Vyhlásenie o prístupnosti

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://volbysr.skhttps://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2023/.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Farba je jediný vizuálny prostriedok na poskytnutie informácie v kartogramoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Zhoršená orientácia pri nazoomovaní stránky – niektoré položky rozbaľovacieho zoznamu sa nezobrazujú celé. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Tooltipy kartogramov nemajú mechanizmus na zrušenie, ani možnosť zamerania kurzorom. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri umiestnení kurzora alebo zameraní klávesnicou]
  • Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy niektorých PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Niektoré PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Existuje len jeden spôsob na nájdenie stránok v súbore webových stránok. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Na stránkach sa vyskytujú syntaktické chyby [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
  • Veľkosť písma v tabuľkách je 1 rem (16 px). [Príloha č. 12 k vyhláške ÚPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Rozbaľovací zoznam nefunguje bez technológie JavaScript. [Príloha č. 12 k vyhláške ÚPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, bod 6.1.5]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.7.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20.7.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: volby@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.