Podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky z počtu platných hlasov odovzdaných pre oboch kandidátov za Slovenskú republiku

Kartodiagram 2
Poznámka:
Relatívne údaje sú uvádzané na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, súčet údajov sa nemusí rovnať číslu 100.