Definitívne výsledky hlasovania

Súhrnné výsledky hlasovania za SR

Poznámky:

1 Ďalej ako „Počet odovzdaných okrskových zápisníc“.

2 Ďalej ako „Počet zapísaných voličov“.

3 Ďalej ako „Počet vydaných obálok“.

4 Ďalej ako „Počet odovzdaných obálok“.

Účasť voličov v krajoch a volebných obvodoch

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Súhrnné výsledky hlasovania podľa územného členenia

Kraj Počet
okrskov
Počet
odovzdaných
okrskových
zápisníc
Zvolený
predseda
Počet
volených
poslancov
Počet
zvolených
poslancov
Počet
zapísaných
voličov
Počet
vydaných
obálok
Účasť
voličov v %
Počet
odovzdaných
obálok
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Počet platných
hlasovacích
lístkov
odovzdaných
pre voľby
predsedu do
zastupiteľstva
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa veku a pohlavia.
  • Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.
  • Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
  • NEKA – nezávislý kandidát.
  • Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.