Menu

 

Podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

 

 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 18.4.2004