Definitívne výsledky hlasovania

Súhrnné výsledky hlasovania za SR

Poznámky:

1 Ďalej ako „Počet zapísaných voličov“.

2 Ďalej ako „Počet vydaných obálok“.

3 Ďalej ako „Počet odovzdaných obálok“.

Účasť voličov v krajoch a okresoch

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Súhrnné výsledky volieb podľa územného členenia

Počet volených a zvolených poslancov a starostov

Bez dát

Mestá Bratislava a Košice

Mesto Počet okrskov Zvolený primátor Politický subjekt
zvoleného primátora
Počet volených poslancov Počet zvolených poslancov
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Počet voličov a účasť

Kraj Počet obcí,
v ktorých sa
konali voľby
Počet
zapísaných
voličov
Počet
vydaných
obálok
Účasť
voličov v %
Počet
odovzdaných
obálok
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Počet
platných
hlasovacích
lístkov
odovzdaných
pre voľby
do zastupiteľstva
Počet
platných
hlasovacích
lístkov
odovzdaných
pre voľby
starostu
Bez dát

Mestá Bratislava a Košice

Mesto Počet okrskov Počet
zapísaných
voličov
Počet
vydaných
obálok
Účasť
voličov v %
Počet
odovzdaných
obálok
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Počet
platných
hlasovacách
lístkov
odovzdaných
pre voľby
do zastupiteľstva
Počet
platných
hlasovacích
lístkov
odovzdaných
pre voľby
primátora
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Zoznam zvolených starostov podľa územných obvodov a okresov

Nebol vybraný kraj ani územný obvod

Obec Meno Priezvisko Politický subjekt
Bez dát

Mestá Bratislava a Košice

Mesto Meno Priezvisko Politický subjekt
Bez dát
Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Štruktúra zvolených starostov a poslancov podľa pohlavia v krajoch a územných obvodoch

Pre zobrazenie štruktúry podľa pohlavia za územné obvody kliknite na graf príslušného kraja.

Vysvetlivky k použitým pojmom sa nachádzajú na konci stránky.

Poznámky a vysvetlivky:

 • Úplné výsledky za obec, vrátane výsledkov všetkých kandidátov na poslancov, má Štatistický úrad SR k dispozícii len v tom prípade, ak na ich výpočet obec použila Integrovaný volebný informačný systém Štatistického úradu SR.
 • Výsledky za mesto Bratislava a mesto Košice sú uvedené osobitne, nie sú zahrnuté do sumárnych výsledkov.
 • Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania okrem štruktúr podľa pohlavia.
 • Súbory na stiahnutie je možné otvoriť v programe Microsoft Excel Viewer a MS Excel od verzie 2007.
 •  
 • Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
 • Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
 • Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
 • Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
 • Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
 • NEKA – nezávislý kandidát.
 • X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 174 resp. 179 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podporované verzie prehliadačov:

Internet Explorer 11, Google Chrome 62 a vyšší, Mozilla Firefox 56 a vyšší.