Definitívne výsledky hlasovania

Počet a podiel poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa politických subjektov

Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Spolu za SR
Počet volených poslancov 50 40 47 54 57 49 62 57 416

Počet zvolených poslancov

Politický subjekt Počet poslancov
Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Spolu
za SR
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Zvolení poslanci zastupiteľstva a náhradníci za jednotlivé volebné obvody

Volebný obvod Poradie
na hlasovacom
lístku
Meno Priezvisko Politický subjekt Počet
platných
hlasov
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov podľa územného členenia

Poradie
na hlasovacom lístku
Meno Priezvisko Politický subjekt Počet
platných hlasov
Podiel
platných hlasov v %
Kandidát
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

X - kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 142 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štruktúra zvolených poslancov podľa pohlavia a samosprávneho kraja

Samosprávny
kraj
Počet
poslancov
Počet poslancov
Muži Ženy
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Štruktúra zvolených poslancov podľa veku a samosprávneho kraja

Samosprávny
kraj
Počet
poslancov
Priemerný
vek
Počet poslancov podľa vekových kategórií
do 30 31-40 41-50 51-60 61 a viac
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Štruktúra zvolených poslancov podľa pohlavia a veku v samosprávnych krajoch

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa veku a pohlavia.
  • Volebný obvod – v prípade voľby predsedu je volebným obvodom celý samosprávny kraj, v prípade voľby poslancov je samosprávny kraj rozdelený na niekoľko volebných obvodov. Volebným obvodom v územnom členení sa myslí volebný obvod pre voľby poslancov.
  • Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
  • NEKA – nezávislý kandidát.
  • Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.