Menu

 

Počet a podiel hlasov odovzdaných pre kandidátov za SR, 2.kolo

Meno a priezvisko Počet
platných hlasov
odovzdaných
pre kandidátov
Podiel v % Poznámka
Ivan Gašparovič 1079592   59,91   Kandidát zvolený za prezidenta Slovenskej republiky
Vladimír Mečiar 722368   40,08  
Spolu 1801960    

 

 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 18.4.2004