Súhrnné výsledky hlasovania za SR


Ukazovateľ
Spolu za SR
ABSOLÚTNE UKAZOVATELE
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov4 414 433
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky576 437
Počet odovzdaných obálok575 876
Počet platných hlasov spolu560 603
RELATÍVNE UKAZOVATELE
Účasť voličov vo voľbách v %13,05
Podiel odovzdaných obálok v %99,90
Podiel platných hlasov spolu v %97,34