Menu


Účasť oprávnených občanov v referende
(absolútne údaje)Účasť oprávnených občanov v referende
(relatívne údaje)

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Infostat

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.4.2004