Definitívne výsledky hlasovania

Súhrnné výsledky hlasovania za SR

Poznámky:

1 Ďalej ako „Počet odovzdaných okrskových zápisníc“.

2 Ďalej ako „Počet zapísaných voličov“.

3 Ďalej ako „Počet vydaných obálok“.

4 Ďalej ako „Počet odovzdaných obálok osobne“.

5 Ďalej ako „Počet zaslaných obálok z cudziny“.

Účasť voličov v okresoch a obciach

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Súhrnné výsledky hlasovania podľa územného členenia

Kraj Počet
okrskov
Počet odovzdaných
okrskových zápisníc
Podiel odovzdaných
okrskových zápisníc v %
Počet
zapísaných voličov
Počet
vydaných obálok
Účasť
voličov v %
Počet odovzdaných
obálok osobne
Podiel odovzdaných
obálok osobne v %
Počet zaslaných
obálok z cudziny
Podiel zaslaných
obálok z cudziny v %
Počet platných
hlasov spolu
Podiel platných
hlasov spolu v %
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Súbory na stiahnutie

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie podľa § 47 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
  • Postupujúci politický subjekt – podľa § 66 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to politický subjekt, ktorý splnil podmienky pre pridelenie mandátov do NR SR, t. j. pre politickú stranu získanie najmenej 5 % platných hlasov, pre koalíciu zloženú z 2 alebo 3 politických strán získanie najmenej 7 % platných hlasov a pre koalíciu zloženú zo 4 a viac politických strán získanie najmenej 10 % platných hlasov.
  • Republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151.
  • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Na základe rozhodnutia Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán sa výsledky hlasovania v obci Borovce, okres Piešťany nezarátavajú do výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR, konaných 5. marca 2016.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 45 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší.