Podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov

Zvoľte kraj

Poznámka:
Relatívne údaje sú uvádzané na desatinné miesta bez zaokrúhľovania, súčet údajov sa nemusí rovnať číslu 100.

Posledná aktualizácia: 14.11.2013 09:57:52