okrsková volebná komisia potom sčíta počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Použije pritom čiarkovaciu metódu na nepoužitých hlasovacích lístkoch pre voľby poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktoré predseda komisie určil na sčítavanie hlasov.

Okrsková volebná komisia ďalej sčíta počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Pri sčítaní taktiež použije čiarkovaciu metódu na nepoužitých hlasovacích lístkoch pre voľbu predsedu samosprávneho kraja, ktoré predseda okrskovej volebnej komisie určil na sčítavanie hlasov.

7. Zápisnica okrskovej volebnej komisie

Ihneď po skončení zisťovania výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku vyhotoví okrsková volebná komisia dva rovnopisy zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja (tlačivo T/10). Každý list zápisnice opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom svojej reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

Podkladmi na vyplnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie (tlačivo T/10) sú:

Spôsob výpočtu jednotlivých údajov zápisnice je uvedený v predchádzajúcich bodoch tejto časti.

UPOZORNENIE: Nevyplnené údaje sa v zápisnici vyznačujú znakom:

ciara.gif (570 bytes)

Kontrolné čísla okrsková volebná komisia nevyplňuje.

Kontroly:

Zápisnicu podpíše predseda okrskovej volebnej komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Uvedú sa tu tiež mená členov okrskovej volebnej komisie, ktorí odmietli zápisnicu podpísať. Dôvody tohto odmietnutia sa poznamenajú v príslušnej časti zápisnice.

8. Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice na tlačive T/10 odovzdá bezodkladne obvodnej volebnej komisii, najneskôr však do 8.00 hodiny 2. decembra 2001.

Okrsková volebná komisia je povinná odstrániť chyby zistené pri preberaní zápisnice odborným (sumarizačným) útvarom obvodnej volebnej komisie alebo podať vysvetlenie k údajom uvedeným v zápisnici, ak o to požiada odborný (sumarizačný) útvar alebo obvodná volebná komisia.

Okrsková volebná komisia môže ukončiť svoju činnosť až na výslovný pokyn obvodnej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia po obdržaní tohto pokynu zapečatí použité hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s druhým rovnopisom zápisnice a ostatnými volebnými spismi do úschovy obce.

ČASŤ III.
ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA
V OBVODNEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Úlohy obvodnej volebnej komisie

V priebehu volieb poskytuje obvodná volebná komisia okrskovým volebným komisiám potrebnú metodickú pomoc. Obvodná volebná komisia je povinná vykonať kontrolu správnosti zápisníc o hlasovaní prevzatých od všetkých okrskových volebných komisií v danom volebnom obvode podľa zásad uvedených v týchto pokynoch v časti II. V prípade pochybností, vyžiada si od okrskovej volebnej komisie vysvetlenie, prípadne príslušné volebné doklady. Zjavné chyby opraví predseda okrskovej volebnej komisie prítomný v sídle obvodnej volebnej komisie. V opačnom prípade obvodná volebná komisia požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky bez meškania odstránila. Oprava sa vykonáva tak, že sa na príslušnom tlačive prečiarkne pôvodný údaj (musí však ostať čitateľný) a vedľa neho (príp. nad ním) sa napíše správny údaj, ktorý podpíše predseda okrskovej volebnej komisie. Obvodná volebná komisia dohliada, aby spracovanie výsledkov hlasovania za volebné okrsky prebiehalo podľa vydanej metodiky. Po doručení zápisnice okrskovej volebnej komisie, pri kontrole ktorej sa nezistili nedostatky alebo po zistení nedostatkov sa tieto odstránili, dá obvodná volebná komisia pokyn na ukončenie činnosti tejto okrskovej volebnej komisie.

2. Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode

Zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode vyhotovuje automatizovane odborný (sumarizačný) útvar podľa vzoru V/13.

Podkladmi na vyhotovenie zápisnice sú:     

Kontroly:

3. Ukončenie činnosti obvodnej volebnej komisie

Po vyhotovení zápisnice odborným (sumarizačným) útvarom prerokuje obvodná volebná komisia výsledky hlasovania vo volebnom obvode. Po podpise oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania vo volebnom obvode odovzdá predseda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice bezodkladne volebnej komisii samosprávneho kraja, najneskôr do 18. hodiny 2. decembra 2001. Odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej komisie súčasne odovzdá odbornému (sumarizačnému) útvaru volebnej komisie samosprávneho kraja súbory obsahujúce dáta s výsledkami hlasovania za volebný obvod na disketách.

Obvodná volebná komisia vyčká na ďalšie pokyny volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorá môže v prípade nejasností žiadať od obvodnej volebnej komisie ich vysvetlenie. Ak sa v zápisnici obvodnej volebnej komisie vyskytnú chyby, je potrebné chyby opraviť v sídle obvodnej volebnej komisie a znovu vyhotoviť a podpísať zápisnicu obvodnej volebnej komisie. Bezchybný rovnopis zápisnice odovzdá predseda obvodnej volebnej komisie. Na požiadanie jednotlivých členov obvodnej volebnej komisie môže každý z nich obdržať kópiu zápisnice o výsledku hlasovania vo volebnom obvode.

Ak pri kontrole zápisnice neboli zistené chyby dá volebná komisia samosprávneho kraja pokyn na ukončenie činnosti príslušnej obvodnej volebnej komisie. Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi odovzdá obvodná volebná komisia do úschovy krajského úradu a ukončí svoju činnosť.

ČASŤ IV.
ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB
VO VOLEBNEJ KOMISII SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

1.  Úlohy volebnej komisie samosprávneho kraja

Volebná komisia samosprávneho kraja poskytuje v priebehu volieb obvodným volebným komisiám potrebnú metodickú pomoc. Volebná komisia samosprávneho kraja je povinná vykonať prostredníctvom odborného (sumarizačného) útvaru kontrolu správnosti prevzatých zápisníc. Ak vzniknú pochybnosti, vyžiada si od obvodnej volebnej komisie vysvetlenie. V prípade chyby je potrebné zápisnicu vrátiť obvodnej volebnej komisii, tu vyhotoviť dva bezchybné rovnopisy zápisnice, znovu ich podpísať a jeden podpísaný rovnopis odovzdať volebnej komisii samosprávneho kraja. Po doručení zápisnice obvodnej volebnej komisie, pri kontrole ktorej sa nezistili chyby, volebná komisia samosprávneho kraja oznámi, že obvodná volebná komisia môže ukončiť svoju činnosť.

2. Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb

Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb sa vyhotovuje automatizovane odborným (sumarizačným) útvarom podľa vzoru V/14.

Podkladmi na vyplnenie zápisnice sú:

Kontroly:

3. Ukončenie činnosti volebnej komisie samosprávneho kraja

Odborný (sumarizačný) útvar volebnej komisie samosprávneho kraja vyhotoví automatizovane dvojmo zápisnicu volebnej komisie samosprávneho kraja podľa vzoru V/14. Volebná komisia samosprávneho kraja prerokuje výsledky volieb a podpíše dva rovnopisy zápisnice. Jeden rovnopis zápisnice doručí bezodkladne Ústrednej volebnej komisii. Odborný (sumarizačný) útvar volebnej komisie samosprávneho kraja doručí dátovým prenosom súbory s výsledkami volieb v samosprávnom kraji odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie. Kópia zápisnice o výsledku volieb v samosprávnom kraji sa vyhotoví pre každého člena komisie ak o to požiada.

Volebná komisia samosprávneho kraja vyčká až Ústredná volebná komisia potvrdí prevzatie a správnosť vyhotovenia zápisnice. Potom odovzdá druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi do úschovy krajskému úradu a svoju činnosť ukončí.

ČASŤ V.
ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB
V ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISII

1. Činnosť Ústrednej volebnej komisie

Ústredná volebná komisia zabezpečuje preberanie zápisníc volebných komisií samosprávneho kraja o výsledku volieb a vykonáva kontrolu správnosti a úplného vyplnenia týchto zápisníc. Pre tento účel využíva svoj odborný (sumarizačný) útvar. V prípade nejasnosti si vyžiada od príslušnej volebnej komisie samosprávneho kraja vysvetlenie. Zistené nejasnosti alebo chyby je volebná komisia samosprávneho kraja povinná odstrániť a doručiť bezchybnú zápisnicu.

Ak bola prevzatá zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja správna a úplná, dá Ústredná volebná komisia pokyn na ukončenie činnosti tejto komisie.

2. Zápisnica Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb

Po spracovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov za územie Slovenskej republiky prerokuje Ústredná volebná komisia výsledky volieb a vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu Ústrednej volebnej komisie.

Zápisnicu podpíše predseda, ostatní členovia Ústrednej volebnej komisie a zapisovateľ komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa poznamenajú v príslušnej časti zápisnice.

Bezodkladne po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku volieb uverejní Ústredná volebná komisia celkové výsledky volieb.

Časť VI.
Spoločné ustanovenia

1. Umiestnenie volebných komisií

Ústredná volebná komisia a jej odborno-administratívny útvar zasadá v Bratislave Drieňová 22 (budova Ministerstva vnútra SR).

Volebné komisie samosprávnych krajov a ich odborné (sumarizačné) útvary sú umiestnené v budovách určených krajskými úradmi.

Sídlom obvodnej volebnej komisie a jej odborného (sumarizačného) útvaru je okresný úrad.

2. Doručenie zápisníc volebných komisií

Dopravu predsedu okrskovej volebnej komisie so zápisnicou o hlasovaní do sídla obvodnej volebnej komisie zabezpečí obec.

Dopravu predsedu obvodnej volebnej komisie so zápisnicou o výsledku hlasovania vo volebnom obvode do sídla volebnej komisie samosprávneho kraja zabezpečuje okresný úrad.

Dopravu predsedu volebnej komisie samosprávneho kraja so zápisnicou o výsledku volieb do sídla Ústrednej volebnej komisie zabezpečí krajský úrad.

3. Spojová služba

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií a Slovenskými telekomunikáciami a. s. vypracujú ”Jednotný systém telekomunikačného spojenia medzi volebnými orgánmi všetkých stupňov”. Slovenské telekomunikácie a. s. zabezpečia nepretržité a rýchle spojenie medzi okrskovými volebnými komisiami, obvodnými volebnými komisiami, volebnými komisiami samosprávnych krajov a Ústrednou volebnou komisiou a ich odbornými (sumarizačnými) útvarmi.

Štatistický úrad Slovenskej republiky navrhne zabezpečenie dátového prenosu údajov medzi odbornými (sumarizačnými) útvarmi volebných komisií.

Pre obecné (mestské) úrady, okresné úrady, krajské úrady, Ministerstvo vnútra SR, štatistické orgány na všetkých stupňoch ako aj volebné komisie všetkých stupňov zabezpečia Slovenské telekomunikácie a. s. možnosť prednostného spojovania hovorov na heslo stanovené v jednotnom systému telekomunikačného spojenia.

4. Štatistická služba

Ústredná volebná komisia, volebné komisie samosprávnych krajov a obvodné volebné komisie si na spracovanie výsledkov volieb vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary, zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným územným štatistickým orgánom. Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizujú výsledky hlasovania a zabezpečujú dátové prenosy údajov pre centrálne spracovanie. 

ČASŤ VII.
PREHĽAD TLAČÍV A VZOROV POUŽITÝCH
PRI ZISŤOVANÍ VÝSLEDKOV VOLIEB

1. Zoznam tlačív 

T/10

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja

 2. Zoznam vzorov

V/13

Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode .......................... vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja

V/14 Zápisnica volebnej komisie ................................ samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja

copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky