Definitívne výsledky hlasovania

Súhrnné údaje k prideľovaniu mandátov

Bez dát

Pridelenie mandátov politickým subjektom

Skratka
politického subjektu
Počet kandidátov Počet
platných
hlasov
Počet
mandátov
vzhľadom na RVČ
Zostatok platných hlasov po delení RVČ Odpočítané mandáty Mandáty
pridelené
na základe
zostatku
platných hlasov
Pridelené
mandáty spolu
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Počty mandátov pridelené politickým subjektom

Pre zobrazenie vekovej štruktúry poslancov politického subjektu kliknite na príslušný výsek v grafe

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.

Veková štruktúra zvolených poslancov

Štruktúra všetkých poslancov

Vysvetlivky:

  • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
  • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie podľa § 47 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
  • Postupujúci politický subjekt – podľa § 66 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to politický subjekt, ktorý splnil podmienky pre pridelenie mandátov do NR SR, t. j. pre politickú stranu získanie najmenej 5 % platných hlasov, pre koalíciu zloženú z 2 alebo 3 politických strán získanie najmenej 7 % platných hlasov a pre koalíciu zloženú zo 4 a viac politických strán získanie najmenej 10 % platných hlasov.
  • Republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151.
  • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Na základe rozhodnutia Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán sa výsledky hlasovania v obci Borovce, okres Piešťany nezarátavajú do výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR, konaných 5. marca 2016.
  • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 45 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší.