Home  
 
Všeobecné informácie
 
História volieb do Európskeho parlamentu do roku 2004
Zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu (zdroj: MV SR)  [ rtf ]
Metodické pokyny na spracovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (zdroj: ŠU SR)  [ rtf ]
Zoznam politických strán, kandidujúcich vo voľbách
Zoznam obvodov
 
Programové vybavenie pre okrskové volebné komisie
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004