Definitívne výsledky hlasovania

POČTY MANDÁTOV PRIDELENÉ POLITICKÝM SUBJEKTOM A VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZVOLENÝCH POSLANCOV

Veková štruktúra všetkých poslancov

Pre zobrazenie vekovej štruktúry poslancov politického subjektu kliknite na príslušný výsek v grafe

Zvolení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

žien (%) | mužov (%) z celkového počtu 150 zvolených poslancov

Abecedné poradie Meno Priezvisko Poradie na hlasovacom lístku Politický subjekt
Bez dát

súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty

počet mandátov v NR SR (zákonom stanovený počet)

republikové volebné číslo (RVČ)

Pridelenie mandátov politickým subjektom

Skratka
politického subjektu
Počet kandidátov Počet
platných
hlasov
Počet
mandátov
vzhľadom na RVČ
Zostatok platných hlasov po delení RVČ Odpočítané mandáty Mandáty
pridelené
na základe
zostatku
platných hlasov
Pridelené
mandáty spolu
Bez dát

Vysvetlivky:

 • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa veku a pohlavia.
 • Politický subjekt – politická strana alebo koalícia politických strán.
 • Skratky politických subjektov – neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.
 • Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
 • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom, alebo politický subjekt vzal späť svoju kandidátnu listinu podľa § 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
 • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
 • Zahraničie – výsledky hlasovania voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 45 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Voliči z cudziny – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska.
 • Postupujúci politický subjekt – podľa § 66 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to politický subjekt, ktorý splnil podmienky pre pridelenie mandátov do NR SR.
 • Republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151.
 • Poradie nástupu kandidáta – podľa § 68 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Územná jednotka bez výplne zatiaľ nemá spracovanú žiadnu okrskovú zápisnicu, preto sa pre ňu nezobrazujú žiadne informácie.
 • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyššia, Mozilla Firefox 56 a vyššia.

Štatistický úrad SR