Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 235/2005 Z.z. zo dňa 3. júna 2005 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 26. novembra 2005. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

Poskytované informácie:


Zoznam kandidátov


Veková štruktúra kandidátov na poslancov a predsedov VÚC po ich zaregistrovaní

Veková štruktúra kandidátov na poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005
Veková štruktúra kandidátov na predsedov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005
Veková štruktúra kandidátov na poslancov podľa samosprávnych krajov - november 2005
Veková štruktúra kandidátov na predsedu podľa samosprávnych krajov - november 2005

 

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 11.12.2005