1. kolo
Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR
Počet a podiel poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa politických strán a nezávislí kandidáti
Zvolení poslanci
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
Zloženie zastupiteľstva v samosprávnom kraji
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
Veková štruktúra zvolených poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005
Veková štruktúra zvolených poslancov podľa samosprávnych krajov - november 2005
Najúspešnejšie politické strany a nezávislí kandidáti podľa podielu zvolených poslancov
Účasť voličov podľa volebných obvodov
Účasť voličov podľa samosprávnych krajov
 

2. kolo
Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Účasť voličov podľa volebných obvodov
Účasť voličov podľa samosprávnych krajov
Podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
 

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005