Mandáty pridelené politickým subjektom

Mandáty pridelené politickým subjektom a veková štruktúra zvolených poslancov

Vybrať obsah

Zdroj: Štatistický úrad SR

Zvolení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

0 0 % žien
0 0 % mužov
150 zvolených poslancov
Abecedné poradie Meno Priezvisko Poradie na hlasovacom lístku Politický subjekt
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí

Pridelenie mandátov politickým subjektom

0 súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty
0 počet mandátov v NR SR (zákonom stanovený počet)
0 republikové volebné číslo (RVČ)
Skratka
politického subjektu
Počet kandidátov Počet
platných
hlasov
Počet
mandátov
vzhľadom na RVČ
Zostatok platných hlasov po delení RVČ Odpočítané mandáty Mandáty
pridelené
na základe
zostatku
platných hlasov
Pridelené
mandáty spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí
republikové volebné číslo (RVČ) – podľa § 68 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty číslom 151
skratka politického subjektu – neoficiálna skratka použitá výhradne na štatistické účely len pre potreby prezentácie výsledkov volieb