Veková štruktúra kandidátov

Politický subjekt Počet kandidátov Priemerný vek Počet kandidátov podľa vekových kategórií
do 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 a viac
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí
vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb