Home
 
Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe petície občanov prijatej 13. januára 2004
bolo vyhlásené referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázke:
„Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?“.
 
Všeobecné informácie
Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda (zdroj MV SR)
Metodické pokyny, príprava a zabezpečenie referenda, spracovanie výsledkov hlasovania v referende (zdroj ŠÚ SR)
 
Výsledky hlasovania
Tabuľky    
Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa: okresov | .xls | .pdf obvodov | .xls | .pdf
Výsledky hlasovania oprávnených občanov v referende podľa obcí za okresy | .xls | .pdf za obvody | .xls | .pdf
 
Grafy a kartogramy    
Účasť oprávnených občanov v referende za SR    
Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende za SR    
Účasť oprávnených občanov v referende podľa obvodov    
Účastníci referenda, ktorí hlasovali "ÁNO" podľa obvodov    
Účastníci referenda, ktorí hlasovali "NIE" podľa obvodov    


 
 

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Infostat

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.4.2004