Voľba prezidenta '99 - metodika spracovania výsledkov hlasovania Úvodná stránka Index
Pozri tiež : legislatíva | kandidáti | kandidáti, 2.kolo | zoznam okresov |

O B S A H

Úvod

ČASŤ I. - ORGANIZÁCIA VOLEBNÝCH DNÍ

  1. Pred otvorením volebných miestností
  2. Začatie a prerušenie hlasovania
  3. Spôsob hlasovania
  4. Ukončenie hlasovania a príprava na zistenie výsledkov hlasovania

ČASŤ II. - METODIKA SPRACOVANIA VÝSLEDKOV VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A. Zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskovej volebnej komisii

1. Zistenie účasti oprávnených voličov na hlasovaní

2. Príprava na sčítanie hlasov

3. Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

4. Sčítanie hlasov

5. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

6. Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

B. Zisťovanie výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii

1. Činnosť okresnej volebnej komisie

2. Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania v okrese

3. Ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie

C. Zisťovanie výsledkov hlasovania v ústrednej volebnej komisii

1. Činnosť ústrednej volebnej komisie

2. Zápisnica ústrednej volebnej komisie o výsledku voľby prezidenta SR

3. Vyhlásenie výsledkov voľby

ČASŤ III. - SPOLOČNÉ USTANOVENIA

l. Umiestnenie volebných komisií

2. Doprava volebných materiálov

3. Spojová služba

4. Odborné (sumarizačné) útvary

5. Podávanie informácií

ČASŤ IV. - TLAČIVÁ A VZORY

1. Tlačivá a vzory pre zistenie výsledkov hlasovania

 


ČASŤ I.

ORGANIZÁCIA VOLEBNÉHO DŇA

 

V spolupráci s príslušným orgánom obce

Predsedovia okrskových volebných komisií pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky, (ďalej len ”okrsková volebná komisia”) alebo nimi poverení členovia komisie prevezmú najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania od zástupcu obce (mesta) dva rovnopisy zoznamu voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len ”zoznam oprávnených voličov”), hlasovacie lístky a prázdne úradné obálky opatrené štátnym znakom Slovenskej republiky (ďalej len ”obálka”).

Spôsob dopravy zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (T/7), za účelom ich odovzdania okresnej volebnej komisii pre voľby prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len ”okresná volebná komisia”) je potrebné upresniť zvlášť v obciach, v ktorých je utvorených viac volebných okrskov (viď časť III. bod 2. – Doprava volebných materiálov).

Súčasne sa dohodne spôsob odovzdania a prevzatia volebnej dokumentácie okrskovej volebnej komisie do úschovy obce. (Určia sa osoby zodpovedné za odovzdanie a prevzatie volebnej dokumentácie.)

Zástupca obce informuje okrskovú volebnú komisiu o zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, celách policajného zaistenia, miestach, kde sa vykonáva väzba prípadne disciplinárny trest väzenia a miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody, ktoré sa nachádzajú v územnom obvode okrskovej volebnej komisie.

Predseda okrskovej volebnej komisie prevezme od zástupcu obce náležite vybavenú volebnú miestnosť (viď Pokyn, ktorým sa upravujú úlohy obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky).

Vo volebnej miestnosti

Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie za účasti všetkých prítomných členov komisie, či je volebná schránka a prenosná volebná schránka prázdna a zapečatí ich. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či sú pripravené dva rovnopisy zoznamu oprávnených voličov, dostačujúci počet hlasovacích lístkov a obálok.

Začatie hlasovania

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 15. mája 1999 a 7.00 hodine, pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce začiatok hlasovania na skoršiu hodinu (maximálne o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.

V určený čas vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovania za začaté. Ako prvý hlasuje predseda a členovia komisie, ak sú zapísaní v zozname voličov oprávnených voliť v jej volebnom okrsku alebo na základe voličského preukazu.

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia okdročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým.

V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia nepoužité hlasovacie lístky, obálky a zoznamy oprávnených voličov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí hlasovania overí predseda za prítomnosti členov komisie neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovania poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú zaväzné pre všetkých prítomných.

Predseda okrskovej volebnej komisie dbá, aby hlasovanie nebolo rušené, voliči volebnú miestnosť nepreplňovali a aby bol zabezpečený plynulý a kľudný priebeh volebného aktu.

Kto hlasuje

Hlasovania sa môže zúčastniť iba oprávnený volič,

Oprávnení voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Ak nepredloží volič preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Dopisovanie voličov do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených voličov v okrskovej volebnej komisii

Vo volebnej miestnosti dopíšu do zoznamu oprávnených voličov členovia okrskovej volebnej komisie:

A.Voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň volieb do volebnej miestnosti, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených voličov na základe predloženého slovenského cestovného dokladu. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Zápis zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade na strane úradných záznamov takto: ”Zápis do zoznamu voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky v obci (meste, mestskej časti) .............................. vo volebnom okrsku č. ........... ”Zápis v cestovnom doklade podpíše predseda okrskovej volebnej komisie. Po vykonaní zápisu okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

B. Voliča, ktorý sa dostavil v deň volieb do volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu oprávnených voličov, okrsková volebná komisia dopíše do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených voličov alebo vykoná opravu, ak tak neurobila na základe rozhodnutia súdu už obec. Zápis alebo opravu podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

C. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených voličov. Zápis podpíše aj predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k zoznamu oprávnených voličov. Potom komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

D. Voliča, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname oprávnených voličov, okrsková volebná komisia dopíše do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

Tajnosť hlasovania

Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Na zabezpečenie tajnosti hlasovania sú vo volebných miestnostiach vytvorené osobitné priestory na úpravu hlasovacieho lístka oddelené zástenou. Týmto osobitným priestorom musí volič prejsť, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Tajnosť hlasovania musí byť zabezpečená voličom aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky.

V osobitnom priestore nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný a to ani člen okrskovej volebnej komisie; iba volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnej postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou na tento účel iného voliča.

Ako sa hlasuje

Po preukázaní totožnosti a zázname v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených voličov (zakrúžkovaním poradového čísla voliča) dostane volič od okrskovej volebnej komisie hlasovací lístok a obálku, ktorú pred vydaním opatrí okrsková volebná komisia reliéfnou pečiatkou (suchá pečať).

Potom volič vstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, kde vloží hlasovací lístok do obálky. Na tomto hlasovacom lístku volič značkou ”X” v rámčeku pred priezviskom kandidáta označí kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravl a vložil do obálky.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Za voliča, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť oprávnený volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v miestach kde sa vykonáva väzba a v miestach kde sa vykonáva trest odňatia slobody (ďalej len ”zariadenia”), v ktorých je vytvorený osobitný volebný okrsok.

Voliči v uvedených zariadeniach môžu hlasovať vo volebnej miestnosti zriadenej v týchto zariadeniach so súhlasom vedúceho zariadenia. Príchod voličov do volebnej miestnosti organizuje okrsková volebná komisia po dohode s príslušným vedúcim pracovníkom zariadenia. Ak sa voliči nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a požiadajú o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, okrsková volebná komisia im tento spôsob hlasovania umožní.

Ak nie je v spomenutých zariadeniach vytvorený osobitný volebný okrsok, môžu voliči voliť na základe voličského preukazu do prenosnej volebnej schránky vo volebnom okrsku, v obvode ktorého sa nachádza takéto zariadenie. K týmto voličom vyšle okrsková volebná komisia aspoň dvoch členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacím lístkom a obálkou. Okrsková volebná komisia týchto voličov zapíše do zoznamu oprávnených voličov ihneď po návrate členov volebnej komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti; voličský preukaz sa pripojí k zoznamu oprávnených voličov. Tento postup platí aj pre hlasovanie voličov, ktorí sa nachádzajú v celách policajného zaistenia.

Hlasovanie voličov, ktorí sa nemôžu v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti

K voličom, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiavajú sa v čase voľby v obci, v ktorej majú trvalý pobyt a požiadali o možnosť hlasovania do prenosnej volebnej schránky, vyšle okrsková volebná komisia aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacím lístkom a obálkou. Účasť týchto voličov na voľbách okrsková volebná komisia vyznačí v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.

Hromadne ubytovaní vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov

Uvedení voliči sú zapísaní v zoznamoch oprávnených voličov v obci, na ktorej území je umiestnený útvar, ku ktorému sú pridelení. Hlasujú preto rovnakým spôsobom s ostatnými voličmi v tejto obci, prípadne v inom volebnom okrsku na voličský preukaz, ak si ho od tejto obce vyžiadali.

Ukončenie hlasovania

Pred 22.00 hodinou v sobotu 15. mája 1999 nesmie byť hlasovanie vyhlásené za ukončené, aj keby už odvolili všetci voliči zapísaní v zozname oprávnených voličov, lebo aj potom sa môžu dostaviť do volebnej miestnosti voliči, ktorí môžu byť dopísaní do zoznamu oprávnených voličov (napr. Na základe slovenského cestovného dokladu, rozhodnutia súdu, voličského preukazu alebo občianskeho preukazu). Po 22.00 hodine môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

Príprava na zistenie výsledkov hlasovania

Bezprostredne po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie pokyn na zapečatenie zvyšných nepoužitých hlasovacích lístkov a obálok a okrsková volebná komisia pristúpi k zisteniu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Práce s tým spojené sa vykonávajú vo volebnej miestnosti a musí sa v nich pokračovať bez prerušenia až do úplného ukončenia.

Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania, a to až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní okrem jej členov, zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, členovia volebných komisií vyššieho stupňa a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.


ČASŤ II.

METODIKA SPRACOVANIA VÝSLEDKOV VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

Zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskovej volebnej komisii

1.

Zistenie účasti oprávnených voličov na hlasovaní

Po vyhlásení predsedu okrskovej volebnej komisie o ukončení hlasovania, zistí okrsková volebná komisia počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu oprávnených voličov. Sčíta všetkých zapísaných oprávnených voličov, vrátane tých, ktorí boli do zoznamu dopísaní. Nezaráta však tých, ktorí boli zo zoznamu vyčiarknutí. Výsledný súčet je údaj zápisnice okrskovej volebnej komisie na tlačive T/7 v oddieli II. nazvaný “Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov”.

Okrsková volebná komisia sčíta počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky a hlasovacie lístky. Tento údaj zistí vyhodnotením zoznamu oprávnených voličov, v ktorom si okrsková volebná komisia urobila záznam (zakrúžkovaním poradového čísla voliča) o vydaní úradnej obálky (ďalej len “obálka”) a hlasovacieho lístka. Výsledný súčet je údaj zápisnice okrskovej volebnej komisie na tlačive T/7 v oddieli II. nazvaný: “Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky”.

Kontrola: Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky musí byť menší alebo rovnaký ako počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov.

2.

Príprava na sčítanie hlasov

Predseda okrskovej volebnej komisie dá zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku ak bola použitá. Komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

Komisia zistí, či do volebnej schránky boli vložené iba predpísané obálky a sčíta ich počet. Neúradné obálky komisia vylúči. Pritom tiež odloží nabok všetky iné písomnosti alebo predmety, vložené do volebných schránok. Platí to aj o hlasovacích lístkoch, ktoré neboli vložené do obálky. Výsledný súčet je údaj zápisnice okrskovej volebnej komisie na tlačive T/7 v oddieli II. nazvaný: “Počet odovzdaných obálok”.

Kontrola: Počet odovzdaných obálok musí byť menší alebo rovnaký ako počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky.

 

 

 

 

 

 

3.

Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Po sčítaní obálok sa z nich vyberú hlasovacie lístky. V každej obálke má byť jeden hlasovací lístok. Ak je obálka prázdna, započíta sa len do počtu odovzdaných obálok.

Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky s neoznačenými kandidátmi. Ak je v obálke viac ako jeden hlasovací lístok, na ktorých je správne označený ten istý kandidát, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov; ostatné hlasovacie lístky vylúči ako neplatné. Ak sú v obálke dva a viac hlasovacích lístkov, na ktorých je správne označený iný kandidát, sú všetky hlasovacie lístky neplatné.

 

Neplatný je hlasovací lístok

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou (§24 ods. 3 zákona).

Predseda okrskovej volebnej komisie dá všetky neplatné hlasovacie lístky zapečatiť do osobitnej obálky.

 

4.

Sčítanie hlasov

 

Sčítanie hlasov sa vykonáva vo volebnej miestnosti. Práce spojené so sčítaním hlasov musí začať okrsková volebná komisia ihneď po uzatvorení volebnej miestnosti a ukončení hlasovania a pokračovať v nich bez prerušenia až do ich úplného ukončenia sčítania hlasov.

Okrsková volebná komisia sčíta počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov. Výsledný súčet tvorí údaj zápisnice okrskovej volebnej komisie na tlačive T/7 v oddieli II. nazvaný: “Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov”.

Okrsková volebná komisia potom sčíta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Použije pritom čiarkovaciu metódu na osobitných (najlepšie štvorčekových) pomocných papieroch. Výsledné údaje zapíše okrsková volebná komisia do zápisnice okrskovej volebnej komisie na tlačive T/7 - oddiel III.

 

Kontrola: Súčet počtu platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov sa musí rovnať počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov.

 

5.

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

Ihneď po skončení zisťovania výsledkov hlasovania v okrsku vyhotoví okrsková volebná komisia na tlačive T/7 dva rovnopisy Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len “zápisnica”) . Každý list zápisnice vrátane príloh opatrí okrsková volebná komisia odtlačkom svojej reliéfnej pečiatky (suchá pečať).

V záhlaví zápisnice vyplní okrsková volebná komisia kód okresu, kód obce a číslo volebného okrsku. Tieto údaje oznámi okrskovej volebnej komisii starosta obce.

V oddieli I. sa vyplnia údaje podľa predtlače na zápisnici.

Údaje, ktoré sa vypĺňajú v oddieli II. a III. boli popísané vyššie.

V oddieli IV. sa uvedú mená a priezviská kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry podľa §12 zákona. Uvedú sa tu tiež mená a priezviská kandidátov, ktorí zomreli.

V oddieli V. sa vyplnia údaje podľa predltače na zápisnici.

Poznámka:

Údaje v predpísaných políčkach treba vypĺňať s ľavostrannými nulami (napr. údaj 123 vyplniť ako

0

1

2

3

) Ak je údaj nulový alebo nevyplnený, políčko pre zápis údaja treba prečiarknuť

 

Zápisnicu podpíše predseda komisie, podpredseda a ostatní prítomní členovia okrskovej volebnej komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov okrskovej volebnej komisie, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa uvedú v prílohe zápisnice.

Kontrolné čísla v zápisnici okrsková volebná komisia nevyplňuje.

6.

Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, predseda okrskovej volebnej komisie jedno vyhotovenie zápisnice doručí bez meškania okresnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie.

Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu okresnej volebnej komisie uvedenú povinnosť do 24 hodín po ukončení hlasovania, môže okresná volebná komisia výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať ústrednej volebnej komisii .

Okrsková volebná komisia je povinná odstrániť chyby zistené pri preberaní zápisnice odborným (sumarizačným) útvarom okresnej volebnej komisie alebo vysvetliť niektoré údaje uvedené v zápisnici, ak o to požiada odborný (sumarizačný) útvar alebo okresná volebná komisia.

Po obdržaní pokynu na ukončenie činnosti od okresnej volebnej komisie zapečatí okrsková volebná komisia platné hlasovacie lístky, obálky, zoznam oprávnených voličov, druhý rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku a spolu s predtým zapečatenými neplatnými hlasovacími lístkami a schránkami na hlasovanie, odovzdá predmetné materiály do úschovy obci. Až po vykonaní týchto úkonov ukončí okrsková volebná komisia svoju činnosť.

Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania v okrsku (§ 15 ods. 15 zákona).

 

 

B

Zisťovanie výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii

1.

Činnosť okresnej volebnej komisie

V priebehu hlasovania a zisťovania výsledkov hlasovania v okrskoch okresná volebná komisia okrem ďalších úloh dozerá na dodržiavanie postupu práce v okrskových volebných komisiách podľa zákona a týchto metodických pokynov.

Okresná volebná komisia zabezpečuje preberanie zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku. Súčasťou preberania je kontrola správnosti a úplného vyplnenia týchto zápisníc. Tieto úlohy plní okresná volebná komisia s využitím svojho odborného (sumarizačného) útvaru. V prípade nejasnosti si vyžiada od príslušnej okrskovej volebnej komisie vysvetlenie, zistené chyby môže po dohode s okrskovou volebnou komisiu odstrániť sama alebo môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o ich odstránenie. Oprava sa uskutoční tak, že sa pôvodný údaj v zápisnici prečiarkne (musí zostať čitateľný) a vedľa neho (prípadne nad) sa napíše správny údaj. Opravu parafuje pracovník poverený okresnou volebnou komisiou alebo predseda okrskovej volebnej komisie.

Ak bola zápisnica okrskovej volebnej komisie v poriadku prevzatá, dá predseda okresnej volebnej komisie pokyn na ukončenie činnosti tejto okrskovej volebnej komisie.

Zisťovanie výsledkov hlasovania za okres je sumarizáciou údajov, ktoré obsahujú prevzaté zápisnice okrskových volebných komisií.

2.

Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania v okrese

Po spracovaní výsledkov hlasovania v okrese prerokuje okresná volebná komisia zistené výsledky a vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania v okrese. Túto zápisnicu vyhotoví s využitím výpočtovej techniky podľa vzoru V/5.

Zápisnicu podpíšu predseda, podpredseda a ostatní prítomní členovia tejto komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa uvedú v prílohe zápisnice.

3.

Ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania v okrese doručí predseda okresnej volebnej komisie jeden rovnopis tejto zápisnice bez meškania ústrednej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie.

Okresná volebná komisia je povinná odstrániť chyby a nejasnosti, ktoré sa zistili pri preberaní zápisnice ústrednou volebnou komisiou. Po obdržaní pokynu na ukončenie činnosti odovzdá okresná volebná komisia druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými písomnosťami, ktoré vznikli pri práci okresnej volebnej komisie, alebo boli prevzaté od okrskových volebných komisií, do úschovy príslušnému okresnému úradu. Potom ukončí svoju činnosť.

Členovia okresnej volebnej komisie a pracovníci jej odborného (sumarizačného) útvaru nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania v okrese (§15 ods. 15 zákona).

 

 

C

Zisťovanie výsledkov voľby v ústrednej volebnej komisii

1.

Činnosť ústrednej volebnej komisie

Ústredná volebná komisia zabezpečuje preberanie zápisníc okresných volebných komisií o výsledku hlasovania v okrese. Súčasťou preberania je kontrola správnosti a úplného vyplnenia týchto zápisníc. Pre tento účel využíva ústredná volebná komisia svoj odborný (sumarizačný) útvar. V prípade nejasnosti si vyžiada od príslušnej okresnej volebnej komisie jej vysvetlenie. Zistené nejasnosti alebo chyby je okresná volebná komisia povinná odstrániť.

Ak bola zápisnica okresnej volebnej komisie v poriadku prevzatá, dá predseda, prípadne podpredseda ústrednej volebnej komisie pokyn na ukončenie činnosti tejto okresnej volebnej komisie.

Zisťovanie celkových výsledkov voľby prezidenta Slovenskej republiky sa vykonáva na základe spracovania údajov z prevzatých zápisníc okresných volebných komisií.

2.

Zápisnica ústrednej volebnej komisie o výsledku voľby prezidenta SR

Po spracovaní výsledkov hlasovania za republiku prerokuje ústredná volebná komisia výsledok voľby a vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu ústrednej volebnej komisie.

Zápisnicu podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia ústrednej volebnej komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia sa uvedú v prílohe zápisnice.

3.

Vyhlásenie výsledku voľby

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku voľby ústredná volebná komisia vyhlási výsledky voľby a predseda ústrednej volebnej komisie doručí jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu predsedovi Národnej rade Slovenskej republiky.

Dokumentáciu o činnosti ústrednej volebnej komisie odovzdá jej predseda do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.


 

ČASŤ III.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.

Umiestnenie volebných komisií

Ústredná volebná komisia zasadá v Bratislave v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22.

Okresné volebné komisie majú svoje sídlo v dňoch voľby v budovách určených na tento účel, spravidla v budovách okresných úradov; ich odborné (sumarizačné) útvary budú umiestnené v budovách, kde je umiestnená výpočtová technika, spravidla v budovách okresných úradov. Okrskové volebné komisie majú sídla v dňoch voľby v budovách určených na tento účel starostom.

2.

Doprava volebných materiálov

Spôsob odoslania príslušných volebných materiálov sa riadi podľa plánov spojenia, vypracovaných Ministerstvom vnútra SR, Štatistickým úradom SR a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci s okresnými úradmi.

Ak príslušný okresný úrad neurčí inak, predpokladá sa, že dopravu volebných materiálov z okrskových volebných komisií do okresnej volebnej komisie zabezpečí obec tak, aby doprava bola čo najhospodárnejšia a zároveň nedošlo k väčšiemu zdržaniu odovzdania volebných materiálov. Volebné materiály z okrsku doručí okresnej volebnej komisii predseda okrskovej volebnej komisie. V prípade, že jeden alebo niekoľko okrskov v obci výsledky hlasovania spracujú podstatne neskôr, ako väčšina okrskových volebných komisií, treba operatívne zaslať okresnej volebnej komisii výsledky za hotové volebné okrsky a druhým dopravným prostriedkom potom výsledky za zvyšné volebné okrsky. K doprave sa použijú dopravné prostriedky obce. Doprava volebných materiálov z okrskových volebných komisií sa nesprevádza príslušníkom polície.

Doprava volebných materiálov z okresnej volebnej komisie na ústrednú volebnú komisiu sa zabezpečí Policajným zborom SR, vrátane ochrany príslušníkmi polície.

 

3.

Spojová služba

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a okresné úrady vypracujú plán spojenia v dňoch voľby na rýchle spojenie medzi okrskovými volebnými komisiami, okresnými volebnými komisiami a ústrednou volebnou komisiou.

Štatistický úrad Slovenskej republiky zabezpečí prenos údajov medzi odbornými (sumarizačnými) útvarmi okresných volebných komisií a ústrednou volebnou komisiou.

Pre obecné úrady, okresné úrady a územné štatistické orgány zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR možnosť prednostného spojenia hovorov na heslo stanovené v jednotnom systéme spojenia.

 

 

 

4.

Odborné (sumarizačné) útvary

Ústredná volebná komisia a okresné volebné komisie si na spracovanie výsledkov hlasovania vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary, zložené z osôb pridelených na tento účel príslušným územným štatistickým orgánom. Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizujú výsledky hlasovania a zabezpečujú prenosy údajov pre republikové spracovanie.

 

 

 

5.

Podávanie informácií

Obce podávajú okresným úradom telefonické informácie o vytvorení okrskov a o počte oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov.

Okresné úrady uvedené údaje sumarizujú a predkladajú okresnej volebnej komisii. Súbežne s tým postúpia sumárne údaje aj údaje za obce písomnou formou príslušnému krajskému úradu, ktorý ich zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Krajskej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky. Termíny podávania informácií budú v dostatočnom časovom predstihu oznámené. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uvedené informácie predloží ústrednej volebnej komisii.

 


ČASŤ IV.

TLAČIVÁ A VZORY

 

l. Tlačivá a vzory pre zistenie výsledkov hlasovania

T/7

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo

voľbe prezidenta Slovenskej republiky

V/5

Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky

 

 

 

T/7

Okres

Obec

Okrsok

Kontrolné číslo 1*)

 

Z Á P I S N I C A

okrskovej volebnej komisie

o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky

 

I.

V okrsku číslo ............ v obci .......................................................................................

okres .................................................................................. otvoril predseda komisie hlasovanie dňa ................... o ............ hodine. Hlasovanie sa ukončilo dňa ................... o ............ hodine.

Z celkového počtu ............ členov komisie bolo prítomných ............. Ďalej boli prítomní ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

II.

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov……..

 

 

 

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky .....................................

 

Počet odovzdaných obálok ...................................................................................

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov .............................

Kontrolné číslo 2*)

 

__________________________

*) Okrsková volebná komisia nevyplňuje.

III.

Počet platných hlasov odovzdaných pre:

 

Meno_1 ................................................................................................................

 

Meno_2 ................................................................................................................

 

.

 

.

 

Meno_n ................................................................................................................

 

Kontrolné číslo 3*)

IV.

Kandidáti, ktorí sa vzdali kandidatúry podľa § 12 zákona NR SR č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

.......................................................................

.......................................................................

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

.......................................................................

.......................................................................

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

.......................................................................

.......................................................................

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

 

V.

Zápisnica, obsahujúca ............ strán a ............ príloh, bola prečítaná a členmi komisie uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy.

................................................................

dátum a hodina vyhotovenia zápisnice

............................................................

predseda a podpredseda

Členovia: ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zápisnicu odmietol podpísať .........................................................................................

Dôvody sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.

__________________________

*) Okrsková volebná komisia nevyplňuje.

V/5

 

Názov a kód okresu: .................................................................................................

 

 

Z Á P I S N I C A

okresnej volebnej komisie

o výsledku hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky

 

 

I.

Z celkového počtu ............ členov komisie bolo prítomných ............. Ďalej boli prítomní ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

II.

V okrese sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných okrskov v okrese .......................................................................

.....................

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania ..........

.....................

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov……

…………….

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky……………………… ......................................

.....................

Počet odovzdaných obálok ...................................................................................

.....................

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov .............................

.....................

 

 

 

 

 

 

III.

Počet platných hlasov odovzdaných pre:

Meno_1 ................................................................................................................

.....................

Meno_2 ................................................................................................................

.....................

.

.

.

.

Meno_n ................................................................................................................

.....................

 

IV.

Kandidáti, ktorí sa vzdali kandidatúry podľa § 12 zákona NR SR č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

.......................................................................

.......................................................................

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

.......................................................................

....................................................................

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

.......................................................................

.......................................................................

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

 

 

V.

Zápisnica, obsahujúca ............ strán a ............ príloh, bola prečítaná a členmi komisie uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy.

................................................................

dátum a hodina vyhotovenia zápisnice

............................................................

predseda a podpredseda

Členovia: ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zápisnicu odmietol podpísať .........................................................................................

Dôvody sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.


Úvodná stránka | Index | Návod | Odkazy
Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1999
Zdroj dát :Statistical Office of the Slovak Republic
Otázky a komentár : www-info | Informačný servis ŠÚ SR (dáta)
Aktualizované : 30.5.1999, 12.45h