Home
Informácie | 1. kolo | 2. kolo | Ostatné

 

Informácie
 
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky (zdroj MV SR)
Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky (zdroj MV SR)
Metodické pokyny na spracovanie výsledkov voľby prezidenta SR (zdroj ŠU SR)

 

Výsledky 1. kola
 
Tabuľky za okresy
Súhrnné výsledky hlasovania xls | pdf
Súhrnné výsledky hlasovania podľa obcí xls | pdf
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov xls | pdf
 
Účasť voličov vo voľbe prezidenta SR (relatívne údaje)  
 
Tabuľky za obvody
Súhrnné výsledky hlasovania xls | pdf
Súhrnné výsledky hlasovania podľa obcí xls | pdf
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov xls | pdf
 
Účasť voličov vo voľbe prezidenta SR (relatívne údaje)  
 
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov za SR xls | pdf
 
Grafy
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
Podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky z počtu oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch
 
Kartogramy
Účasť oprávnených voličov v jednotlivých obvodoch
Kandidáti, ktorí získali v jednotlivých obvodoch najväčší počet platných hlasov

 

Výsledky 2. kola
 
Tabuľky za okresy
Súhrnné výsledky hlasovania, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov xls | pdf
Súhrnné výsledky hlasovania, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa obcí xls | pdf
Účasť voličov vo voľbe prezidenta SR (relatívne ukazovatele) xls | pdf
 
Tabuľky za obvody
Súhrnné výsledky hlasovania, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov xls | pdf
Súhrnné výsledky hlasovania, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa obcí xls | pdf
Účasť voličov vo voľbe prezidenta SR (relatívne ukazovatele) xls | pdf
 
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov za SR xls | pdf
 
Grafy
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky z počtu platných hlasov odovzdaných pre oboch kandidátov
 
Kartogramy
Účasť oprávnených voličov v jednotlivých obvodoch
Kandidáti, ktorí získali v jednotlivých obvodoch najväčší počet platných hlasov

 

Ostatné
Register kandidátov na funkciu prezidenta, 1.kolo
Register kandidátov na funkciu prezidenta, 2.kolo
Zoznam okresov SR

 

 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 18.4.2004