Home  
 
Definitívne výsledky
 
Súhrnné výsledky hlasovania za SR  
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany  
Pridelenie mandátov politickým stranám  
Výsledky prednostného hlasovania  
Zvolení poslanci Európskeho parlamentu  
Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi  
 
Tabuľky za obvody
Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a za SR  [ xlsx ][ pdf ]
Súhrnné výsledky hlasovania za obce podľa obvodov  [ xlsx ]
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obvodov  [ xlsx ][ pdf ]
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí  [ xlsx ]
 
Tabuľky za okresy
Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR  [ xlsx ][ pdf ]
Súhrnné výsledky hlasovania za obce podľa okresov  [ xlsx ]
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okresov  [ xlsx ][ pdf ]
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí  [ xlsx ]
Počet platných prednostných hlasov pre kandidátov politických strán alebo koalícií podľa okresov  [ xlsx ][ pdf ]
 
Grafy
Počet platných hlasov pre politické strany za SR
Podiel platných hlasov pre politické strany za SR
Počty mandátov pridelené jednotlivým politickým stranám
 
Kartogramy a piktogramy
Účasť voličov v jednotlivých obvodoch
Podiel platných hlasov pre politickú stranu alebo koalíciu podľa obvodov
Politické strany, ktoré získali v jednotlivých obvodoch najväčší počet platných hlasov
Platné hlasy pre politické strany vo voľbách do EP podľa krajov
Rozdelenie mandátov politickým stranám
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004